EG-förordning 273/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller de metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter

Ändringar med mera

Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser

Upphäver förordning (EG) nr 213/2001

Lagstiftning