EG-förordning 396/2005

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

EG-förordning 396/2005 innehåller bestämmelser om vilka gränsvärden som
gäller för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Vilka produkter som omfattas och vilka gränsvärden som gäller framgår av bilagorna till förordningen. Bilagorna är tillsammans över 2000 sidor långa och filen som innehåller förordningen i sin helhet kan därför ta längre tid att öppna än andra rättsakter. Provtagningsmetoder som ska användas vid kontroll av bekämpningsmedelsrester enligt förordningen framgår av direktiv 2002/63/EG.

Ändringar med mera

Rättelse/ersättande

Samlingssidor
Lagstiftning