Här hittar du fördjupad information om livsmedelskontroll och tolkning av lagstiftningen. Ta del av vilka regler som gäller och vad de innebär, och få matnyttiga fakta om sakområden i hela livsmedelskedjan.

Kontrollwiki på en minut

Senaste nytt

 • 2018-11-28 - Revision av kontrollmyndigheter
  Handboken "Revision av kontrollmyndigheter" finns nu upplagd här i Kontrollwiki. Det är ett stöd för revisorer vid Livsmedelsverket och länsstyrelser som granskar och utvärderar kontrollmyndigheternas planer och det praktiska genomförandet.

 • 2018-11-14 - Allmänna hygienkrav

  Texter om de allmänna hygienkraven i leden efter primärproduktionen. Stora delar kommer från kontrollhandböckerna för Storhushåll och Butik. Dessa kontrollhandböcker tas inte bort än, då all text ännu inte är omhändertagen. Vägledning – Hygien och kontrollhandbok - Utföra Offentlig kontroll fördjupning – Kontrollområden upphör helt i och med denna publicering

Prenumerera på nyheter

Tidigare publicerat

 • 2018-10-31 - Klassning av företag inom primärproduktionen och kontrollplanering 
  Befintlig vägledning - Klassning av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen, prioritering och urval av kontrollobjekt görs tillgänglig i Kontrollwiki. Det är fortfarande ett pdf-dokument men du hittar den i Kontrollwiki som nu blir mer fullständigt.

 • 2018-10-30 - Förslag till ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll
  En ny sida som ger information om förslaget till en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen som Livsmedelsverket arbetar med. 

 • 2018-10-17 - Honung
  Vägledningen om Honung har förts över till Kontrollwiki. Informationen har inte förändrats något i sak utan endast strukturerats om. Det finns en del att ha koll på när det gäller registrering och ansvar för kontrollen. Dessa texter ska tydliggöra när registrering är nödvändig och till vilken myndighet.

 • 2018-08-29 - Aromer
  Ta del av den vägledande information som tidigare fanns på Livsmedelverkets webbplats som nu finns i ny tappning på Kontrollwiki.

 • 2018-07-17 - Ursprungsmärkning nötkött och Styckat nötkött som inte är färdigförpackat
  Få tydligare fakta när den tidigare "Vägledning - Ursprungsmärkning av nötkött" nu har delats upp under förpackat och oförpackade livsmedel.

 • 2018-06-21 - Berikning
  Hitta kompletteringarna om de nya berikningsföreskrifterna, LIVSFS 2018:5 i den vägledande informationen om berikning som nu förts över till Kontrollwiki från Livsmedelsverkets webbplats.

 • 2018-06-08 - Rapportering av fynd av salmonella i livsmedel
  Nu hittar du informationen på Kontrollwiki istället för Livstecknet. Det handlar om att alla fynd av salmonella är anmälningspliktiga, och hur rapportering och typning av salmonellafynd går till.

 • 2018-05-02 - Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier
  Tidigare "Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier" som tidigare endast varit tillgänglig på Livsmedelsverkets intranät.

 • 2018-03-26 - Dricksvatten
  Tidigare "Vägledning - Dricksvatten", "Dricksvatten - åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse" och "Vägledningen om radioaktiva ämnen i dricksvatten". Informationen riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. Informationen har strukturerats om och uppdaterats utifrån de nya dricksvattenföreskrifterna som trädde i kraft den 27 oktober 2017. Vissa andra mindre ändringar har också gjorts.

 • 2018-02-27 - Nyckelhålet
  Tidigare "Vägledning - Nyckelhålet". Information om hur symbolen får användas och tolkning av de regler som styr området.

 • 2017-12-06 - Åtgärder vid bristande efterlevnad
  Tidigare "Vägledning - Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen". Texterna ger stöd och vägledning i hur kontrollmyndigheter kan agera då bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras hos företag. De kommer även att kunna användas av företag eller andra som har frågor kring vilka åtgärder myndigheten kan vidta. Texterna är indelade i två delar – Administrativa åtgärder och Åtalsanmälan och är riktade till alla kontrollmyndigheter.

 • 2017-12-06 - Alkoholhaltiga drycker
  Ny vägledande information om vem som får tillverka alkoholhaltiga drycker och vem som ansvarar för kontrollen av dessa verksamheter.

 • 2017-11-13 - RASFF och AAC
  Ny information om Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) och Administrative Assistance and Cooperation (AAC) riktad till alla kontrollmyndigheter. Systemen används för kommunikation mellan myndigheter.

 • 2017-11-07 - Export av livsmedel
  Information riktad till alla kontrollmyndigheter om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Tidigare har denna information funnits som ett dokument på Livsmedelverkets webbplats.

 • 2017-10-23 - Revision av rutiner för trikinprovtagning
  Instruktion riktad till Livsmedelsverkets kontrollpersonal. Den beskriver hur Livsmedelsverket ska utföra revision av livsmedelsföretagarnas rutiner för trikinprovtagning på slakterier och vilthanteringsanläggningar.

 • 2017-10-13 - Minneslistor som stöd vid godkännandeprövningar
  Separata minneslistor som ger stöd vid godkännandeprövningar av olika typer av livsmedelsanläggingar.

 • 2017-09-12 - Anvisning myndighetsrapportering 2017
  Anvisning för årlig rapportering av kontroll som utförs under 2017.

 • 2017-09-12 - Anvisning myndighetsrapportering 2018
  Anvisning för årlig rapportering av kontroll som utförs under 2018.
   
 • 2017-09-05 - Lagstiftningsområden
  Nya texter om lagstiftningsområden som synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna och ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen.

 • 2017-09-04 - Kontroll av ekologiska livsmedel
  Ny text som klargör när ett livsmedelsföretag måste vara anmält till ett kontrollorgan och vem som har ansvaret för kontrollen av ekologiska livsmedel.

 • 2017-08-23 - Mikrobiologiska faror och indikatororganismer
  Tidigare "Kontrollhandbok - Provtagning, del 3 Mikrobiologiska faror och indikatororganismer".

 • 2017-03-30 - Import av livsmedel och köksredskap till EU
  Nya texter med beskrivning av gränskontroll, ansvarsfördelning mellan kontrollmyndigheter och information om vilka kontroller som kan utföras i ledet efter gränskontrollen, både för varor som har gränskontrollerats och för importerade livsmedel som inte behöver gränskontrolleras

 • 2017-03-10 - Genetiskt modifierade organismer - GMO
  Tidigare "Vägledning om genetiskt modiferade livsmedel (GMO)" samt sida på Livstecknet.

 • 2017-03-08 - Riskklassning av livsmedelsanläggningar
  Tidigare "Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid". 

 • 2017-03-07 - Kontroll av tillsatser
  Nya texter för stöd vid kontroll av företag som hanterar tillsatser.

 • 2017-02-17 - Handbok för utredning av utbrott
  Nya myndighetsgemensamma texter för stöd vid utredningen av utbrott.

 • 2016-12-20 - Livsmedel för särskilda grupper
  Tidigare texter på webbplatsen om livsmedel för särskilda grupper.

 • 2016-12-19 - Tillsatser
  Tidigare "Vägledning om tillsatser".

 • 2016-10-11 - Mikrobiologiska kriterier
  Tidigare "Kontrollhandbok - Listeria monocytogenes” och ”Kontrollhandbok - Provtagning, del 2 förordning (EG) nr 2073 om mikrobiologiska kriterier”.

 • 2016-09-16 - Registrering och godkännande
  Tidigare "Vägledning om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar".

 • 2016-09-16 - Verksamhetstyrning i kontrollen
  Tidigare "Kontrollhandbok - Planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll".

 • 2016-09-16 - Utföra offentlig kontroll - grunder
  Tidigare "Kontrollhandbok - Utföra offentlig livsmedelskontroll".

 • 2016-08-30 - Kostillskott
  Tidigare "Vägledningen om kosttillskott" och "Kontrollhandbok - Kosttillskott".

 • 2016-08-30 - Information och märkning
  Tidigare "Vägledningen om Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 och LIVSFS 2014:4".
Samlingssidor
Lagstiftning