Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Baskontroller 2021-2023

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Baskontrollerna gäller alla verksamhetstyper oavsett bransch. Baskontrollen syftar till att verifiera att det finns reella förutsättningar i verksamheter att producera/tillhandahålla säkra livsmedel.

Baskontroller - Spårbarhet och administrativa uppgifter - Kontrolleras varje år

Beskrivning och länkar

Rapportering

System för spårbarhet

Kan företaget snabbt få fram uppgifter om spårbarhet ett steg framåt och bakåt? Verifiera deras uppgift om hur mycket de sålt genom att de får redovisa hur mycket de har köpt in och hur mycket som finns kvar i lager (kvantitativ spårbarhetskontroll). Välj gärna en vara det är lönsamt att fuska med.


Kontrollera att verksamheten uppfyller kraven som gäller ett steg framåt för spårbarhet av animaliska livsmedel enligt artikel 3, punkt 1 i Förordning (EU) nr 931/2011. Kontrollera företagets system för identifiering och registrering.


Är identifieringsmärket rätt utformat? Kommer råvaran från en godkänd/registrerad anläggning? Vid misstanke om fusk, kontakta kontrollmyndigheten för det avsändande företaget för att se att leverantören finns registrerad/godkänd?

Information till livsmedelsföretagare om spårbarhet

H01 Allmänna bestämmelser om spårbarhet


H02 Spårbarhet animaliska livsmedel


H04 Identifieringsmärke

 

Är det rätt verksamhetsutövare?

Kontrollera att det är rätt verksamhetsutövare som bedriver livsmedelsföretaget. Kontrollera att det organisationsnummer som står i det senaste registreringsbeslutet eller godkännandebeslutet är korrekt.

 

A01 Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

Används rätt godkännandenummer?

Om du kontrollerar ett livsmedelsföretag som har ett godkännandenummer. Kontrollera att det är rätt godkännandenummer som används för det som tillverkas. Tänk på att kontrollera innerförpackningar, ytterförpackningar, märkningsetiketter (både förtryckt och sådant som skrivs ut på plats), tejprullar och medföljande handlingar.

 

A01 Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

Följs godkännandet?

Ta med det senaste godkännandebeslutet till kontrollen och kontrollera så att den verksamheten som bedrivs ryms inom det som ingår i företagets godkännande.

 

A01 Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

 

Baskontroller - Livsmedelsinformation - Kontrolleras varje år

Beskrivning och länkar

Rapportering

Är märkningen vilseledande?

Kontrollera att den märkning som finns inte är uppbenbart vilseledande. Här är det en helhetsbedömning av förpackningen inkluderat bilder som avgör om märkningen är vilseledande eller inte.

Vilseledande beskrivningar

 

B01 Allmänna märkningskrav, inkl artikel 7

Kontrollera allmänna märkningsuppgifter

Kontrollera att de obligatoriska märkningsuppgifterna finns och är märkta på rätt sätt för minst en produkt.

Kontrollera inte samma märkning som kontrollerades föregående år utan välj en ny produkt.

Näringsdeklaration

 

B01 Allmänna märkningskrav, inkl artikel 7

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

 

Baskontroller - Hygien - Kontrolleras varje år

Beskrivning och länkar

Rapportering

Skadedjur

Kontrollera att verksamheten arbetar förebyggande för att undvika skadedjur. Är lokalerna skadedjurssäkrade, finns det skadedjur eller spår av dem? Gå igenom verksamhetens alla utrymmen och kontrollera även hur avfallet tas om hand.

Skadedjursbekämpning

 

J06 Bekämpning av skadedjur

Tid och temperaturprocesser

Utgå från verksamhetens faroanalys/HACCP. Hur ser man till att ta hand om de största riskerna som finns inom området? Kontrollera hur företaget säkerställer rätt temperatur hela vägen från mottagning till försäljning. Är temperaturkrav i 853/2004 uppfyllda? Fokusera på lättfördärvliga livsmedel.

Förordning (EG) nr 853/2004 avsnitt VIII 

 

Kontrollera hur företaget säkerställer att djupfrysta varor hanteras utan risk för att kvaliteten försämras. Definitionen för djupfryst är framförallt viktig i fryslager, i övrigt så behöver en bedömning med användning också finnas med.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:12) om djupfrysta livsmedel

 

J08 Bibehållen kylkedja, varmhållning, upptining

K01 System för att ta hand om riskerna

Säker hantering av livsmedel genom hela flödet  

Hur säkerställer verksamheten att livsmedel hanteras på ett säkert sätt utan risk för att korskontamineras av personal, inredning/utrustning eller andra livsmedel? Hur utbildas ny personal inom området? Fokusera på den hantering eller de livsmedel där det är störst risker, ätfärdiga livsmedel. Vid kontroll av rengöring fokusera på redskap och utrustning i kontakt med aktuella livsmedel.

Verifiera kontrollen genom att granska faktiska förhållanden.

Kontroll av mikrobiologiska hälsorisker

Personlig hygien

 

J03 Hygien under processens gång, faktiska förhållanden

 

J04 Personlig hygien, faktiska förhållanden

 

J05 Känner personalen till arbetssätt

 

 

 

Baskontroller – Kontrolleras inom treårsperioden 2021 - 2023

Baskontroll 2021

Beskrivning och länkar

Rapportering

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Har det tryckts några näringspåståenden eller hälsopåståenden på förpackningar eller medföljande handlingar?

Näringspåståenden: Är de näringspåståenden som görs tillåtna och finns det betydande mängs av de näringsämnen som påståenden görs för?

Näringspåståenden


Hälsopåståenden*: Finns det några ospecifika hälsopåståenden? Åtföljs dessa påståenden av ett specifikt förklarande och tillåtet påstående?

*Vi kontrollerar inte hälsopåståenden för botanicals i nuläget

Hälsopåståenden

 

C02 Näringspåståenden

 

C03 Hälsopåståenden

Administrativa krav, ekologiska produkter

Kontrollera att aktörer som framställer, bereder inkl. märker, förvarar, importerar produkter från tredje land eller säljer via e-handel och som släpps ut på marknaden som ekologiska är anslutna till kontrollorgan enligt de krav som ställs i artikel 28 i förordning (EG) nr 834/2007.  (Ex. grossister i fiskhamnen kan vara aktuella)

A - Administrativa krav

 

A04 Anmälan om beredning/ import/förvaring av ekologiska produkter

ABP

Kontrollera rutiner kring hantering av ABP i verksamheter som hanterar över 20 kilo ABP/vecka.

Kontrolleras vanligen inte som enskilt lagstiftningsområde utan kontrolleras med fördel tillsammans med temperatur- och hygienförhållanden eller avfallshantering.

Kontroll av ABP

Vägledning Livsmedelsverkets kontrollansvar  - Jordbruksverket

Kontroll av animaliska biprodukter på godkända livsmedelsanläggningar

 

J03 Hygien för, under och efter processen

X01 Kategorisering ABP

X02 Spårbarhet ABP

X03 Övriga kontroller av ABP

Baskontroll 2022

Beskrivning och länkar

Rapportering

Förpackningsmaterial

Kontrollera att verksamheten använder sig av livsmedelsgodkända förpackningar, både vid förvaring i verksamheten och vid förpackning av produkter till slutkonsument. Kontrollera också hur inköpsprocessen ser ut av förpackningsmaterial. Begär in papper på migrationstester alternativt certifikat på ett stickprov av material.

Material i kontakt med livsmedel

 

J09 Förpackningsmaterial

Fri från-märkning – märkning och hantering

Kontrollera att verksamheter som märker med ”fri-från” har en säker hantering och kan garantera sin märkning. Välj ett stickprov i relevant storlek. Kontrollera även rutinerna kring hur märkningen utformas samt hur den hålls uppdaterad.

Glutenfria, laktosfria och andra "fri från" livsmedel

 

C07 Frånvaro eller reducerad förekomst av gluten

 

C01 Annan fri från än gluten

Importkontroll

Kontroll av att CVED/CED är korrekt vid import av livsmedel om de direktimporterar

Import av livsmedel

 

 

M01 Salmonellagarantier

 

M03 Importförbjudna vegetabilier och animalier

 

M04 Importerade vegetabilier som omfattas av strängare kontroll

 

Frivillig information av mervärdesvara/dyr råvara (tillverkare)

Kontrollera att verksamheten har ett system som ser till att frivillig information stämmer. Verifiera att systemet fungerar genom lämpligt antal stickprov på på slutprodukter. Exempel på produkttyper:

  • Köttprodukt, svenskt/ekologiskt
  • Köttprodukt, annan frivillig information, ex. halal
  • Annat livsmedel med frivillig information

Kan företaget visa att de köpt in minst en så stor mängd av aktuell råvara som använts i tillverkningen och finns kvar i lager eller sålts (kvantitativ spårbarhet). Stämmer leveransdatum med livsmedlets hållbarhet? Försök att göra an rimlig bedömning av att mängderna stämmer.

Vid misstanke om fusk, kontakta kontrollmyndigheten för det avsändande företaget för att se att leverantören finns registrerad?

Information om spårbarhet till livsmedelföretagare

 

B04 Frivillig information t.ex. svensk, KRAV, ekologisk, halal

 

Baskontroller 2023

Beskrivning och länkar

Rapportering

Tillsatser

Kontrollera användningen av tillsatser i produkt vid anläggningar som tillverkar livsmedel. Kontrollera att mängden tillsatser inte är för hög samt att tillsatsen är godkänd för den specifika produkten. Kontrollera även hur företaget själva kontrollerar att recept uppdateras vid ändrade lagkrav samt att receptet följs av personal vid tillverkning. Kontrollera att tillsatserna är rätt deklarerade i ingrediensförteckningen.

Tillsatser

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation

 

I01 Livsmedelstillsatser

Gränsvärden för främmande ämnen

PAH, aflatoxiner, glykolalkider, salmonellagarantier, etc. vad som kan vara aktuellt i olika livsmedel.

K05 Främmande ämnen

Övriga lagstiftningsområden som är relevanta för anläggningen

Gå igenom tidigare kontrollrapporter för företaget och kontrollera om det finns något lagstiftningsområde som är relevant för just detta livsmedelsföretag men som inte har kontrollerats.