Skriv ut
Jämför versioner

Ordlista

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Ett urval vanligt förekommande ord i handboken som behövde förklaras

Agens

Omfattar i detta dokument förutom ”smittämne” se nedan även kemiska ämnen.

Ehec

Enterohemorragisk E. coli.  Enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition: alla fynd av shigatoxinproducerande E. coli hos människa.

Epizootier

Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människor.

Livsmedel

Ämnen eller produkter som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. I svensk lagstiftning omfattar livsmedel även dricksvatten, detta enligt 3 § livsmedelslagen (2006:804).

Livsmedelsföretagare

I denna handbok avses livsmedelstillverkare, restaurangägare, butiksägare, dricksvattenproducent med flera.

 

Kontrollmyndighet

Myndighet med kontrollansvar. Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan i huvudsak kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket, detta enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) och 25–27 §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Kommunal kontrollmyndighet

Lokal kontrollmyndighet med ansvar för objektsrelaterade åtgärder vilket bland annat innefattar utredning av livsmedels- och dricksvattenburen smitta.

Landstings eller regioners smittskyddsenhet

En regional myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Matförgiftning

Det är en mag/tarmsjukdom som har orsakats av toxiner (gifter) i maten eller av en mikroorganism som lyckas ta sig till tarmkanalen och där orsaka en infektion.

Smittämne

Den mikroorganism som orsakar sjukdomen.

Stec

E. coli som har förmågan att producera shigatoxin.

Typning/
subtypning

Bestämning av en mikroorganism under artnivå, till exempel serotypning eller molekylärbiologisk typning (MLVA, MLST, WGS).

Zoonoser

Sjukdomar och infektioner som på ett naturligt sätt direkt eller indirekt kan överföras mellan djur och människor.

Sidans taggar
Lagstiftning