Skriv ut
Jämför versioner

God kontrollsed

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

God kontrollsed är ett stöd som Livsmedelsverket har tagit fram tillsammans med landets kontrollmyndigheter. Det är en hjälp för myndigheterna att genomföra uppdraget offentlig livsmedelskontroll på bästa möjliga sätt.

När livsmedelskontroll utförs på bästa möjliga sätt

Livsmedelskontroll kan genomföras på många olika sätt. God kontrollsed inom livsmedelskontrollen består av många olika delar. Alla delar, pusselbitar, av god kontrollsed finns till för att stödja myndigheterna till att utföra kontroll på bästa möjliga sätt. När kontroll utförs enligt god kontrollsed och på bästa möjliga sätt är den:

  • Verkningsfull.  Kontrollen åstadkommer ett resultat enligt lagstiftningens syfte och mål.
  • Riskbaserad. Den kontroll som har störst betydelse för konsumenternas hälsa och intressen prioriteras.
  • Rättssäker. De behöriga myndigheternas arbete utgår ifrån och verkar inom lagstiftningens ramar. Enskildas rättigheter och skyldigheter respekteras och värnas.
  • Enhetlig och likvärdig. Arbetssättet är enhetligt och ger ett likvärdigt resultat. Kontrollen som genomförs följer stegen i kontrollprocessen.
  • Tydlig. Kontrollen är tydlig gentemot de livsmedelsföretag som kontrolleras i allt från vad man kontrollerar till vilka krav som ställs på företagaren om avvikelser upptäcks.
  • Objektiv. De bedömningar som görs i kontrollen är sakliga och opartiska. Varje beslut vilar alltid på ett sakligt underlag
  • Systematisk. Kontrollen följer en given metod där varje steg genomförs och ger ett enhetligt arbetssätt.

Pusselbitarna i god kontrollsed

För att utföra livsmedelskontroll på bästa möjliga sätt behöver du som inspektör vara både en noggrann handläggare och respektfull i ditt bemötande. Här finner du några delar av det stöd som Livsmedelverket tillsammans med kontrollmyndigheterna tagit fram, pusselbitar i god kontrollsed, som på olika sätt bidrar till att kontroll utförs på bästa möjliga sätt.

Mer information

Etik i din yrkesroll

Samtala i kontrollprocessen

Samtalsmetodik och samtalstekniker

Kontrollprocessen

Sidans taggar
Lagstiftning