Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Handel inom EU

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av information om vad som gäller vid handel inom EU. Salmonellagarantierna är särskilda bestämmelser som gäller för sändningar av vissa animaliska livsmedel till bland annat Sverige.

Särskilda bestämmelser

För handel med livsmedel mellan medlemsstater inom EU gäller fri rörlighet. Men i vissa fall finns det särskilda bestämmelser eller tilläggsregler som gäller utöver de EU-gemensamma reglerna. Ett typiskt exempel på sådana bestämmelser är salmonellagarantierna.

Salmonellagarantier

Salmonellagarantierna är ett krav gällande sändningar till Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island av produkter som framgår i tabellen nedan.

I samband med att Sverige och Finland blev medlemmar av dåvarande EG, fick våra länder så kallade särskilda salmonellagarantier som gäller hönsägg (Gallus gallus) avsedda för direkt konsumtion samt kött av nöt, svin och fjäderfä, inbegripet malet kött. Köttberedningar och maskinurbenat kött är undantagna från salmonellagarantierna.

Norge har genom EES-avtalet beslutats ha samma garantier som Sverige och Finland. Danmark omfattas sedan år 2012 av motsvarande garantier vad gäller ägg och sedan år 2018 även vad gäller kött från slaktkyckling (Gallus gallus). Island omfattas sedan 16 januari 2019 av motsvarande garantier när det gäller kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner. 

Salmonellagarantierna följer idag av artikel 8 i förordning (EG) nr 853/2004 tillsammans med tillämpningsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1688/2005. Garantiernas utvidgning till att gälla ägg och kycklingkött avsett för den danska marknaden följer av förordning (EU) nr 427/2012 och förordning (EU) 2018/307. Utvidningen av garantierna så att även kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island följer av beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL. Kompletterande svenska bestämmelser finns i LIVSFS 2005:22.

Salmonellagarantiernas omfattning

Typ av livsmedel Sverige Finland Norge Danmark Island
Nötkött X X X    
Griskött X X X    
Kycklingkött
(Gallus gallus)
X X X X X

Hönsägg
(Gallus gallus)

X X X X X
Kalkonkött X X X   X
Kött från pärlhöns, ankor och gäss X X X    

Samtliga köttslag i tabellen inkluderar malet kött men inte köttberedningar eller maskinurbenat kött.

Vägledning - Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Införsel av kött

Varje sändning med kött av nöt, svin och fjäderfä som förs in till Sverige från ett land som inte omfattas av garantierna ska:

  • vara provtaget i avsändaranläggningen.
  • åtföljas av ett handelsdokument ("salmonellaintyg") och resultatet av utförda analyser eller ett intyg från det laboratorium som utfört analyserna medfölja sändningen. 
  • av dokumenten ska framgå att uttagna prover har undersökts för salmonella med negativt resultat. 

Handelsdokumentet ska vara utfärdat i minst tre exemplar, ett orginal och två kopior. Originalet ska följa med sändningen till slutdestinationen. Se punkt c) i bilaga IV till förordning (EG) nr 1688/2005.

Vilka analysmetoder som får användas framgår av artikel 5 i förordning (EG) nr 1688/2005 och en förlaga till handelsdokument finns i bilaga IV till förordningen.

Kraven om provtagning och analys gäller inte sändningar med kött av nötkreatur och svin om sändningarna är avsedda för en anläggning för pastörisering, sterilisering eller annan behandling med motsvarande effekt. Dock måste handelsdokument medfölja även sådana sändningar. 

Vid införsel av kött av slaktkyckling från Danmark samt av nöt, svin och fjäderfä från Finland och Norge krävs varken handelsdokument eller provtagning. 

En sändning som importeras från land utanför EU och sen förs till Sverige via annat EU-land omfattas också av salmonellagrantierna.

Dokumentkontroll i gränskontrollen - salmonellagarantierna

Införsel av ägg

Vid införsel av hönsägg avsedda som livsmedel gäller liknande krav som vid införsel av kött av nöt, svin och fjäderfä. Det krävs dock inte att äggen som sådana har provtagits. Istället ska provtagning ha skett i de flockar som äggen kommer från. Sändningarna ska åtföljas av ett intyg enligt förlagan i bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005. Även sändningar som ska genomgå en process som garanterar eliminering av salmonella ska åtföljas av detta intyg. 

Kraven gäller inte då ägg förs in från Finland, Danmark, Norge eller Island. Se 8 § LIVSFS 2005:22 samt bilaga 5 till förordning (EG) nr 1688/2005. 

Mottagarens egenkontroll

Företagare som för in sändningar med kött och ägg ska utföra viss egen kontroll enligt 4 - 5 §§ LIVSFS 2005:22.  

Innan köttet får användas av mottagaren ska denne kontrollera att:

  • sändningen åtföljs av handelsdokument eller sundhetsintyg, se artikel 7 i förordning (EG) nr 853/2004;
  • sändningen åtföljs av salmonellaintyg då sådant krävs, se artikel 8 i förordning (EG) nr 853/2004;
  • dokumentet eller intyget överensstämmer med sändningen;
  • de animaliska livsmedlen är kontrollmärkta enligt artiklarna 5 eller 6 i förordning (EG) nr 853/2004.