EU-förordning 752/2014

Ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005

Kort information om EU-förordning 752/2014

Bakgrund

För bekämpningsmedel fastställs gränsvärden för maximalt tillåtna resthaltsnivåer för olika typer av produkter. Alla typer av produkter för vilka enskilda gränsvärden kan fastställas listas i bilaga 1 till F (EG) nr 396/2005. Denna bilaga har nu reviderats och en ny utökad version träder i kraft den 1 januari 2015.

Vad gäller förordningen?

Den nya förordningen innehåller ett nytt format av bilaga 1 där produkter listas i två separata delar. Del A liknar i stora delar den tidigare versionen av bilaga 1. De förändringar som gjorts baseras på en tydligare taxonomisk indelning av de olika produkterna vilket innebär att vissa produkter nu återfinns på en ny plats i dokumentet. Det behov som finns av att specificera de grödor och andra produkter som ska jämställas med huvudprodukttyperna har tagits omhand genom att införa en ny del B till bilaga 1. Del B listar följaktligen en stor mängd grödor och andra produkter för vilka ett eget gränsvärde inte ansetts nödvändigt utan där gränsvärdet för den huvudprodukttyp som anges i del A ska tillämpas. Genom att införa B-delen i denna förordning ökas möjligheten att kontinuerligt revidera dokumentet när det gäller införande av nya produkter i förordningen.

Vem berörs av förordningen?

Denna förordning berör främst de som ansöker och de som beslutar om nya godkännanden av bekämpningsmedel, livsmedelskontrollen samt företagen i deras egen kontroll.

Från när ska förordningen tillämpas?

Denna förordning ska tillämpas från 1 januari 2015.

Rättelse

Rättelse av EU-förordning 752/2014 (gäller bil I till EG-förordning 396/2005)
EUT 2 oktober 2015

Lagstiftning