Till huvudinnehåll
Händer som räcker över ett par äpplen

KontrollWiki

Här hittar du vägledning till lagstiftningen om livsmedel och livsmedelskontroll. Ta del av vilka regler som gäller och vad de innebär, och hur livsmedelskontrollen fungerar.

Kontrollwiki på en minut

Senaste nytt

 • 2024-07-09 - Ägg
  Ny vägledningen om hantering och försäljning av ägg.
 • 2024-06-26 - Livsmedelsbedrägeri och Kontroll för att motverka livsmedelsbedrägeri
  Ta del av våra nya sidor om livsmedelsbedrägeri, livsmedelsfusk och bedrägliga och vilseledande ageranden på livsmedelsområdet samt om kontroll för att upptäcka överträdelser och verifiera att livsmedelsinformation inte är vilseledande.

 • 2024-06-18 - Exempel på livsmedelsföretag i senare led
  Sidan har uppdaterats med ett stycke om återtagsverksamhet i livsmedelsföretag.
   
 • 2024-06-17 - Registrering av kontaktmaterialverksamheter 
  Nu finns uppdaterad information gällande exempel på tillverkare och förädlare av kontaktmaterial samt verksamheter som inte behöver registrera sig. Det finns även ny information gällande pågående kontaktmaterialverksamhet som borde vara registrerad.

 • 2024-04-02 - Frågor och svar om nyheter i myndighetsrapporteringen
  Nu finns vanliga frågor och svar om förändringarna i myndighetsrapporteringen. Bra inte minst för dig som ska lägga in information om verksamheter och kontroller i din myndighets verksamhetssystem.

 • 2024-03-13 - Kontaktmaterial, Kontroll av kontaktmaterialverksamheter och Materialtyper och andra ämnen
  Nu finns vägledning till lagstiftningen om kontakmaterial på plats. Vi har också publicerat två nya sidor om kontroll av kontaktmaterialverksamheter samt om olika materialtyper och andra ämnen som används i kontaktmaterial.

 • 2024-03-13 - Operativt mål 17 - Kontroll av kontaktmaterialverksamheter
  Här kan du ta del av vägledning till det operativa målet om kontroll av kontaktmaterial.

 • 2024-03-13 - Riskklassning av kontaktmaterialverksamheter
  Ta del av allt som gäller för att kunna riskklassa kontaktmaterial. Under denna sida finner du också undersidorna:
  - Beskrivning av aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter
  - Valbara produktgrupper för tidigare led
  - Beskrivning av produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter.

 • 2024-02-06 - Risker med kosttillskott och Hantering av avvikelser
  På sidan om Hantering av avvikelser finns ett nytt exempel på hur fynd av dopingsubstanser i kosttillskott kan hanteras. Informationen om dopningsmedel och hälsofarliga varor i kosttillskott har uppdaterats.

 • 2023-12-17 - Traditionell mognadslagring av ost
  Ny vägledning om  undantaget för traditionell mognadslagring av ost i jordkällare, grottor och liknande utrymmen.
   
 • 2023-12-08 - Hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar
  Ny vägledning om husdjur i livsmedelsanläggningar.
   
 • 2023-11-29 - Handel inom EU
  Vägledningen om handel inom EU är nu uppdaterad och utökad med ny information.
   
 • 2023-11-29 - Salmonellagarantierna
  Nu finns en ny vägledning om salmonellagarantierna som gäller för vissa animaliska produkter som tas in till Sverige.
   
 • 2023-11-14 - PFAS - Provtagning
  Nu finns en ny vägledning med allt du behöver veta om farokaraktärisering och provtagning av PFAS.

 • 2023-09-04 - Program för driftkontroll och Undersökning av råvatten samt Dricksvatten
  Nu är de sista vägledande texterna till LIVSFS 2022:12 på plats här i Kontrollwiki. Förutom de två helt nya sidorna om driftkontroll och råvatten, som länkas till ovan, har vi uppdaterat sidorna om larm, faroanalys, bedömning av analysresultat, beredningskemikalier samt kemiska och radioaktiva ämnen.

 • 2023-08-29 - Sushi och sashimi under Processkunskap - Fiskprodukter
  Nu finns nya sidor om sushi och sashimi. Här får du fördjupad kunskap och en lång rad detaljerade exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

 • 2023-08-01 - Registrering av kontaktmaterialverksamheter 
  Nu finns ny vägledning om registrering av kontaktmaterialverksamheter. Ta del av vilka regler som gäller och vem som har ansvar för vad.

 • 2023-06-01 - Jakt och vilt
  Nu finns nya vägledningar om jakt och vilt. Ta del av viktiga begrepp på området,  vad som gäller för jägare som levererar små respektive större mängder samt vilket vilt en detaljhandelsanläggning får ta emot och vilka krav som ställs på anläggningen. Läs också om uppsamlingscentraler för vilt.

 • 2023-05-29 - Beslut om kontrollfrekvens och Vanliga frågor och svar om riskklassningsmodellen
   Nu finns nya sidor på plats till hjälp i arbetet med den nya riskklassningen. Ta del av beslutsmallen som är framtagen utifrån de nya föreskrifterna LIVSFS 2023:2 som nu är beslutade. Du hittar också vanliga frågor och svar.
   
 •  2023-05-19 - Kontroll av nya livsmedel
  Läs om företagens ansvar för nya livsmedel och få  tips om hur kontrollen kan utföras.
   
 • 2023-01-09 - Dricksvatten
  Nu är vägledning till de nya dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 publicerad.
   

Prenumerera på nyheter

Tidigare publicerat

 • 2022-12-06 - Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024
  Nu finns de första sidorna med vägledande text om nya riskklassningsmodellen i Kontrollwiki. Här kan du läsa om hur modellen är uppbyggd, hur den används för att fastställa verksamheters kontrollfrekvenser och ta del av information om övergångsåret 2023. Fler sidor fylls på löpande under december och januari.
   
 • 2022-10-31 - E-handel 
  Nu är samlingssidan om e-handel uppdaterad. Här får du veta det mesta om vad e-handel innebär, vilka regler som gäller förutom den vanliga livsmedelslagstiftningen, hur kontroll av e-handel går till och mycket annat. 
   
 • 2022-06-30 - Allergeninformation, Mängdangivelse och Livsmedlets beteckning
  Nu är informationen uppdaterad på dessa sidor efter att Livsmedelsverket tagit hänsyn till synpunkter i remissen till kontrollmyndigheter och livsmedelsföretag.

 • 2022-06-29 - Spårbarhet 
  Nu finns vägledande text om spårbarhet i Kontrollwiki. Texten består delvis av uppdaterad information från broschyren "Spårbarhet - information till livsmedelsföretagare", som tidigare fanns på Livsmedelsverkets webbplats. Du hittar också ny information om kvalitativ och kvantitativ spårbarhet samt mängdbalans. 

 • 2022-04-25 - Livsmedelsdonationer
  Ny information om vad som gäller vid donation av överskottslivsmedel till hjälporganisationer och konsumenter.

 • 2022-03-18 - Risker med kosttillskott 
  Informationen om gränsvärden för tungmetaller och främmande ämnen i kosttillskott har uppdaterats. De olika gränsvärdena beskrivs mer ingående och länkar till fördjupad information har lagts till. Exemplen på kosttillskottssidorna Exempel på kontroller inom kosttillskott och Hantering av avvikelser har också uppdaterats.

 • 2022-02-07 - Fermenterad fisk
  Nu finns nya sidor om surströmming och rakfisk. Här får du fördjupad kunskap och en lång rad detaljerade exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

 • 2022-01-18 - Nya livsmedel
  Ta del av vår information om vad nya livsmedel är och vilka regler som gäller på området. Läs om allt från hur man kontrollerar om ett livsmedel är nytt till importkontroll av nya livsmedel. Här finner du också Unionsförteckningen med alla godkända nya livsmedel.

 • 2021-11-03 - Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel
  Ta del av de nya sidorna om "fri från"-livsmedel och specialkost. Här får du veta vad som gäller om hantering, märkning, provtagning, gränsvärden och kontroll.

 • 2021-10-18 - Verksamheter som inte omfattas av livsmedelslagstiftningen
  Ny sida om privathushåll och andra verksamheter som inte omfattas av lagstiftningen.

 • 2021-06-22 - Kontaktmaterial
  Nu finns ny information om kontaktmaterial - material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Läs om de lagändringar som möjliggör kontroll av verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Det finns även en undersida med frågor och svar om den kommande kontaktmaterialkontrollen och vad de utpekade kontrollmyndigheterna kan behöva tänka på.

 • 2021-06-14 - Livsmedelsburna virus - provtagning
  Sidan har reviderats i och med att Livsmedelsverkets råd till företag om att koka utländska frysta hallon tas bort. Det är dock fortsatt viktigt att verksamheter har förebyggande åtgärder mot norovirus och hepatit A-virus från utländska frysta bär.

 • 2021-05-03 - Hampaprodukter
  Nu finns ny information hampaprodukter, som CBD-olja, frön och växtdelar. Läs om vilka regler som gäller, vilka produkter som räknas som livsmedel, hur du gör vid import med mera.

 • 2021-04-29 - Insekter
  Nu finns information om livsmedel med insekter på plats. Ta del av vad som gäller för produktion, försäljning och kontroll under övergångsperioden i lagstiftningen om nya livsmedel.
   
 • 2021-03-23 - Nyckelhålet
  Nu är texterna om Nyckelhålet uppdaterade så att de följer de ändringar av reglerna om Nyckelhålet som trädde i kraft den 1 mars 2021.

 • 2021-02-05 - Vattenförsörjning
  När kan annat vatten än dricksvatten användas i ett livsmedelsföretag? Det får du veta på denna sida, som är uppdaterad med ny vägledning.

 • 2021-02-03 - Kontroll i samband med slakt av ren
  Instruktion som riktar sig till Livsmedelsverkets egna personal, den har funnits sedan tidigare. Den tar upp de delar av kontrollerna som är specifika för renslakt som skiljer sig från tama hov- och klövdjur.

 • 2021-02-02 - Beslut om kött från tama hov- och klövdjur
  Instruktion som riktar sig till Livsmedelsverkets egna personal, den har funnits sedan tidigare men nu uppdaterats och publicerats i Kontrollwiki.

 • 2021-01-26 - Rena djur till slakt
  Ny instruktion riktad till Livsmedelsverkets egna personal som omfattar kontroll av rena djur till slakt.

 • 2020-12-09 - Förslag till ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll
  Sidan är uppdaterad med ny information. Här får du också veta mer om samråden i januari 2021 för alla som vill veta mer om modellen. På sidan finns länkar till samråden som hålls via Zoom.
   
 • 2020-11-20 - Åtgärder vid bristande efterlevnad
  Informationen på de här sidorna är nu uppdaterad enligt förordning (EU) 2017/625.

 • 2020-11-20 - Operativt mål 4 - Rätt fisk
  Nu finns stöd till operativt mål 4 uppe. Här hittar du information om aktuella lagstiftningspunkter, fiskart och fångszon, ett stort antal frågor som kan vara bra att ställa vid kontrollen, länkar till annan bra fakta och mycket annat.

 • 2020-11-09 - Planera kontroll av livsmedelsföretag
  Nu kan du ta del av samlad information om att planera kontroll av livsmedelsföretag. Hitta vägledning om att ta fram en en kontrollplan, en uppdaterad version av kontrollplansmallen och vägledning om behovsutredning. Här finns även sidan om myndighetens beredskapsplan, som tidigare låg på Livsmedelsverkets webbplats.

 • 2020-10-14 - Kontrollrapport
  Mallarna för kontrollrapporterna är nu uppdaterade. Det har skett efter ett samarbete mellan Livsmedelsverket och kommunerna Stockholm, Malmö, Säter, Uppsala och Göteborg.

 • 2020-09-30 - Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022
  Nu finns stöd till de flesta av de operativa målen 2020-2022 på plats. På huvudsidan finns bland annat information om vilka mål som är aktuella för vilka verksamhetstyper samt länkar till både specifikt stöd till de olika målen och mer fakta på NKP-webben.

 • 2020-09-30 - Groddar och Godkännande av groddproduktionsanläggningar
  Nu finns ny information som ger bättre stöd för kontrollen av groddar och fröer för groddning. Här hittar du checklistor för kontroll, spårbarhet och import samt provtagning och mikrobiologiska kriterier. Ta också del av fakta om godkännande för groddproduktionsanläggningar, odling av groddar på restaurang, odling av krasse och så kallade microgreens. 

 • 2020-09-25 - Kontrollsystemet
  Nu har sidan som tidigare hette "Verksamhetsstyrning i kontrollen" bytt namn till "Kontrollsystemet". Innehållet på undersidorna är uppdaterat i enlighet med förordning (EU) 2017/625.

 • 2020-05-19 - Handboken för utredning av utbrott nu som PDF
  Handboken för utredning av utbrott har sedan år 2017 funnits i Kontrollwiki. På mångas begäran finns den nu även tillgänglig som ett PDF-dokument som kan laddas ner i sin helhet.

 • 2020-03-24 - Gravad fisk, Sillinläggningar, Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter
  Nu finns nya sidor om fisk på plats. Lär dig mer om produkterna och få utförliga exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg och vad som är viktigt att titta på i kontrollen. Här finns även möjliga redlighetsrisker.

 • 2020-03-13 - Revision av av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll
  Uppdaterad med bland annat hänvisningar till förordning (EU) 2017/625, nya mallar och nyheten revisionsområde "Provtagning och analys".

 • 2020-02-17 - Riskbaserad foder- och livsmedelskontroll - primärproduktion
  Nu finns ny och omarbetad information om riskbaserad kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, om klassning av livsmedels- och foderanläggningar och om nationell kontrollplanering gällande primärproduktion publicerad. Sidorna, som består av en huvudsida och fler underliggande sidor, ersätter den med Jordbruksverket gemensamma vägledningen om klassning, prioritering och urval av kontrollobjekt från år 2017.