Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Registrering och godkännande

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du övergripande fakta om registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar. Du finner bland annat information om de regler som gäller och vem som har ansvar för vad.

Om lagstiftningen

På alla sidor om registrering och godkännande finns relevant livsmedelslagstiftning samla till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar registrering och godkännande är främst: 

 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Förordning (EG) nr 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
 • Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Du behöver också ta hänsyn till andra regler, bland annat:

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Efsa och tillvägagångssätt i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
 • Livsmedelslagen (2006:804)

Kommissionens vägledningar och annan information:
Kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 852/2004
Kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 853/2004

Regler under andra myndigheters områden är bland annat:

 • Förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning
 • Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur
 • Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:12) om förprövning
 • Förvaltningslagen (1986:223)
 • Anläggningslagen (1973:1149)
 • Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 

Om registrering och godkännande

En livsmedelsanläggning är en livsmedelsverksamhet som drivs av ett livsmedelsföretag. Varje enhet i ett livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas. 

Det är alltid livsmedelsföretagarens ansvar att ta reda på om anlägg­ningen ska registreras eller godkännas och se till att det blir gjort. Se artikel 6.2-3 i förordning (EG) nr 852/2004. 

Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare

En verksamhet som inte bedrivs av ett livsmedelsföretag, omfattas endast av kravet att de livsmedel som verksamheten släpper ut på marknaden ska vara säkra. Inga andra bestämmelser i unionens hygienregler styr en sådan verksamhet. Se artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. Vissa produkter omfattas av nationella regler som måste vara uppfyllda när produkterna släpps ut på marknaden. De nationella reglerna omfattar både jägare och privatpersoner. Se LIVSFS 2005:20. 

Begreppet ”utsläppande på marknaden” omfattar livsmedel man har i sin ägo och tänker sälja, inklusive de livsmedel man säljer och varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte. Även livsmedel som exempelvis skänks bort till allmänheten i reklamsammanhang, lottas ut eller bjuds på som smakprov släpps alltså ut på marknaden. Se artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002. 

Tidpunkt för granskning av verksamheten

Vid ett godkännande granskas verksamheten i en anläggning och ett beslut om godkännande måste fattas innan livsmedel får släppas ut på marknaden från anläggningen. Se artikel 4.3 i förordning (EG) nr 853/2004. 

Vid en registrering sker däremot motsvarande kontroll efter att verksamheten startat. Registreringen är ren formalia. En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att fullständig anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen. 

Vilka anläggningar ska registreras och vilka ska godkännas?

De flesta livsmedelsanläggningar omfattas av krav på registrering, övriga ska godkännas. Att vissa anläggningar måste registreras och andra godkännas beror bland annat på att olika verksamheter och anläggningar är förknippade med olika stora risker för konsumenten. 

Kravet på registrering gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak. Se 7 § LIVSFS 2005:20 och 3 § LIVSFS 2005:21. 

Det är främst anläggningar som hanterar obearbetade animaliska livsmedel som ska godkännas. Undantagsvis kan obearbetade animaliska livsmedel levereras från en detaljhandelsanläggning till andra detaljhandelsanläggningar utan att godkännande krävs. Vilka av de anläggningar som hanterar obearbetade animaliska livsmedel som omfattas av krav på godkännande framgår av förordning (EG) nr 853/2004. För anläggningar som producerar groddar och frön finns bestämmelser om godkännande i förordning (EU) nr 210/2013. 

Registrering av livsmedelsanläggningar

Godkännande av livsmedelsanläggningar  

Verksamheter som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung

Vilken myndighet har ansvaret?

Myndigheternas respektive ansvar för registreringen och godkännande regleras i 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). Den myndighet som registrerar eller godkänner en anläggning har enligt 25 § livsmedelsförordningen även kontrollansvaret för anläggningen. 

Alla anläggningar inom primärproduktionen ska registreras hos länsstyrelserna, med undantag för de som producerar groddar. De ska istället godkännas av länsstyrelserna. Anläggningar i ledet efter primärproduktionen ska i de flesta fall registreras hos kommunerna. Vissa specifika anläggningar ska dock registreras hos Livsmedelsverket. 

De anläggningar som omfattas av krav på godkännande ska godkännas av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har möjlighet att efter samråd lämna över ansvaret för kontrollen av en viss anläggning till en kommun. 

Bestämmelser och förfarande

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om godkännande och registrering av anläggningar. Se 12 och 13 §§ livsmedelsförordningen (2006:813). En kommunal eller regional kontrollmyndighet har däremot inte rätt att meddela egna bestämmelser om hur anmälningen och godkännandet ska gå till. 

Kontrollmyndigheterna kan dock ta fram egna blanketter eller e-tjänster för registrering eller godkännande som underlättar registreringen eller en ansökan om godkännande. Blanketterna eller e-tjänsterna är ofta till stor hjälp när företagaren exempelvis ska beskriva verksamhetens art och omfattning.

Pågående verksamheter som borde vara registrerade eller godkända

Om en anläggning inte är registrerad eller godkänd, men borde vara det, kan myndigheten fatta beslut om att förbjuda fortsatt verksamhet. Detta gäller även primärproduktionsanläggningar som startade sin verksamhet innan bestämmelserna om registrering infördes i lagstiftningen. 

Betydande ändring

Livsmedelsföretagare är skyldiga att informera kontroll­myndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Se artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004. Motsvarande gäller också för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak. Se 7 § LIVSFS 2005:20. 

Med betydande ändringar menas till exempel ombyggnationer, större förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, utökad verksamhet med mobil lokal, nya processer och större förändringar i produktionsvolym som påverkar vilka krav ställs på verksamheten. 

Registrering av livsmedelsanläggningar

Godkännande av livsmedelsanläggningar  

Utökad verksamhet vid befintlig anläggning, inklusive direkta leveranser av små mängder primärprodukter, vilt och visst slags kött

I vissa fall kan det vara enklast att föra in kompletterande uppgifter om en anläggning i en redan existerande registrering eller godkännande. Till exempel om en företagare, utöver verksamheten i en redan registrerad eller godkänd fast anläggning, vill utöka verksamheten med en eller flera mobila lokaler. 

Det kan även gälla om en befintlig livsmedelsanläggning, till exempel en livsmedelsbutik, tillfälligt under en till två dagar ska medverka vid en marknad. Då behöver en separat registrering för den verksamheten inte göras. I ett sådant fall räcker det att livsmedelsföretagaren informerar myndigheten som gör en notering om den tillfälliga verksamheten.

För mobila anläggningar måste alltid ett registreringsbevis utfärdas för att kunna visas upp vid kontroll. Se 3 § LIVSFS 2005:21. 

Ett registrerings- eller godkännandebeslut gäller endast en livsmedelsanläggning. Kontrollmyndigheten måste därför alltid ta ställning till om en eventuell ny verksamhet ska anses bedrivas vid den befintliga anläggningen eller om den nya verksamheten ska bedrivas på sådant vis att det rör sig om en annan (ny) anläggning. 

Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare

Ovanstående gäller även primärproducenter som planerar att sälja små mängder av sina primärprodukter på till exempel torget, från båten eller på marknadsplatser, i enlighet med föreskrifterna om livsmedelshygien. Se 45-81 §§ LIVSFS 2005:20. 

Om försäljningen omfattar mer än små mängder egenproducerade primärprodukter, andra produkter än företagarens egna primärprodukter eller bearbetade produkter ska verksamheten vara registrerad hos kommunen. Verksamheten räknas då inte som en utökning av den befintliga livsmedelsanläggningen i primärproduktionen. Det samma gäller då primärproducenten anlitar andra för att leverera primärprodukterna, till exempel anställd personal eller en transportör. 

Om en mjölkproducent vill sälja små mängder opastöriserad mjölk direkt till konsumenter ska en alltid särskild registrering göras hos länsstyrelsen. Se 76 § LIVSFS 2005:20. Ett livsmedelsföretag som vill sälja pastöriserad mjölk från en mjölkautomat ska däremot anmäla det till kommunen för registrering. En primärproducent som vill leverera små mängder levande musslor, vildfångade eller från en musselodling, direkt till konsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar ska också alltid anmäla det i till länsstyrelsen för registrering innan verksamheten startar. Se 65 § LIVSFS 2005:20.

"Ägarbyte" och nedläggning av anläggningar

Både registreringar och godkännanden är knutna till en viss livsmedelsföretagare (en viss fysisk eller juridisk person) och en viss anläggning. Om en livsmedelsverksamhet byter ägare så ska den nye ägaren anmäla en anläggning för registrering eller ansöka om godkännande, eftersom det definitionsmässigt rör sig om en ny livsmedelsanläggning. En livsmedelsföretagare kan inte "ta över" en annan företagares befintliga registrering eller godkännande. 

Om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, vilket ska behandlas som ett ägarbyte och en ny registrering eller nytt godkännande krävs. 

Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav om ny registrering eller nytt godkännande av bolagets anläggningar. Den juridiska person (aktiebolaget) som ansvarar för verksamheten är fortfarande densamma (samma organisationsnummer som tidigare = samma livsmedelsföretagare). 

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta kontrollmyndigheten om nedläggningar sker av befintliga anläggningar. Se artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004. Motsvarande gäller också för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak. Se 7 § LIVSFS 2005:20. 

Riskklassning är en egen process

Processen kring registrering respektive godkännande är helt skilda från den kring riskklassning. Dock kan de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna riskklassa en anläggning tas in i samband med en registrering eller ett godkännande.

Riskklassning av livsmedelsanläggningar

Klassning av företag inom primärproduktionen