Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Utfärda exportintyg

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du veta vad du som inspektör behöver tänka på för att utfärda något av de exportintyg som finns publicerade på Livsmedelsverkets hemsida.

Vad är ett exportintyg?

Det är främst animaliska livsmedel som ska åtföljas av ett exportintyg. På Livsmedelsverkets hemsida finns exempel på framtagna exportintyg som förhandlats fram tillsammans med importlandets myndighet. Intyget ska fyllas i av exportföretaget och en officiell inspektör ska utfärda det.

Vad krävs för att kunna utfärda ett intyg?

Det grundläggande kravet för att kunna utfärda ett intyg är att intygsgivaren har kännedom om de uppgifter eller förhållanden som intygas. Detta kan man få genom att:

 1. Bedriva kontroll på exportanläggningen.
  Intygsgivaren bör göra offentlig kontroll av anläggningen och verksamheten, för att få den kunskap som behövs för att utfärda exportintygen.

 2. Inspektera den aktuella sändningen.
  En fysisk kontroll av den specifika sändningen ska göras av inspektören utifrån de uppgifter och villkor som finns i intyget. Det är en kontroll av att uppgifterna i intyget stämmer överens med den fysiska sändningen.

 3. Vara insatt i relevant lagstiftning.
  Intygsgivaren ska ha goda kunskaper om de regler och den lagstiftning som gäller för exporten.

 4. Ha kännedom om djurhälsosituationen i landet
  Exportintyg för animaliska produkter kan innehålla olika krav på frihet från vissa djursjukdomar som inspektören måste ha kunskap om.

  Om vissa djursjukdomar förekommer kan Jordbruksverket upprätta skydds- och övervakningszoner runt det smittade området och exportintyg får inte utfärdas från de avgränsade områdena, till exempel kommuner eller län. Vid export från områden som inte omfattas av sjukdomsutbrottet ska alla eventuella ytterligare villkor i exportintygen följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg. Information om restriktioner i exporten publiceras under länken nedan. För information om djursjukdomar i landet, inklusive eventuella utbrott, ska man vända sig till Jordbruksverket som är den ansvariga centrala myndigheten för dessa frågor.

  Information om restriktioner i exporten

  På Jordbruksverkets webbplats finns en sida där man kan kontrollera om en viss sjukdom förekommer eller inte i Sverige eller i andra länder. Jordbruksverket för årlig statistik över fall av anmälningspliktiga djursjukdomar enligt föreskriften SJVFS 2012:24.

  Jordbruksverkets årsstatistik över anmälningspliktiga djursjukdomar

 5. Känna till eventuella kontrollprogram
  Om produkterna som exporteras omfattas av nationella kontrollprogram eller andra kontrollprogram kan exportintyg utfärdas med en generell hänvisning till dessa program. Detta förutsatt att mottagarlandets behöriga myndighet accepterar det.  
   
 6. Få uppgifter från andra intyg/dokument
  Intyg kan utfärdas på basis av uppgifter från en annan behörig myndighet eller behörig kontrollpersonal. Om ett intyg till exempel ska utfärdas på en svensk anläggning för export av nötkött som är slaktat och styckat i Danmark, kan veterinären i Sverige behöva få ett officiellt intyg från kontrollpersonalen på den anläggning i Danmark som köttet kommer ifrån. Detta intyg ligger sedan till grund för att kunna utfärda exportintyget från Sverige till ett land utanför EU.

Traces 

Traces är en förkortning av TRAde Control and Expert System. Det är EU:s gemensamma digitala system som främst är avsett för certifiering av djur och djurprodukter vid handel inom EU. På senare tid har systemet dock alltmer börjat användas också för certifiering vid export animaliska produkter från EU till länder utanför EU, där det ett EU-harmoniserat intyg finns framtaget.

Livsmedelsverket har planer på att börja utfärda exportintyg i Traces till de länder som accepterar det, och där EU-harmoniserade Traces-intyg finns. Övergången till Traces kommer att ske successivt, och Livsmedelsverket kommer att gå ut med ytterligare information när det är dags att sätta igång med det. 

Vem får utöva kontroll vid export?

För att få utfärda intyg för export av livsmedel krävs en anställning vid eller annan behörighet från den kontrollmyndighet som har kontrollansvar för den aktuella anläggningen. Kommuner och Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av livsmedel. Jordbruksverket, som är ansvarig för djurhälsa, ansvarar för kontroll av levande djur och produkter som inte är avsedda som livsmedel, till exempel djurfoder.

Ibland har man som kontrollpersonal uppdrag från fler än en myndighet. I dessa fall är det viktigt att vid varje exporttillfälle tänka efter vilken myndighet man företräder och vilka befogenheter man i det fallet har att utfärda exportintyg. Det är också viktigt att kontrollera att rätt intygsformulär och rätt stämpel används. 

Tjänstestämpel

Exportintygen ska stämplas med den behöriga myndighetens officiella tjänstestämpel. Stämpeln ska förvaras under kontrollpersonalens ansvar. Namnförtydligandet kan göras med en personlig namnstämpel eller skrivas tydligt för hand på intyget. Slakterier som uppfyller EU:s krav använder en oval stämpel för att kontrollmärka slaktkropparna med slakteriets EU-godkännandenummer. Denna ovala stämpel ska inte användas för att stämpla exportintyg. 

Godkända anläggningar

Det är viktigt att man kontrollerar att anläggningen är godkänd för export av den specifika produkten till det aktuella landet innan man utfärdar ett intyg. Animaliska livsmedel ska exporteras från anläggningar som uppfyller reglerna om godkännande och registrering i förordning (EU) nr 853/2004. För en del länder måste anläggningen också uppfylla specifika krav innan de godkänds för export. De måste även finnas med på en särskild förteckning över godkända anläggningar.

Plombering

Containrar ska förses med plomber av god kvalitet och med unika nummer. En blyplomb är inte en unik plomb och är därför inte tillräcklig. Den enklaste plastplomben med ett unikt nummer är däremot godtagbar. Företaget ska ha rutiner som säkerställer sambandet mellan plombnummer och sändning. Företaget ansvarar också för beställning och betalning av plomber. Sambandet mellan plombnummer på exportintyget och den sändning som intyget gäller ska alltid säkerställas. Exportkontrollpersonalen har alltid rätt att vara närvarande vid plombering. Kontrollpersonalen bör föra journal över använda plomber.

Återkallande av intyg

Ibland kan ett intyg behöva återkallas, till exempel på grund av felaktigt datum eller felaktiga adressuppgifter. Om den som utfärdade det ursprungliga intyget kan styrka de felaktiga uppgifterna kan det ursprungliga originalintyget begäras in, makuleras och ersättas med ett nytt. För mer information gå e-utbildning för kontrollpersonal.

 

Checklista för att skriva intyg:

 1. Kontrollera att du är behörig person att utfärda intyget.
 2. Kontrollera att rätt intygformulär används.
 3. Kontrollera att anläggningen är EU-godkänd. Kontrollera att anläggningen är godkänd för export av den aktuella varan till det aktuella landet, när sådana krav finns.
 4. Intyget ska utfärdas från den avsändande anläggningen där sändningen plomberas före transport till importlandet.
 5. Kontrollera att samtliga uppgifter i intyget är korrekta/överensstämmer med sändningen, till exempel datum, varans ursprung, märkning, adressuppgifter och så vidare.
 6. Intyget ska ha ett referensnummer enligt modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 01/04/206).
 7. För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. Varje sida ska undertecknas och stämplas.
 8. Ange transportmedel.
 9. Kontrollera att sändningens plombnummer är samma plombnummer som står i intyget.
 10. Kontrollera att alla delar av intyget är ifyllda.
 11. Stryk de delar av intyget som inte gäller, när så anges.
 12. Stryk inget på eget initiativ.
 13. Intyga inget in blanco, det vill säga skriv inte under tomma och ofullständigt ifyllda intygsformulär.
 14. Skriv under intyget med blått, beständigt bläck.
 15. Ge intyget ett unikt referensnummer, utom när referensnumret är förtryckt.
 16. Kontrollera att varje sida av intyget är numrerad.
 17. Använd rätt myndighetsstämpel.
 18. Utfärda inte intyg för sändningar som redan lämnat anläggningen.
 19. Spara kopia på intyg och underliggande dokument i minst tre år.
 20. Vid problem, kontakta Livsmedelsverket eller den berörda kommunen. 

Information om sjukdomar

På OIE:s webbplats kan man läsa årsrapporter från Sverige och övriga länder som visar aktuell status inklusive det senast inträffade fallet av OIE:s listade djursjukdomar.

OIE om djursjukdomar

De sjukdomar som är anmälningspliktiga anges i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Djursjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan.

SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar

I vissa intyg hänvisas till Office International des Epizooties (OIE), där Sverige är medlem. Informationen från OIE finns på deras webbplats.

OIE om global djurhälsa

Sidans taggar
Lagstiftning