Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Beskrivning av aktörer och flöden

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du information om hur RASFF och iRASFF fungerar i praktiken. Du får bland annat följa ett medelandes väg i iRASFF och se vilka aktörer som får tillgång till informationen.

Aktörer i RASFF-nätverket

För att skapa effektivitet och snabbhet finns det aktörer på olika nivåer i RASFF-systemet. I vissa fall behövs bara kommunikation mellan två nivåer och i andra fall blir alla nivåer inblandade. Kommissionens kontaktpunkt kommunicerar med alla medlemsländers nationella kontaktpunkter, som i sin tur kommunicerar med de behöriga kontrollmyndigheterna inom landet. Då informationen behöver nå länder utanför EU kan kontakter ske via Infosan. 

Medlemmar i RASFF-nätverket - EU-kommissionen

Medlemmar i RASFF-nätverket

Kommissionens kontaktpunkt, European Commission Contact Point (ECCP)

Kommissionens kontaktpunkt består av ett team utsett av kommissionen som är ansvarigt för att sköta RASFF på kommissionsnivå. Medlemmarna i teamet hanterar och verifierar inkommande information från andra medlemmar innan de ser till att den sprids via RASFF-systemen. De leder även den arbetsgrupp på kommissionsnivå som arbetar för att utveckla och förbättra RASFF-arbetet, bland annat genom att ta fram Work instructions (WI) och Standard operating procedures (SOP). De ansvarar även för förvaltning och utveckling av systemet iRASFF.

EU-kommissionens vägledningar

Nationella kontaktpunkter, Single Contact Point (SCP), Member state (MS)

Varje medlemsland har utsett en eller flera nationella kontaktpunkter och det är dessa som skickar iväg meddelanden till kommissionens kontaktpunkt. 

Sverige har två nationella kontaktpunkter. För livsmedel är det Livsmedelsverket och för foder är det Jordbruksverket. 

Det är även de nationella kontaktpunkterna som tar emot meddelanden från kommissionen och vidarebefordrar dem till respektive behörig myndighet i landet. Kontaktpunkten samlar sedan in uppföljande information från behöriga myndigheter, sammanställer och vidarebefordrar den till kommissionens kontaktpunkt. 

Behöriga myndigheter, Regional (RG)

De behöriga myndigheterna i Sverige när det gäller livsmedel är den kommunala livsmedelskontrollen, länsstyrelserna, Försvarsinspektören för hälsa och miljö samt teamen inom de regional avdelningarna på Livsmedelsverket. Alla dessa kallas för regional (RG) i iRASFF. 

Dessa behöriga myndigheter ska när de är berörda upprätta och följa upp RASFF-meddelanden, bedöma om företagen har utfört tillräckliga åtgärder och när det är nödvändigt att utfärda sanktioner gentemot företagen. 

Infosan, International Food Safety Authorities Network

Infosan är ett system inom WHO som består av mer än 160 medlemsländer och som genom sina kontaktpunkter får information som rör livsmedelssäkerhet.

Behörigheter i iRASFF

Användarna i iRASFF-systemet har olika roller och därmed även olika behörigheter. De olika rollerna, läsare, skapare och eskalator kan finnas på varje nivå, alltså på EU nivå, nationell nivå samt regional nivå.  

I Sverige använder vi bara rollerna läsare och eskalator på regional nivå.

 • Läsare/Reader:
  En läsare kan endast läsa informationen i systemet. Läsaren kan alltså inte skapa meddelanden, ändra eller skapa uppföljningar i iRASFF. Rollen som läsare är inte aktuell för kontrollpersonal som administrerar RASFF-ärenden på myndigheterna. Rollen är bra för dem som av olika anledningar behöver detaljerad fakta om ärendena.

 • Skapare/Creator:
  En skapare/creator kan upprätta ett meddelande. Meddelandet som skapats av en användare med denna roll kan inte skickas vidare i systemet från den egna myndigheten utan att först passera en eskalator. I Sverige har vi valt att inte dela ut denna behörighet.

 • Eskalator/Escalator:
  En eskalator har samma rättigheter som en skapare/creator, med tillägget att eskalatorn även kan skicka meddelanden och återrapporteringar till Nationella kontaktpunkten.

Meddelandets väg i iRASFF

Ett meddelande rör sig mellan de olika nivåerna inom iRASFF. Flödet för ett meddelande som skapas av en kontrollmyndighet i Sverige som ska nå andra myndigheter i Sverige ser exempelvis ut så här. 

Flöde vid skapande och vidare sändning av RASFF-meddelande

 1. En inspektör i en kommun med behörigheten RG-escalator i iRASFF skapar ett RASFF meddelande. Inspektören kollar av att alla obligatoriska uppgifter finns med och att informationen är tydlig innan meddelandet valideras. För att skicka meddelandet till Nationella kontaktpunkten klickar eskalatorn på Escalate.

 2. Den Nationella kontaktpunkten som har behörigheten eskalator på medlemsstats nivå (MS) granskar meddelandet som skickats av RG-eskalatorn. Om informationen efter bedömning ska skickas vidare till berörda kontrollmyndigheter inom landet validerar eskalatorn på den Nationalla kontaktpunkten informationen. E-post med länk till det aktuella RASFF meddelandet skickas i det här fallet till Team Y inom Livsmedelsverket, och kommun Z.

  Är inte informationen tydig eller uppgifter saknas kan även eskalatorn på MS nivå själv ändra i meddelandet eller skicka tillbaka meddelandet till den avsändande kontrollmyndigheten.

 3. Om informationen ska spridas till andra medlemsländer skickar MS-eskalatorn informationen till kommissionens kontaktpunkt för RASFF. Även där sker en bedömning av informationen innan den skickas vidare till de andra medlemsländer som berörs av informationen.

 4. Om landet som behöver nås av informationen inte är medlem i EU eller EFTA kontaktas Infosan som för informationen vidare.