Hittade 24 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Slakt
Filtrera på typ
Chronic Wasting Disease vid renslakt - samband och avfallshantering
Livsmedelsverket ska CWD-provta alla renar över 12 månader som avvisas från slakt eller som otjänligförklaras i samband med post mortem-besiktning. Här kan du läsa om kraven för samband mellan slaktkropp och avlägsnade delar samt hur hudar och animaliska biprodukter ska hanteras.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2074/2005

Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/2004 och 854/2004

EG-förordning 853/2004

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EG-förordning 911/2004

Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna

EG-förordning 999/2001

Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

EU-beslut 2013/652

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier

EU-beslut 2013/653

Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014

EU-förordning 101/2013

Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur

EU-förordning 2015/1375

Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

EU-förordning 2015/1474

Användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar

EU-förordning 2017/1182

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur

EU-förordning 2017/1184

Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur

EU-förordning 2017/625

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

EU-förordning 2017/949

Om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 911/2004

EU-förordning 2019/624

Om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av
produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

EU-förordning 2019/627

Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

Förorening på slaktkroppar av fjäderfä
Här hittar du allmän information om förorening på slaktkroppar av fjäderfä under slaktprocessen, till exempel vid vilka processteg som föroreningar ofta sker och hur förorening kan förebyggas. Här finns även information om hur du kan utföra kontroll av förorening på slaktkroppar.
Granskning av intyg utfärdade av viltundersökare
Det intyg som den utbildade personen utfärdar och skickar med kroppar av frilevande vilt ska granskas av kontrollpersonalen i samband med köttbesiktningen. Här hittar du information om vilka obligatoriska uppgifter som måste finnas med och hur du ska agera om någon uppgift saknas.
LIVSFS 2005:20

Livsmedelshygien

Livsmedelsverkets instruktion - beslut om kött från fjäderfä
Den här instruktionen ger dig som officiell veterinär bindande anvisningar för beslut om kött och fyndregistrering för kött från fjäderfä.
Minneslista vid godkännande: slakt av fjäderfä och hardjur
Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Minneslista vid godkännande: slakt av tama hov- och klövdjur
Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Minneslista vid godkännande: slakteristall
Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (4)AAC (6)Administrativa krav (23)Akrylamid (4)Algtoxin (4)Alkohol (35)Allergener (8)Analys (18)Animaliska biprodukter (28)Animaliska livsmedel (45)Aromatiserat vin (4)Aromer (16)Avgift (7)Barnmat (11)Bekämpningsmedel (6)Berikning (12)Bestrålning (4)Cesium (5)Cider (3)Dioxiner/PCB (8)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (8)Dricksvatten (55)e-handel (9)Ekologiska livsmedel (13)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (287)Export (14)Finansiering (4)Fisk & fiskeriprodukter (57)Fjäderfä (21)Fläskkött (5)Fri från (3)Frilevande vilt (11)Främmande ämnen (19)Får och getter (10)Gelatin (3)Giftiga metaller (5)Glycidylfettsyraestrar (1)GMO (17)Godkännande (35)Groddar (9)Grundförutsättningar (13)Gränskontroll (27)Gränsvärden (14)HACCP (55)Handel inom EU (12)Handelsnormer (15)Hardjur (9)Hjälp (8)Honung (8)Huvudkontor (7)Hägnat vilt (10)Hälsopåståenden (64)Häst (7)Import (119)Information och märkning (48)Inspektion (3)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (25)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (18)Kollagen (4)Kontrollmetodik (2)Kosttillskott (21)Krav på egenkontroll (4)Källvatten (14)Köttberedning (4)Köttprodukter (6)Lagstiftning (360)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedelshygien (22)Läkemedelsrester (11)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (14)Matsvinn (4)mikrobiologiska hälsorisker (2)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mjölk och mjölkprodukter (16)Mobila verksamheter (30)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (13)Musslor (13)Mykotoxiner (6)Myndighetsrapportering (32)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (9)Myndighetsrapportering 2019 (10)Myndighetsrapportering 2020 (9)Myndighetsutövning (16)Nationella regler LIVSFS (55)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (15)Nitrat (5)Nya livsmedel (7)Nyckelhålet (21)Näringspåståenden (25)Nötkreatur (12)Nötkött (10)Offentlig kontroll (27)Olivolja (4)Operativa mål (10)PAH (4)Primärproduktion (10)Provtagning (33)RASFF (22)Registrering (19)Ren (10)Restsubstans (19)Revision (3)Revision av kontrollmyndigheter (6)Riskklassning (13)Salmonella (11)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (24)Skyddsåtgärd (13)Slakt (24)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (5)Socker (2)Specialmärkning (65)Speciella medicinska ändamål (14)Specificerat riskmaterial - SRM (5)Sprit (5)Spår av (1)Spårbarhet (20)Styckning (7)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (10)Tamsvin (9)Temperatur (7)Tillsatser (27)Transport (8)Trikiner (5)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (9)Ursprungsmärkning nötkött (4)Utbildning (4)Utredning av utbrott (35)Varustandarder (14)Vegetabilier (13)Verksamhetsstyrning (19)Veterinärintyg (11)Vilt (2)Vin (24)Åtgärder vid bristande efterlevnad (32)Ägg & äggprodukter (17)