Till huvudinnehåll
Hittade 96 träffar som innehåller orden under Utföra kontroll av typ Innehåll
Filtrera på typ
Administrativa åtgärder 2021-11-05
En kontrollmyndighet har möjlighet att använda olika administrativa åtgärder. Men vad innebär de? Och vilka regler gäller för hur beslut ska kommuniceras, underrättas om och hur de kan överklagas? Det och mycket annat får du svar på nedan.
Arbete med och införande av en ny riskklassningsmodell 2023-06-02
Hur löper arbetet på med den nya riskklassningsmodellen för livsmedelskontroll i leden efter primärproduktion? Det får du svar på här. Läs om vilka problem modellen är tänkt att lösa, hur modellen kommer att vara uppbyggd och tidplan för det fortsatta arbetet.
Att besluta om sanktionsavgifter 2022-03-11
Vem som beslutar om sanktionsavgifter och i vilka fall beslut ska fattas hittar du information om nedan. Du får också veta vilka skyldigheter och rättigheter kontrollmyndighet respektive livsmedelsföretagare har.
Avskrivning av åtalsanmälan 2021-11-05
Även om en myndighet anmält ett misstänkt brott mot livsmedelsreglerna till åtal finns det flera situationer då en åtalsanmälan riskerar att avskrivas. Här får du veta hur du kan påverka det beslutet genom god dokumentation och hur en avskrivning överklagas.
Bedömning och granskning av kvalitetssäkringssystem - primärproduktion 2024-01-26
I erfarenhetsmodulen tas hänsyn till de kvalitetssäkringssystem som ett företag kan vara anslutna till. Dessa är branschens tolkning av hur lagstiftningens krav kan nås men kan också omfatta krav utöver det. Här beskrivs hur de centrala myndigheterna granskar och bedömer kvalitetssäkringssystemen.
Behovsinventering 2021-11-04
En behovsinventering eller behovsutredning tas fram för att kunna planera kontrollen. Här beskrivs vad en behovsinventering består av.
Beräkningsexempel 2021-11-04
Här hittar du exempel på hur man kan beräkna kontrolltiden utifrån verksamhetens risk, informations- och märkningsansvar och tidigare erfarenheter från kontrollen.
Beskrivning av aktiviteter för dricksvattenanläggningar 2024-06-25
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för anläggningar med huvudsaklig inriktning Dricksvatten. Läs också kort vilket kontrollbehov som är kopplat till varje aktivitet i riskklassningen.
Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor 2024-01-22
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning huvudkontor. Läs också kort om vilket kontrollbehov som gör att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
Beskrivning av aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter 2024-03-13
På den här sidan finner du beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning Kontaktmaterial.
Beskrivning av aktiviteter för slakt- och vilthanteringsmodellen 2023-11-27
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning slakt och vilthantering. Läs om vad aktiviteterna omfattar, vilken poäng de ger och om det är en huvudaktivitet. Du får också vägledning till vad Livsmedelsverket anser ska kontrolleras kopplat till aktiviteten.
Beskrivning av aktiviteter i sista led 2024-01-22
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för livsmedelsanläggningar med huvudsaklig inriktning sista led. Läs också om vilket kontrollbehov som är anledningen till att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
Beskrivning av allmänna aktiviteter i tidigare led 2024-04-16
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning Tidigare led, oavsett om den är registrerad eller godkänd. Läs också om vilket kontrollbehov som gör att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
Beskrivning av produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter 2024-03-13
På den här sidan finner du beskrivningar av de produktgrupper som kan anges vid riskklassningen av kontaktmaterialverksamheter.
Beskrivning av produktgrupper för tidigare led och huvudkontor 2024-02-28
På den här sidan finner du beskrivningar av de produktgrupper, som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning Tidigare led eller Huvudkontor.
Beskrivning av särskilda aktiviteter i tidigare led 2024-01-16
På den här sidan finner du beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för godkända livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning Tidigare led.
Beslut om kontrollfrekvens 2023-07-05
På den här sidan finns en beslutsmall för beslut om fastställande av kontrollfrekvens enligt nya riskklassningsmodellen. Här hittar du också information om hur du kan anpassa och använda mallen.
Dricksvattenanläggning 2023-11-16
Denna inriktning i riskklassningsmodellen gäller anläggningar som tillhandahåller dricksvatten eller styr flera dricksvattenanläggningar. I den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter kallas inriktningen kort och gott Dricksvatten.
Erfarenhetsmodulen 2021-12-07
Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen, det vill säga visar resultatet av den kontroll som gjorts på anläggningen. Modulen ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.
Erfarenhetsmodulen - primärproduktion 2023-09-28
Med hjälp av erfarenhetsmodulen tas hänsyn till om företagen är anslutna till ett kvalitetssäkringssystem, vilket kan underlätta för företagen att uppfylla bestämmelserna i livsmedels- och foderlagstiftningen. Företag som är anslutna till väl fungerade system får i regel lägre kontrollprioritet.
EU-rättsliga rättskällor och tolkningsmetoder 2021-09-08
Här hittar du information om EU:s olika rättsakter. Vi beskriver dels vilka rättskällor som finns tillgängliga inom det EU-rättsliga området och dels vilka metoder som kan användas för att tolka EU-rätten.
Exempel på förbud och föreläggande 2021-11-05
Ett beslut om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden kan utformas på olika sätt , på sidan finner du ett exempel. Längre ner finns ett exempel på ett föreläggande med vite.
Exempel på riskklassning av dricksvattenanläggningar 2023-10-02
Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Dricksvatten.
Exempel på riskklassning av huvudkontor 2024-02-07
På den här sidan hittar du exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika exempelverksamheter inom inriktning Huvudkontor.
Exempel på riskklassning av slakt- och vilthantering 2023-11-27
Ta del av exempel på hur du använder den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för olika verksamheter inom slakt- och vilthanteringsmodellen.
Exempel på riskklassning i sista led 2024-01-29
Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Sista led.
Exempel på riskklassning i tidigare led 2024-02-06
Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Tidigare led.
Frågor och svar efter samråd och remiss 2023-06-02
I samband med digitala samråd i januari 2021 samt under remisstiden i oktober till december 2021 har en del frågor kommit in till Livsmedelsverket angående förslaget till ny riskklassningsmodell och tillhörande föreskrifter. Nedan finner ni de vanligaste frågorna och svaren samlade.
Följa upp livsmedelskontroll 2024-07-02
Livsmedelskontrollen i Sverige följs upp och utvärderas både av de enskilda kontrollmyndigheterna och av Livsmedelsverket. Det gör man för att säkerställa att kontrollen är effektiv och verkningsfull.
Fördelning av kontrollerna mellan länen 2021-11-15
Den offentliga kontrollen av livsmedels- och foderlagstiftningen i primärproduktionen styrs centralt genom en nationell kontrollplanering. Här får du veta hur länsstyrelserna fördelar kontrollerna mellan sig.
Förelägganden och förbud 2021-11-05
Förelägganden och förbud är de administrativa åtgärder som kontrollmyndigheten primärt har att använda sig av för att tvinga eller förhindra företagare att göra något.
Förundersökning och rättegång 2022-12-28
Nedan finner du Livsmedelsverkets information om och råd inför förundersökning och rättegång.
Handlägga ärenden om sanktionsavgift 2021-11-05
Ta del av hur handläggningen av ett ärende om sanktionsavgift går till. Du hittar också en checklista som stöd.
Huvudkontor livsmedelsverksamhet 2023-06-01
Denna inriktning i riskklassningsmodellen gäller anläggningar som i huvudsak styr livsmedelshantering på andra anläggningar/enheter i kedjan. I den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter kallas inriktningen Styrning av verksamhet i livsmedelsanläggningar. Oftast säger vi Huvudkontor.
Informationsmodulen 2022-12-21
Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av märkning och annan information, liksom av spårbarhets- och återkallelserutiner.
Juridisk metod – att läsa och tolka lagar och andra bestämmelser 2021-06-08
Ta del av information om rättssystemet och den juridiska metod som du som livsmedelsinspektör bör ha kunskap om. Metoden säkerställer att du och kontrollmyndigheten fattar korrekta beslut.
Justering av kontrollfrekvens 2024-01-30
Ta del av information om riskklassningsmodellens möjlighet till justering av kontrollfrekvens i de fall kontrollmyndigheten bedömer att kontrollfrekvensen är för hög eller för låg för verksamheten i fråga.
Klassning av företag inom primärproduktion 2023-04-13
Lär känna modellen för klassning av livsmedels- och foderanläggningar med primärproduktion. En första klassning görs i samband med registrering och uppdateras sedan vid behov. Klassningen används vid kontrollplaneringen och riskbaserat val av kontrollobjekt.
Kompetens 2021-11-04
Kompetens är förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom att använda kunskap och färdigheter. Myndigheten och personalen måste ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och ansvar.
Kompletterande riktlinjer för klassning av primärproducenter 2022-04-08
Klassningen utgår från registreringen av anläggningarna och används för planering av den riskbaserade kontrollen. Här får du information om några viktiga principer vid registrering och klassning av livsmedels- och foderanläggningarna i primärproduktionen.
Kontaktmaterialverksamhet 2024-03-19
Inriktningen Kontaktmateriel i riskklassningsmodellen gäller verksamheter som huvudsakligen hänger samman med tillverkning, förädling och import från tredjeland av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Kontrollmyndigheternas uppdrag och uppgifter 2024-03-22
Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenterna så att de inte blir sjuka eller lurade av maten de äter. Reglerna är utformade så att den inre marknaden och den fria rörligheten ska fungera och skyddas. Kontrollmyndigheternas jobb syftar till att reglerna följs.
Kontrollprocessen 2023-04-05
Ta del av hur du kan lägga upp dina kontrollbesök utifrån förordning (EU) 2017/625. Här finner du en modell för kontrollprocessen för det enskilda kontrollbesöket och får veta vad som ingår i varje steg.
Kontrollrapport 2023-12-14
På den här sidan finns mallar för kontrollrapporter och information om hur du kan anpassa och använda mallarna.
Kontrolltid och justeringar 2021-11-04
Kontrolltiden beräknas utifrån information från riskmodulen, informationsmodulen och erfarenhetsmodulen. Vid behov kan man öka eller minska kontrolltiden genom justeringar.
Korrigering av beslut 2023-12-11
I det här avsnittet beskrivs på vilka sätt det kan gå till att korrigera beslut som Livsmedelsverket har fattat. Det kan vara Livsmedelsverket som vill ändra ett beslut och det kan vara motparten i ett ärende som vill att ett beslut ska ändras.
Livsmedelsanläggning i sista led 2023-06-01
Denna inriktning i riskklassningsmodellen gäller livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till slutkonsument. I den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter kallas inriktningen Livsmedel till privatpersoner. Ibland säger vi helt enkelt Sista led.
Livsmedelsanläggning i tidigare led 2023-05-30
Denna inriktning i riskklassningsmodellen gäller livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till andra livsmedelsanläggningar. I den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsveksamheter kallas inriktningen Livsmedel till livsmedelsföretag. Ibland säger vi bara Tidigare led.
Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av livmedelsföretagare 2021-10-26
Nedan hittar du bindande anvisningar om hur Livsmedelsverkets personal ska kontrollera hur livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav.
Metoder och tekniker för att utföra offentlig livsmedelskontroll 2023-04-24
Nedan får du veta hur du kan välja kontrollmetod för din kontroll. Metoderna utgår från förordning (EU) 2017/625. Du finner också en kort beskrivning av några kontrollmetoder som tas upp i förordningen.