Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av animaliska livsmedel

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.

Hur går gränskontroll av animaliska livsmedel till och vilka regler gäller?

Krav på gränskontroll gäller för de flesta animaliska livsmedel. De få undantagen är bland annat en del sammansatta livsmedel.

En animaliesändning föranmäls till en gränskontrollstation. Dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll görs. Att en importerad animaliesändning är godkänd ska framgå av CVED-beslutet. Särskilda regler, så kallade skyddsåtgärder, finns för vissa animaliska livsmedel som utgör en särskild risk.

Förstärkta kontroller påbörjas utifrån vissa RASFF-meddelanden i Traces.

Förstärkta kontroller i gränskontrollen på grund av RASFF

EU har ingått avtal för att underlätta handeln med ett antal länder utanför EU. Vissa av de avtalen påverkar gränskontrollen av animaliska livsmedel. 

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Regler om gränskontroll av animaliska livsmedel finns i LIVSFS 2004:3, i förordning (EG) nr 136/2004 och i förordning (EG) nr 882/2004. Vilka animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras framgår av beslut 2007/275/EG. I bilaga II till beslutet förtecknas vissa animaliska livsmedel som undantas gränskontroll.

Animaliska livsmedel ska importeras från länder som är godkända för export av livsmedel till EU. Varorna ska komma från anläggningar som listats av EU-kommissionen.

Varje sändning med kött eller mjölk eller produkter av det ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär vid den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Varje sändning med fiskeriprodukter eller äggprodukter ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell inspektör eller veterinär.

Vid gränskontrollstationen kontrollerar Livsmedelsverkets personal att dokumenten är i sin ordning. De kontrollerar även att sändningens identitet stämmer överens med uppgifterna i intyget. En viss andel av sändningarna kontrolleras även fysiskt.

Dokumentkontroll

Ett hälsointyg i original ska bifogas till sändningar med animaliska livsmedel. Se artikel 14 och bilaga VI till förordning (EG) nr 854/2004. Intygsutfärdaren vid den behöriga myndigheten i avsändarlandet ska underteckna alla blad i intyget. Det ska finnas en officiell stämpel på alla sidor i intyget. Intyget ska upprättas på ett språk som är officiellt i det EU-land där varorna ska gränskontrolleras. I Sverige accepteras intyg på svenska och engelska. Hälsointyget ska ha ett unikt identifieringsnummer som ska stå på varje sida i dokumentet. Det ska utfärdas innan sändningen lämnar den behöriga myndighetens kontroll i avsändarlandet.

Modellerna för hälsointygen finns i nedanstående uppräknade förordningar och beslut

Typ av livsmedel Modell för hälsointyg finns i
Kött Förordning (EU) nr 206/2010
Köttprodukter Beslut 2007/777/EG
Malet kött och köttberedningar Beslut 2000/572/EG
Djurtarmar Beslut 2003/779/EG
Fiskeriprodukter Förordning (EG) nr 2074/2005
Gelatin, kollagen och honung Förordning (EU) nr 2016/759
Mjölkprodukter Förordning (EU) nr 605/2010
Ägg, äggprodukter och fjäderfäkött Förordning (EG) nr 798/2008

I Traces finns en databas med alla intygsmodeller, som den som har behörighet i Traces kan ta fram.

Vid import av färskt kött av nöt, svin och fjäderfä och hönsägg till Sverige från ett land utanför EU ska produkterna uppfylla de särskilda krav på salmonellaprovtagning som gäller för Sverige och Finland. I det hälsointyg som ska bifogas ska det framgå att varorna har analyserats för salmonella. Se artikel 6 i och bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005.

Om till exempel kött från land utanför EU gränskontrolleras i annat EU-land och sedan säljs till Sverige, ska avsändaren i EU se till att sändningen uppfyller salmonellagarantierna enligt förordning 1688/2005. Kontroll av det utförs på mottagande anläggning i Sverige. Provtagningen måste då göras i avsändande EU-land alternativt skickas CVED-beslutet och hälsointyget med intygandet om att förordning 1688/2005 uppfylls efter gränskontrollen i första EU-land, med sändningen till mottagande anläggning i Sverige. Detta kommer inte vara vanligt då provtagningen enligt förordning 1688/2005 bara utförs om sändningen ska till Sverige eller Finland och då ska det vara bestämt redan när sändningen lämnar den exporterande anläggningen i landet utanför EU.

Ett CVED-beslut med hälsointyg som innehåller intygande om att förordning 1688/2005 uppfylls kan ersätta kravet på handelsdokument och analyssvar från avsändande EU-land. Se mer om salmonellagarantierna i vägledningen nedan.

Vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel inom den Europeiska unionen.

Animaliska livsmedel ska vara producerade på anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 och som därmed följer kraven enligt HACCP-principerna. I intyget framgår att EUs krav uppfylls på tillverkningsanläggningen.

Identitetskontroll

Identitetskontrollen kan vara enkel, det vill säga endast utgöra en kontroll av att containerns plombnummer stämmer överens med plombnumret i intyget. Det kan även göras en identitetskontroll, då containern öppnas och inspektören kontrollerar att anläggningsnummer och ursprungsland anges på kartongerna och att märkningen stämmer överens med uppgifterna i intyget. För flygsändningar sker alltid en identitetskontroll av produkten, eftersom plomb inte används.

Fysisk kontroll

Den fysiska kontrollen kan innebära exempelvis temperaturmätning, organoleptisk kontroll, till exempel lukt, färg, smak eller konsistens, eller laboratorieprovtagning. Bilaga 1 till beslut 94/360/EG om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land anger med vilken frekvens de fysiska kontrollerna ska utföras för respektive kategori av animaliska livsmedel.

Vid provtagning av animaliska livsmedel gäller följande regler för tungmetaller och läkemedelsrester:

Tungmetaller – bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn

  • Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av tungmetaller i livsmedel ska följa förordning (EG) nr 333/2007.
  • Bedömning av provsvaret görs utifrån förordning (EG) nr 1881/2006. 

Läkemedelsrester

  • Gränsvärden för läkemedelsrester finns i förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel.

CVED-beslutet och hälsointygen

CVED-beslutet i original ska följa med sändningen till den första anläggningen inom EU. Gränskontrollpersonalen lämnar en kopia på CVED-beslutet till lastansvarig, som kan vara en speditör eller en importör. En kopia på beslutet arkiveras på gränskontrollstationen i minst tre år, tillsammans med hälsointyget i original. Se artikel 3.3 och 3.4 i förordning (EG) nr 136/2004. CVED-beslutet ska kunna visas upp på den första anläggningen efter gränskontrollen.

Gemensam veterinärhandling vid införsel, CVED (Common Veterinary Entry Document)

Skyddsåtgärder

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Besluten är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land. Åtgärden innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder. Se artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002.

Information om skyddsåtgärderna

Förstärkta kontroller av produkter som har RASFF-notifierats

Ibland avvisar gränskontrollen en sändning med animaliska livsmedel på grund av brister som innebär en hälsorisk. Inspektören i gränskontrollen gör då en notifiering i EU:s snabba varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet, RASFF. I vissa fall beslutar EU-kommissionen att det ska göras en förstärkt kontroll av denna typ av produkt efter det. Se artikel 24 i rådets direktiv 97/78/EG. En förstärkt kontroll innebär att det ska tas prover från de tio följande sändningarna med likvärdig produkt från samma tillverkare. Den förstärkta kontrollen ska utföras oavsett vilken av EU:s 300 gränskontrollstationer sändningen anländer till. När tio sändningar i följd har godkänts inom hela EU hävs den förstärkta kontrollen.

Skillnaden mellan RASFF för animalier och vegetabilier för avvisade sändningar

Förstärkta kontroller i TRACES genereras endast från RASFF för animaliska livsmedel.

RASFF både för vegetabilier och animalier är delvis underlag för vilka skyddsåtgärder som tas fram och ändras löpande.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln med olika varor. Vissa av länderna ska enligt avtalen tillämpa EU-lagstiftningen om produktion, handel och kontroll av livsmedel, andra tillämpar lagstiftning som bedömts helt eller delvis likvärdig (ekvivalent) med EU-lagstiftningen och utför kontroller som är lika effektiva som de EU-länderna genomför.

EFTA-länderna (Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein) jämställs, precis som Andorra, San Marino och Färöarna, med EU-länder vid handeln med livsmedel. Livsmedel från dessa länder behöver inte gränskontrolleras. Se 1 § LIVSFS 2004:3.

Handelsavtalen

Sidans taggar
Lagstiftning