LIVSFS 2005:22

Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen

Senare ändringar

Mer information om LIVSFS 2018:9

Utvidgning av salmonellagarantierna till att även omfatta kycklingkött från Danmark (LIVSFS 2018:9)

När börjar föreskrifterna gälla?

15 december 2018

Vilka berörs av föreskrifterna?

Livsmedelsföretagare som för in kycklingkött från Danmark och kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

Föreskrifterna ändras så att 8 § undantar kött från slaktkycklingar från Danmark från kraven på dokumentation i 6-7 §§. Vidare ändras 8 § med ett förtydligande att bestämmelsen omfattar utpekade livsmedel från Finland, Norge och Danmark. Även bilagan ändras på så sätt att rubriken görs om, uppräkningen av författningar görs kronologisk och förteckningen uppdateras med nytillkomna författningar på området.

Bakgrund

Av 8 § LIVSFS 2005:22 framgår det att de särskilda föreskrifterna om kontroll av salmonelladokumentation i 6 - 7 §§ inte gäller vid införsel av livsmedel som producerats i Finland och Norge och inte heller vid införsel av hönsägg som producerats i Danmark. Skälen till dessa undantag är att Finland erhöll samma särskilda salmonellagarantier som Sverige vid anslutningen till den Europeiska unionen samt att sedermera även Norge och, vad gäller hönsägg, Danmark bedömts ha nationella salmonellakontrollprogram som är likvärdiga med de program som godkänts för Sverige och Finland.

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/307 har de särskilda salmonellagarantierna utvidgats till att gälla sändningar med kött av slaktkyckling avsedda för den danska marknaden. Förordningen trädde i kraft den 22 mars 2018.

Nu ändras LIVSFS 2005:22 för att stämma överens med ovannämnda förordning.

Lagstiftning