EG-beslut 2007/777

Kommissionens beslut om djur-och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG

Ändringar med mera

Kort information om kommissionens genomförandebeslut 2014/759/EU

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2014 om ändring av bilaga III till beslut 2007/777/EG vad gäller djurhälsovillkor avseende trikiner i förlagan till veterinärintyg för import till unionen av vissa köttprodukter som härrör från tamsvin.

Vad innebär ändringen?

I kommissionens förordning (EG) 2075/2005 fastställs bestämmelser för provtagning av slaktkroppar av arter som är mottagliga för trikininfektion och för bestämning av statusen hos anläggningar som håller tamsvin.

Genom förordning (EU) 216/2014 om ändring av ovanstående förordning beviljas undantag från bestämmelser om undersökning vid slakt för anläggningar som officiellt erkänts tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden. Förordning (EU) 216/2014 innehåller även krav för att en anläggning som håller tamsvin ska få erkännande av att tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden. Förlagan till djur- och folkhälsointyg i bilaga III till beslut 2007/777/EG ändras för att beakta dessa villkor.

Vem berörs av förordningen?

Importörer av köttprodukter av tamsvin samt kontrollmyndigheter.

När träder beslutet i kraft/övergångsperiod?

Under en övergångsperiod till och med den 31 mars 2015 får sändningar av köttprodukter som åtföljs av intyg som utfärdades senast den 1 mars 2015 i enlighet med förlagan till relevanta intyg, i dess lydelse innan detta beslut trädde i kraft, fortsätta att föras in till unionen.

Lagstiftning