Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av animaliska livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.

Hur går gränskontroll av animaliska livsmedel till och vilka regler gäller?

Krav på gränskontroll gäller i princip för alla animaliska livsmedel från länder utanför EU. Det är bara rumstempererade sammansatta livsmedel innehållande andra bearbetade animaliska ingredienser än kött, som listas i bilagan till förordning (EU) 2021/630 som kan undantas krav från gränskontroll, förutsatt att de animaliska ingredienserna kommer från godkänt land och anläggning för export till EU.  

Import av sammansatta livsmedel

En animaliesändning förhandsanmäls till en gränskontrollstation där dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll utförs. Att en importerad animaliesändning är godkänd ska framgå av det beslut som finns i sändningens CHED (Common Health Entry Document). CHED finns i TRACES.NT och krävs för alla gränskontrollpliktiga importsändningar. Särskilda regler vid import, så kallade skyddsåtgärder, finns för vissa animaliska livsmedel som utgör en särskild risk.

Vissa sändningar som har påvisats utgöra en risk kan leda till förstärkta officiella kontroller (IOC, Intensified Official Controls). En sådan förstärkt kontroll påbörjas utifrån vissa RASFF-meddelanden i TRACES.NT.

Förstärkta kontroller i gränskontrollen på grund av RASFF

EU har ingått avtal för att underlätta handeln med ett antal länder utanför EU. Vissa av de avtalen påverkar gränskontrollen av animaliska livsmedel. 

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Vilka animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras listas i förordning (EU) 2021/632. Vad som gäller vid import av varuprover och privatimport, regleras i förordning (EU) 2019/2122.

Animaliska livsmedel får bara importeras från länder som är godkända för export av dessa livsmedel till EU. Se artikel 1.2a i) och 3 i förordning (EU) 2022/2292 samt bilaga -1 i förordning (EU) 2021/405.

Varorna ska komma från anläggningar som godkänts och listats av EU-kommissionen. Dessa listor finns i TRACES.NT och kan nås via Livsmedelsverkets eller EU-kommissionens webbplats. Se artikel 1.2a ii), 13 och 15 i förordning (EU) 2022/2292.

Guide - godkänt land och anläggning

Varje sändning med kött eller mjölk eller produkter framställda av det ska åtföljas av ett officiellt intyg (hälsointyg) utfärdat av en officiell veterinär vid den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Varje sändning med fiskeriprodukter eller äggprodukter ska åtföljas av ett officiellt intyg (hälsointyg) utfärdat av en officiell inspektör eller veterinär. Se artikel 1.2a iii) och 13.4 i förordning (EU) 2022/2292.

Vid gränskontrollstationen kontrollerar Livsmedelsverkets personal att dokumenten är i sin ordning. De kontrollerar även att sändningens identitet stämmer överens med uppgifterna i intyget. En viss andel av sändningarna kontrolleras även fysiskt.

Dokumentkontroll

Varje sändning som ska genomgå gränskontroll ska förhandsanmälas minst en arbetsdag innan ankomst till gränskontrollstationen med ett CHED i TRACES.NT. En sändning med animaliska livsmedel ska ha ett CHED-P som skickas in och signeras digitalt i TRACES.NT av den ansvariga aktören för sändningen. Detta CHED ska anges vid bokning av gränskontroll vid aktuell gränskontrollstation. Se artikel 56 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 2 i förordning (EU) 2019/2130 om dokumentkontroller.

Ett officiellt intyg (hälsointyg) i original ska bifogas till sändningar med animaliska livsmedel. Se artikel artikel 1 i förordning (EU) 2020/2235.

Det officiella intyget ska ha ett unikt identifieringsnummer som ska stå på varje sida i dokumentet. Om intyget består av flera sidor ska de vara numrerade. Det ska vara signerat och stämplat med en annan färg än intygstexten. Intyget ska upprättas på ett språk som är officiellt i det EU-land där varorna ska gränskontrolleras. I Sverige accepteras intyg på svenska och engelska. Intyget ska utfärdas innan sändningen lämnar den behöriga myndighetens kontroll i avsändarlandet. Se artikel 89 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 5 i förordning (EU) 2020/2235.

Förlagorna för de officiella intygen finns i förordning (EU) 2020/2235.

Typ av livsmedel

Förlaga

Kapitel och bilaga i förordning (EU) 2020/2235

Nötkött

BOV

Kap. 1 i bilaga III

Fårkött

OVI

Kap. 2 i bilaga III

Svinkött

POR

Kap. 3 i bilaga III

Fjäderfäkött

POU

Kap. 13 i bilaga III

Köttprodukter,

1. med icke-specifik riskbehandling

2. med specifik riskbehandling

 

1. MPNT


2. MPST

 

1. Kap. 25 i bilaga III


2. Kap. 26 i bilaga III

Köttberedningar

MP-PREP

Kap. 24 i bilaga III

Djurtarmar/fjälster

CAS

Kap. 27 i bilaga III

Fiskeriprodukter (inklusive fisk, skaldjur, bläckfisk, sötvattensniglar/snäckor)

FISH-CRUST-HC

Kap. 28 i bilaga III

Musslor

MOL-HC

Kap. 31 i bilaga III

Sammansatta livsmedel, kylda/frysta eller lagringståliga i rumstemperatur innehållande bearbetat kött

COMP

Kap. 50 i bilaga III

Sammansatta livsmedel, lagringståliga i rumstemperatur utan något annat bearbetat kött än gelatin, kollagen och högförädlade produkter

Private Attestation (privat intyg)

Bilaga V

Honung

HON

Kap. 45 i bilaga III

Mjölk, rå

MILK-RM

Kap. 32 i bilaga III

Mjölkprodukter,

1. från rå mjölk

2. pastörisering

3. annan specifik riskbehandling

 

1. MILK-RMP/NT

2. DAIRY-PRODUCTS-PT

3. DAIRY-PRODUCTS-ST

 

1. Kap. 33 i bilaga III

2. Kap. 35 i bilaga III

3. Kap. 36 i bilaga III

Ägg

E

Kap. 19 i bilaga III

Äggprodukter

EP

Kap. 20 i bilaga III

Kollagen

COL

Kap. 42 i bilaga III

Gelatin

GEL

Kap. 41 i bilaga III

Högförädlade produkter enligt beskrivningen i avsnitt XVI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, t.ex.  kondroitinsulfat, aminosyror,  kitosan och fettderivat så som vitamin D3

HRP

Kap. 46 i bilaga III

EU-gods som flyttas till tredjeland och sedan tillbaka till EU efter lossning, lagring och omlastning i tredjelandet (tredjeland måste finnas listat i bilaga XXII till EU-förordning 2021/404)

STORAGE-TC-PAO

Kap. 53 i bilaga III

Förordning (EU) 2020/2235

Intygsförlagorna uppdateras löpande och publiceras i ändringsförordningar till förordning (EU) 2020/2235. Det är därför viktigt att se till att man har den senaste konsoliderade versionen av förordningen och följer de övergångsperioder som fastställs av EU-kommissionen när ändringar publiceras.

Aktuella övergångsperioder:

Övergångsperiod enligt ändringsförordning (EU) 2023/2744 som trädde i kraft den 4 januari 2024:

 • Sändningar med intygsförlagor enligt kapitel 1–53 i bilaga III respektive i bilaga V till förordning (EU) 2020/2235 får föras in i unionen med de tidigare intygsförlagorna till och med den 15 september 2024, förutsatt att de är utfärdade senast den 15 juni 2024.

Övergångsperiod enligt ändringsförordning (EU) 2024/399 som trädde i kraft den 3 mars 2024:

 • Sändningar med intygsförlagor enligt kapitel 1-5, 7, 10-13, 15, 19, 20, 23-28, 33-38, 45 och 49 i bilaga III till förordning (EU) 2020/2235 får föras in i unionen med de tidigare intygsförlagorna till och med den 3 december 2024, förutsatt att de är utfärdade senast den 3 september 2024.

Animaliska livsmedel ska vara producerade på anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 och som därmed följer kraven enligt HACCP-principerna. I det officiella intyget framgår att EUs krav uppfylls på sändningens tillverkningsanläggning.

För vissa länder utanför EU gäller särskilda intygsförlagor istället för de som finns i förordning (EU) 2020/2235:

HC för typ av livsmedel

Land

Rättsakt med HC-förlaga

Fiskeriprodukter

USA

 

beslut 2006/199

Gelatin/Kollagen

USA

 

beslut 2003/863

Svinkött

Kanada

 

beslut 2005/290

Animaliska livsmedel

Nya Zeeland

beslut 2015/1901

Salmonellagarantierna

Vid import av färskt kött av nöt, svin och fjäderfä och hönsägg till Sverige från ett land utanför EU ska produkterna även uppfylla särskilda krav på salmonellaprovtagning. Se artikel 6 i och bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005.

Om kött importeras direkt till Sverige ska kontroll ske vid gränskontrollstation av att:

 • Sändningen har undersökts i avsändarlandet med avseende på salmonella.

 • Sändningen åtföljs av ett officiellt intyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i avsändarlandet, enligt intygsförlagan i förordning (EU) 2020/2235.

  Intyget ska innehålla följande text:

  "Köttet uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg"

  Om denna text har strukits över i det medföljande intyget anses sändningen inte uppfylla salmonellareglerna i förordning (EG) nr 1688/2005.

Om kött importeras till ett annat EU-land och sedan skickas vidare till Sverige gäller olika regler beroende på om hela sändningen skickas vidare eller om den delas upp.

 • Om det framgår i det officiella intyget (hälsointyget) och CHEDP att hela sändningen har första mottagare i Sverige ska berörd gränskontrollstation i det andra EU-landet kontrollera att det framgår att salmonellagarantierna uppfylls i och med att aktuell fras inte är struken i hälsointyget. CHEDP-beslutet och kopia på hälsointyget ska åtfölja sändningen till första mottagare i Sverige. I dessa fall ersätter dessa handlingar kravet på handelsdokument och negativa analyssvar som gäller vid handel med produkter som omfattas av salmonellagarantierna inom EU. Kontrollmyndigheten till första mottagare ska verifiera att salmonellagarantierna i förordning 1688/2005 är uppfyllda i hälsointyget och att CHEDP-beslutet är godkänt av första gränskontrollstation för införsel till EU.

 • Om endast en del av den ursprungliga sändningen som importerats från ett land utanför EU skickas till Sverige ska delsändningen avsedd till Sverige provtas på nytt av avsändaranläggningen i EU.

Nya prover måste tas på grund av att reglerna i bilaga 1, Del B i förordning (EG) nr 1688/2005 avseende antal prover som ska tas, är baserade på en sändning. Med en sändning avses ”animaliska livsmedel av samma sundhetsintyg eller handelsdokument. Sändningen ska komma från samma anläggning, befordras med samma transportmedel och ska levereras till samma destination/mottagare”. Se 3§ LIVSFS 2005:22. Om en sändning delas upp och endast en del av den skickas till Sverige kommer antal prover som den ursprungliga sändningen baserades på inte längre att stämma. Det räcker därför inte att hänvisa till att sändningen provtagits i ursprungslandet, utan nya prover måste tas av avsändaranläggningen i EU, baserat på den delsändningen som ska till Sverige.  

Om hönsägg importeras direkt till Sverige från land utanför EU gäller följande:

Identitetskontroll

Identitetskontrollen kan vara enkel, det vill säga endast utgöra en kontroll av att transportmedlets plombnummer stämmer överens med plombnumret i intyget. Det kan även göras en fullständig identitetskontroll. I dessa fall öppnas transportmedlet och inspektören kontrollerar att anläggningsnummer och ursprungsland anges på kartongerna och att märkningen stämmer överens med uppgifterna i intyget. För flygsändningar sker alltid en fullständig identitetskontroll av produkten, eftersom plomb inte används.

Även begränsad märkningskontroll utförs i samband med identitetskontroll.

Märkning av importerade livsmedel

Fysisk kontroll

Den fysiska kontrollen kan innebära exempelvis temperaturmätning, organoleptisk kontroll, till exempel lukt, färg, smak eller konsistens, eller laboratorieprovtagning. Bilaga I till förordning (EU) 2019/2129 anger med vilken frekvens de fysiska kontrollerna ska utföras för respektive kategori av animaliska livsmedel. Vissa länder, Nya Zeeland, Kanada och Chile, har specifika avtal angående frekvenser av fysiska kontroller enligt bilaga II i samma förordning.

Vid provtagning av animaliska livsmedel gäller följande regler för tungmetaller och läkemedelsrester:

Tungmetaller – bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn

 • Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av tungmetaller i livsmedel ska följa förordning (EG) nr 333/2007.
 • Bedömning av provsvaret görs utifrån förordning (EG) nr 1881/2006. 

Läkemedelsrester

 • Gränsvärden för läkemedelsrester finns i förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel.

CHED-P och officiella intyg

I artikel 3 i förordning (EU) 2019/1602 framgår att CHED ska åtfölja sändningen till destinationsort. Gränskontrollpersonalen signerar och godkänner CHED elektroniskt i systemet TRACES.NT. Ett godkänt CHED ska kunna visas upp elektroniskt eller i pappersform på den första anläggningen efter gränskontrollen. 

Originalet av det officiella intyget ska behållas på gränskontrollstationen. Ansvarig aktör ska få en kopia av intyget, antingen en papperskopia eller en elektronisk kopia, som skickas via mejl eller som bifogad till CHED i TRACES NT. 

Förkortningar och ordförklaringar

Skyddsåtgärder

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Besluten är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land. Åtgärden innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder. Se artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002.

Information om skyddsåtgärderna

Förstärkta officiella kontroller av produkter som har RASFF-notifierats

Ibland avvisar gränskontrollen en sändning med animaliska livsmedel på grund av brister i kontrollen som innebär en hälsorisk. Inspektören i gränskontrollen gör då en notifiering i EU:s snabba varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet, RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). I vissa fall beslutar EU-kommissionen att det ska utföras förstärkta officiella kontroller (IOC, Intensified Official Control) av denna typ av produkt och brist efter att ett RASFF har skickats ut. Se förordning (EU) 2019/1873.

En förstärkt kontroll innebär att det ska utföras fysisk kontroll och eventuell provtagning från de tio följande sändningarna med likvärdig produkt från samma tillverkare. Den förstärkta kontrollen ska utföras oavsett vilken av EU:s 350 gränskontrollstationer sändningen anländer till.

Den förstärkta kontrollen upphör när tio sändningar i följd har fått godkända resultat i gränskontrollen och utgör totalt en vikt som är minst tio gånger större än vikten av ursprungssändningen, alternativt omfattar minst en total nettovikt på 300 ton. Alternativt upphör den förstärkta kontrollen när 30 godkända sändningar i följd har registrerats i TRACES.NT, eller när landet utanför EU antagit en tillfredsställande handlingsplan. Se artikel 6 i förordning (EU) 2019/1873.

Skillnaden mellan RASFF för animalier och vegetabilier för avvisade sändningar

Förstärkta kontroller i TRACES.NT genereras endast från RASFF för animaliska livsmedel.

RASFF både för vegetabiliska livsmedel och animaliska livsmedel är delvis underlag för vilka skyddsåtgärder som tas fram och ändras löpande.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln med olika varor. Vissa av länderna ska enligt avtalen tillämpa EU-lagstiftningen om produktion, handel och kontroll av livsmedel. Andra länder tillämpar lagstiftning som bedömts som helt eller delvis likvärdig (ekvivalent) med EU-lagstiftningen och utför kontroller som är lika effektiva som de EU-länderna genomför.

EFTA-länderna (Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein) samt Andorra, San Marino och Färöarna, jämställs med EU-länder vid handel med livsmedel. Livsmedel från dessa länder behöver inte gränskontrolleras.

Handelsavtalen