Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av kosttillskott

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda utifrån hur livsmedlen presenteras. Dessutom ska konsumenternas intressen tas tillvara. Kontrollen i sin tur ska se till att företagen lever upp till lagstiftningen.

Mer kunskap om kontroll

Vill du få större kunskap om kontrollarbete i allmänhet, gå till sidorna som handlar om planering och samordning av kontroll, olika typer av kontroll, provtagning, riskklassning och vad som ska kontrolleras var i kedjan.

Utföra offentlig kontroll - grunder

Förslag till prioritering i kontrollen av kosttillskott

Baserat på resultat från tidigare kontrollaktiviteter anser Livsmedelsverket att kontroll av följande undergrupper av kosttillskott bör prioriteras: 

Prestationshöjande och potenshöjande preparat

Orsak:
Frekvent förekomst av kemiskt framställda eller ur växter extraherade substanser som kan innebära hälsorisker och/eller läkemedelsklassificering.

Hur:
Kontroll av ingrediensförteckningar och eventuell dokumentation samt provtagning.

Var:
På alla anläggningar där dessa kosttillskott förekommer. 

Viktminskningspreparat

Orsak:          
Frekvent förekomst av kemiskt framställda eller ur växter extraherade   substanser som kan innebära hälsorisker och/eller läkemedelsklassificering.

Hur:              
Kontroll av ingrediensförteckningar, eventuell dokumentation samt provtagning.

Var:
På alla anläggningar där dessa kosttillskott förekommer. 

Vitaminer och mineraler

Orsak:
Få verifierande kontroller av vitamin- och mineralhalter har gjorts historiskt. Halter som inte är i överensstämmelse med vad som har deklarerats kan vara vilseledande för konsumenten, detta gäller oavsett om produkten innehåller lägre eller högre halter än vad som deklarerats.

Hur: Verifierande provtagning av deklarerade halter och bedömning av eventuell vilseledning.

Var: Företrädesvis hos tillverkare, grossister och importörer.  

Växtbaserade kosttillskott, till exempel ayurveda och TCM

Orsak:
Tidigare analyser i Sverige och Europa visar att denna produktgrupp kan ha höga halter av tungmetaller, till exempel kvicksilver, bly och kadmium.

Hur:
Provtagning för analys av främmande ämnen (tungmetaller), kontroll av ingrediensförteckning.

Var:
På alla anläggningar där dessa kosttillskott förekommer. 

Genomförande av kontroll

Kontrollområden

Utifrån vad vi skriver under Risker med kosttillskott är kontrollområdena Spårbarhet, Information och Övrigt (alternativt HACCP-baserade förfaranden) de gemensamma och mest relevanta områdena att kontrollera när det gäller kosttillskott, oavsett anläggning. De mikrobiologiska riskerna med kosttillskott är små. Det är kontroll inom dessa områden som den här informationen därför fokuserar på: 

 • Information:
  märkning, presentation, redlighet, information till allmänheten.

 • Spårbarhet:
  från vem och till vem? Återkallande av felaktig produkt.

 • HACCP-baserade förfaranden:
  faroanalys, kritiska styrpunkter, övervakning, korrigerande åtgärder, validering, verifiering.

 • Övriga krav:
  alla andra krav i lagstiftningen. 

Risker med kosttillskott

Området ”Information” täcker in all märkning och övrig information om produkterna som kan förekomma på anläggningen, till exempel broschyrer, hyllkantsmärkning och muntliga uppgifter från personal, oavsett om det gäller föreskrivna märkningsuppgifter eller frivillig märk­ning och information. 

Spårbarheten är viktig för att man ska kunna spåra de hälsofarliga, felmärkta och/eller vilseledande produkter som påträffas i kontrollen, meddela ”leveranskommunen” och upprätta eventuella RASFF-notifieringar. Arbetet syftar till att stoppa produkten vid källan innan den distribueras till handelsledet och vidare till konsument. 

Kontroll av hälsofarliga eller potentiellt hälsofarliga produkter och ingredienser kan hänföras till kontrollområdet Övrigt (alternativt HACCP). Exempel på detta är innehåll av dopningsklassade substanser, hälsofarliga varor och ingredienser som vanligen leder till att produkten klassificeras som läkemedel. Andra exempel är kontroll av främmande ämnen, som tungmetaller och dioxiner, och odeklarerade ämnen, exempelvis läkemedelssubstanser och arsenik. 

Övriga kontrollområden och grundförutsättningar bör naturligtvis granskas i mån av relevans på objektet samt i mån av tid, särskilt om kontrollen indikerar uppenbara brister inom dessa områden eller anläggningen är av sådan art att det krävs. I övrigt bör fokus ligga på Information, Spårbarhet, HACCP och Övrigt. 

Inspektören måste ha relevant kunskap om det område som kontrolleras. Utbildning är också en av de grundförutsättningar som företagaren måste uppfylla. Några särskilda krav på livsmedelsföretagare vad gäller utbildning finns dock inte utöver de generella krav som finns i förordning (EG) nr 852/2004. Däremot är det livsmedelsföretagarens skyldighet på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan att se till att deras produkter uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet. Detta gäller till exempel att kontrollera om en produkt kan innebära hälsorisker och att alla produkter är korrekt märkta. Se artikel 17 i förordning (EG) nr 178/2002.

Förslag på frågor vid inspektioner av kosttillskott

 • Var/när kontrolleras kosttillskottens märkning innan produkterna når konsument?

 • Finns någon central kontroll eller kvalitetsavdelning för kontroll av kosttillskottens märkning? Följs reglerna i gällande lagstiftning

 • Hur väljs leverantör av kosttillskott och sker någon form av bedömning vid val av leverantör

 • Hur ser specifikationerna ut för de råvaror/produkter som köps in?

 • Ställs relevanta krav av företagaren på leverantören?

 • Hur hanteras reklamationer?

 • Hur hanteras nya rön/uppgifter?

 • Hur har rekommenderad dos bedömts?

 • Hur vet försäljaren att produkten är säker?

 • Hur hanteras information om biverkningar av företaget?

 • Finns någon värderingsgrund vid val av leverantör, det vill säga finns eller skapas avtal om att produkter som levereras är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande krav?

 • Hur kontrolleras produkter (säkra, rätt märkta etcetera) när försäljare söker upp verksamheten för att sälja in produkter?

 • Hur försäkrar sig återförsäljaren om att den produkt som säljs är säker att intas i rekommenderad dos?

Verifiera gärna kontrollen genom att ta stickprov eller begära in objektiv dokumentation. Fotografier på såväl produkter som på annan information eller dokumentation och på lokalen kan vara till stor hjälp.

Förberedelser

Det är viktigt att tänka igenom och ta reda på vilken typ av ansvar det aktuella företaget har i kosttillskottskedjan och lägga upp kontrollen därefter. Efter kartläggning av verksamheten (risker, historik med mera) väljs kontrollmetod och då måste hänsyn tas till syftet med kontrollinsatsen. Vilken fråga ska besvaras? På vilket sätt ska kontrollen utföras? Hur kommunicerar jag med livsmedelsföretagaren före, under och efter kontrollen? 

Det är också viktigt att planera tiden för kontrollen. Ofta görs både en inspektion och efterföljande granskning av fotografier liksom sökning av lagstöd på kontoret. Det gör att tiden på plats hos företaget måste hållas nere för att granskningen på kontoret av till exempel märkning ska hinna göras inom den planerade tiden. 

På plats i verksamheten

Ta alltid med kamera på inspektionerna och revisionerna. Fotografera produkter vars märkning ska granskas och var noga med att all information, även på lock och i botten, samt bipacksedlar fotograferas. Foton är ett precist material, som kan vara värdefullt senare vid granskning av märkningen på kontoret, liksom om kontrollrapporter ifrågasätts eller beslut överklagas. Förutom märkning på förpackningar kan det vara relevant att fotografera hyllkantsmärkning, skyltar och liknande. Titta gärna igenom bilderna i kameran redan på plats i butiken, så att alla önskade märkningsuppgifter är väl synliga till senare granskning. 

Det är viktigt att påpeka att det är tillåtet att fotografera vid inspektion, trots att det saknas bestämmelser där detta uttryckligen framgår. Fotografering är en lämplig metod för att dokumentera kontrollen. Metoden säkerställer vilka uppgifter som granskas, för både myndighetens och livsmedelsföretagarens räkning. 

Kosttillskottsmärkning granskas med fördel vid senare tillfälle på kontoret efter avslutad inspektion på plats i verksamheten, dels därför att märkningen kan vara komplex och överensstämmelse med flera rättsakter måste verifieras, dels därför att innehållet sällan kan granskas i sin helhet vid en snabb kontroll på plats. Ta hellre för många fotografier än för få! Tillbaka på kontoret kan det som är relevant att granska utifrån planering och riskbedömning väljas ut. 

Meddela även den som är ansvarig på plats i verksamheten att du fotograferar, vilken granskning som kommer att göras och att resultatet av kontrollen kommer att meddelas senare. Om uppenbara brister upptäcks på plats måste de naturligtvis påpekas redan då. 

Även tryckoriginal till märkning från till exempel matmäklare är ett bra sätt att granska märkning. Det är dock viktigt att få information om att tryckoriginalen verkligen gäller de aktuella produkter som finns på marknaden. 

En viktig princip är att all offentlig livsmedelskontroll ska utföras med företagarens vetskap. Det betyder till exempel att inspektören inte anonymt bör gå in i en livsmedelsbutik och köpa ett livsmedel för provtagning eller beställa ett livsmedel anonymt via internet utan att först legitimera sig. Vid provtagning ska företagaren dessutom alltid erbjudas möjlighet att begära ett kompletterande expertutlåtande, till exempel skicka proverna till ett annat laboratorium. Därför måste kontrollmyndigheten säkerställa att företagaren för det syftet kan få ett tillräckligt antal prov. Se artikel 11.5 i förordning (EG) nr 882/2004. 

Företagaren ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna utföras. Detta kan innebära att företaget ska vara behjälpligt genom att visa alla verksamhetens utrymmen eller att hjälpa till vid provtagning alternativt bidra med prov för analys. Se 21 § livsmedelslagen (2006:804). 

Muntlig information från försäljare om produkters näringsinnehåll, hälsoeffekter med mera ska bedömas som en del av produktens presentation och ingår därmed i den livsmedelsinformation som kan kontrolleras av kontrollmyndigheten. 

Ta med fördel reda på, om det inte redan finns, telefonnummer och övriga uppgifter till verksamheten. Kontrollera att organisationsnumret stämmer. Ibland finns bara telefonnummer till huvudkontoret, vilket kan försvåra kontakten. Att ha relevanta kontaktuppgifter underlättar i kommunikationen, till exempel när ett förbud mot utsläppande på marknaden eller annan sanktion måste kommuniceras och utfärdas. 

Efter besöket

Efter besöket i verksamheten finns ofta ett antal fotografier eller tryckorginal som ska granskas, märkning som ska bedömas och ingredienser som ska utvärderas och bedömas. När det sistnämnda görs är det oftast nödvändigt att slå i dokumentation och listor och eventuellt läsa utvärderingar av substanser eller växter. På sidan Användbara länkar nämns ett antal listor, webbplatser och andra dokument som kan vara till hjälp vid kontroll av ingredienser i kosttillskott.  

Användbara länkar