LIVSFS 2005:22

Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen

Kort information om LIVSFS 2018:9

Utvidgning av salmonellagarantierna till att även omfatta kycklingkött från Danmark (LIVSFS 2018:9)

När börjar föreskrifterna gälla?

15 december 2018

Vilka berörs av föreskrifterna?

Livsmedelsföretagare som för in kycklingkött från Danmark och kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

Föreskrifterna ändras så att 8 § undantar kött från slaktkycklingar från Danmark från kraven på dokumentation i 6-7 §§. Vidare ändras 8 § med ett förtydligande att bestämmelsen omfattar utpekade livsmedel från Finland, Norge och Danmark. Även bilagan ändras på så sätt att rubriken görs om, uppräkningen av författningar görs kronologisk och förteckningen uppdateras med nytillkomna författningar på området.

Bakgrund

Av 8 § LIVSFS 2005:22 framgår det att de särskilda föreskrifterna om kontroll av salmonelladokumentation i 6 - 7 §§ inte gäller vid införsel av livsmedel som producerats i Finland och Norge och inte heller vid införsel av hönsägg som producerats i Danmark. Skälen till dessa undantag är att Finland erhöll samma särskilda salmonellagarantier som Sverige vid anslutningen till den Europeiska unionen samt att sedermera även Norge och, vad gäller hönsägg, Danmark bedömts ha nationella salmonellakontrollprogram som är likvärdiga med de program som godkänts för Sverige och Finland.

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/307 har de särskilda salmonellagarantierna utvidgats till att gälla sändningar med kött av slaktkyckling avsedda för den danska marknaden. Förordningen trädde i kraft den 22 mars 2018.

Nu ändras LIVSFS 2005:22 för att stämma överens med ovannämnda förordning.


Kort information om LIVSFS 2012:9

Föreskrifter (LIVSFS 2012:9) om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 19 december 2012.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Förslaget berör de företag som inhandlar danska hönsägg och som avser att släppa ut äggen på den svenska marknaden.

Vad handlar föreskrifterna om?

  1. Det förtydligas att de särskilda garantier som Sverige, Finland, Norge och Danmark har avseende salmonella i ägg avser hönsägg.
  2. Sändningar med ägg från danska anläggningar undantas från kontrollerna som föreskrivs i 7 § med anledning av de utvidgade särskilda salmonellagarantierna som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 gäller även sändningar med ägg avsedda för den danska marknaden.
  3. Förteckningen i Bilaga 1 kompletteras med den nya förordningen (EU) nr 427/2012.

Bakgrund

I samband med anslutningen till den Europeiska unionen fick Sverige och Finland särskilda salmonellagarantier vad gäller bland annat hönsägg. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen föreskrivs en skyldighet för den som mottar vissa animaliska livsmedel att bland annat kontrollera att sändningen åtföljs av ett salmonellaintyg då ett sådant krävs enligt EU-lagstiftningen. Införsel av hönsägg från Finland och Norge undantas från kontroll av salmonelladokumentation eftersom Finland erhållit samma särskilda salmonellagarantier som Sverige, och Norge har bedömts ha ett nationellt salmonellakontrollprogram som är likvärdigt med de program som godkänts för Sverige och Finland. Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 har de särskilda salmonellagarantierna utvidgats till att gälla sändningar med ägg avsedda för den danska marknaden. Som en konsekvens av de utvidgade garantierna undantas även sändningar med ägg från danska anläggningar från kontrollerna som föreskrivs i 7 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22). Även förteckningen i Bilaga 1 kompletteras med den nya förordningen (EU) nr 427/2012. Samtidigt förtydligas också att de särskilda garantier som Sverige, Finland, Norge och Danmark har avseende salmonella i ägg avser hönsägg.

Lagstiftning