Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Ordlista

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ett urval vanligt förekommande ord i handboken som behövde förklaras

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Ord

Förklaring

Agens

Omfattar i detta dokument förutom ”smittämne” se nedan även kemiska ämnen.

Ehec

Enterohemorragisk E. coli.  Enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition: alla fynd av shigatoxinproducerande E. coli hos människa.

Epizootier

Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människor.

Livsmedel

Ämnen eller produkter som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. I svensk lagstiftning omfattar livsmedel även dricksvatten, detta enligt 3 § livsmedelslagen (2006:804).

Livsmedelsföretagare

I denna handbok avses livsmedelstillverkare, restaurangägare, butiksägare, dricksvattenproducent med flera.

 

Kontrollmyndighet

Myndighet med kontrollansvar. Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan i huvudsak kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket, detta enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) och 25–27 §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Kommunal kontrollmyndighet

Lokal kontrollmyndighet med ansvar för objektsrelaterade åtgärder vilket bland annat innefattar utredning av livsmedels- och dricksvattenburen smitta.

Landstings eller regioners smittskyddsenhet

En regional myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Matförgiftning

Det är en mag/tarmsjukdom som har orsakats av toxiner (gifter) i maten eller av en mikroorganism som lyckas ta sig till tarmkanalen och där orsaka en infektion.

Smittämne

Den mikroorganism som orsakar sjukdomen.

Stec

E. coli som har förmågan att producera shigatoxin.

Typning/
subtypning

Bestämning av en mikroorganism under artnivå, till exempel serotypning eller molekylärbiologisk typning (MLVA, MLST, WGS).

Zoonoser

Sjukdomar och infektioner som på ett naturligt sätt direkt eller indirekt kan överföras mellan djur och människor.