Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Valbara parametrar till informationspost 46 (bilaga 3) 2018

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2018 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2019.

Aktinomyceter

Klor totalt aktiv

E. coli

Klorid

Clostridium perfringens

Konduktivitet

Intestinala enterokocker

Koppar

Koliforma bakterier

Krom

Långsamväxande bakterier

Kvicksilver

Mikrosvamp

Lukt

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C

Magnesium

1,2-dikloretan

Mangan

Akrylamid

Natrium

Aluminium

Nickel

Ammonium

Nitrat

Antimon

Nitrat/50 + Nitrit/0,5

Arsenik

Nitrit

Bekämpningsmedel - enskild parameter

Oxiderbarhet

Bekämpningsmedel - totalhalt

pH

Bekämpningsmedel – alla undantagna

PAH

Bens(a)pyren

Radon

Bensen

Selen

Bly

Smak

Bor

Sulfat

Bromat

Temperatur

Cyanid

Tetrakloreten och trikloreten

Epiklorhydrin

TOC

Fluorid

Total alfaaktivitet

Färg

Total betaaktivitet

Indikativ dos

Trihalometaner – totalt

Järn

Tritium

Kadmium

Turbiditet

Kalcium

Vinylklorid

Lagstiftning