Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Handel inom EU

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om vad som gäller vid handel inom EU. Salmonellagarantierna är särskilda bestämmelser som gäller för sändningar av vissa animaliska livsmedel till bland annat Sverige.

Särskilda bestämmelser

För handel med livsmedel mellan medlemsstater inom EU gäller fri rörlighet. Men i vissa fall finns det särskilda bestämmelser eller tilläggsregler som gäller utöver de EU-gemensamma reglerna. Ett typiskt exempel på sådana bestämmelser är salmonellagarantierna.

Salmonellagarantier

I samband med att Sverige och Finland blev medlemmar av dåvarande EG, fick våra länder så kallade särskilda salmonellagarantier som gäller hönsägg (Gallus gallus) avsedda för direkt konsumtion samt kött av nöt, svin och fjäderfä, inbegripet malet kött. Köttberedningar och maskinurbenat kött är undantagna från salmonellagarantierna.

Norge har genom EES-avtalet tillerkänts samma garantier som Sverige och Finland. Danmark omfattas sedan år 2012 av motsvarande garantier vad gäller ägg och sedan år 2018 även vad gäller kött från slaktkyckling (Gallus gallus).   

Salmonellagarantierna följer idag av artikel 8 i förordning (EG) nr 853/2004 tillsammans med tillämpningsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1688/2005. Garantiernas utvidgning till att gälla ägg och kycklingkött avsett för den danska marknaden följer av förordning (EU) nr 427/2012 och förordning (EU) 2018/307. Kompletterande svenska bestämmelser finns i LIVSFS 2005:22.

Vägledning - Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Införsel av kött

Varje sändning med kött av nöt, svin och fjäderfä som förs in till Sverige från ett land som inte omfattas av garantierna ska vara provtaget i avsändaranläggningen. Vidare ska ett handelsdokument ("salmonellaintyg") och resultatet av utförda analyser eller ett intyg från det laboratorium som utfört analyserna medfölja sändningen. Av dokumenten ska framgå att uttagna prover har undersökts för salmonella med negativt resultat. Vilka analysmetoder som får användas framgår av artikel 5 i förordning (EG) nr 1688/2005 och en förlaga till handelsdokument finns i bilaga IV till förordningen.

Kraven om provtagning och analys gäller inte sändningar med kött av nötkreatur och svin om sändningarna är avsedda för en anläggning för pastörisering, sterilisering eller annan behandling med motsvarande effekt. Dock måste handelsdokument medfölja även sådana sändningar. 

Vid införsel av kött av slaktkyckling från Danmark samt av nöt, svin och fjäderfä från Finland och Norge krävs varken handelsdokument eller provtagning. 

Införsel av ägg

Vid införsel av hönsägg avsedda för direkt konsumtion gäller liknande krav som vid införsel av kött av nöt, svin och fjäderfä. Det krävs dock inte att äggen som sådana har provtagits. Istället ska provtagning ha skett i de flockar som äggen kommer från. Sändningarna ska åtföljas av ett intyg enligt förlagan i bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005. 

Kraven gäller inte då ägg förs in från Finland, Danmark eller Norge. Se 8 § LIVSFS 2005:22 samt bilaga 5 till förordning (EG) nr 1688/2005.

Mottagarens egenkontroll

Företagare som för in sändningar med kött och ägg ska utföra viss egen kontroll enligt 4 - 5 §§ LIVSFS 2005:22. Om sändningen kommer från en anläggning i ett land som inte omfattas av salmonellagarantier gäller dessutom krav om kontroller av att kraven enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 853/2004 och förordning (EG) nr 1688/2005 och 6 - 8 §§ LIVSFS 2005:22 uppfylls.  

Sidans taggar
Lagstiftning