EG-förordning 1881/2006

Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

Ändringar med mera

Mer information om EU-förordning 2016/239

Det har konstaterats att tropanalkaloider kan förekomma i bovete, hirs och durra. Källan är förorening med frön av spikklubba, som är svåra att rensa bort från dessa spannmål, på grund av att fröna har samma storlek, form och färg. Efsa har framhävt att spädbarn och småbarn riskerar att överstiga den akuta referensdosen, främst till följd av tropanalkaloider i spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn. Därför
fastställs nu ett gränsvärde för tropanalkaloider i spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn som innehåller bovete, hirs, eller durra, där det kan finnas en liten risk för sporadisk förorening.

Mer information om EU-förordning 2015/1940 

Genom förordningen införs ett gränsvärde för mjöldryga, ergot sklerotier, i spannmål. Eftersom en sådan bestämmelse redan finns för spannmål för intervention träder gränsvärdet i kraft redan 20 dagar efter publiceringen. Samtidigt aviseras att detta är ett första steg och att gränsvärden för summan av 12 mjöldrygealkaloider övervägs före den 1 juli 2017. För att dessa gränsvärden ska kunna fastställas behöver uppgifter om förekomsten av mjöldrygealkaloider i spannmål och spannmålsprodukter samlas in och rapporteras till Efsa senast den 30 september 2016.