Till huvudinnehåll

Kontroll wiki

Webbplats för fördjupning
Händer som räcker över ett par äpplen

 

Här hittar du fördjupad information om livsmedelskontroll och tolkning av lagstiftningen. Ta del av vilka regler som gäller och vad de innebär, och få matnyttiga fakta om sakområden i hela livsmedelskedjan.

Kontrollwiki på en minut

Senaste nytt

 • 2023-09-04 Program för driftkontroll och Undersökning av råvatten samt Dricksvatten
  Nu är de sista vägledande texterna till LIVSFS 2022:12 på plats här i Kontrollwiki. Förutom de två helt nya sidorna om driftkontroll och råvatten, som länkas till ovan, har vi uppdaterat sidorna om larm, faroanalys, bedömning av analysresultat, beredningskemikalier samt kemiska och radioaktiva ämnen.

 • 2023-08-29 Sushi och sashimi under Processkunskap - Fiskprodukter
  Nu finns nya sidor om sushi och sashimi. Här får du fördjupad kunskap och en lång rad detaljerade exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

 • 2023-08-01 - Registrering av kontaktmaterialverksamheter 
  Nu finns ny sida om registrering av kontaktmaterialverksamheter. Ta del av vilka regler som gäller och vem som har ansvar för vad.

 • 2023-06-01 - Jakt och vilt
  Nu finns nya sidor om jakt och vilt. Ta del av viktiga begrepp på området,  vad som gäller för jägare som levererar små respektive större mängder samt vilket vilt en detaljhandelsanläggning får ta emot och vilka krav som ställs på anläggningen. Läs också om uppsamlingscentraler för vilt.

 • 2023-05-29 - Beslut om kontrollfrekvens och Vanliga frågor och svar om riskklassningsmodellen
 • Nu finns nya sidor på plats till hjälp i arbetet med den nya riskklassningen. Ta del av beslutsmallen som är framtagen utifrån de nya föreskrifterna LIVSFS 2023:2 som nu är beslutade. Du hittar också vanliga frågor och svar.

 • 2023-05-19 - Kontroll av nya livsmedel
  Läs om företagens ansvar för nya livsmedel och få  tips om hur kontrollen kan utföras.

 • 2023-01-09 - Dricksvatten
  Nu är vägledning till de nya dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 publicerad.

 • 2022-12-06 - Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024
  Nu finns de första sidorna med vägledande text om nya riskklassningsmodellen i Kontrollwiki. Här kan du läsa om hur modellen är uppbyggd, hur den används för att fastställa verksamheters kontrollfrekvenser och ta del av information om övergångsåret 2023. Fler sidor fylls på löpande under december och januari.

  2022-10-31 - E-handel 
  Nu är samlingssidan om e-handel uppdaterad. Här får du veta det mesta om vad e-handel innebär, vilka regler som gäller förutom den vanliga livsmedelslagstiftningen, hur kontroll av e-handel går till och mycket annat. 

 • 2022-06-30 - Allergeninformation, Mängdangivelse och Livsmedlets beteckning
  Nu är informationen uppdaterad på dessa sidor efter att Livsmedelsverket tagit hänsyn till synpunkter i remissen till kontrollmyndigheter och livsmedelsföretag.

 • 2022-06-29 - Spårbarhet 
  Nu finns vägledande text om spårbarhet i Kontrollwiki. Texten består delvis av uppdaterad information från broschyren "Spårbarhet - information till livsmedelsföretagare", som tidigare fanns på Livsmedelsverkets webbplats. Du hittar också ny information om kvalitativ och kvantitativ spårbarhet samt mängdbalans. 

 • 2022-04-25 - Livsmedelsdonationer
  Ny information om vad som gäller vid donation av överskottslivsmedel till hjälporganisationer och konsumenter.

 • 2022-03-18 - Risker med kosttillskott 
  Informationen om gränsvärden för tungmetaller och främmande ämnen i kosttillskott har uppdaterats. De olika gränsvärdena beskrivs mer ingående och länkar till fördjupad information har lagts till. Exemplen på kosttillskottssidorna Exempel på kontroller inom kosttillskott och Hantering av avvikelser har också uppdaterats.

 • 2022-02-07 - Fermenterad fisk
  Nu finns nya sidor om surströmming och rakfisk. Här får du fördjupad kunskap och en lång rad detaljerade exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

 • 2022-01-18 - Nya livsmedel
  Ta del av vår information om vad nya livsmedel är och vilka regler som gäller på området. Läs om allt från hur man kontrollerar om ett livsmedel är nytt till importkontroll av nya livsmedel. Här finner du också Unionsförteckningen med alla godkända nya livsmedel.

 • 2021-11-03 - Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel
  Ta del av de nya sidorna om "fri från"-livsmedel och specialkost. Här får du veta vad som gäller om hantering, märkning, provtagning, gränsvärden och kontroll.

 • 2021-10-18 - Verksamheter som inte omfattas av livsmedelslagstiftningen
  Ny sida om privathushåll och andra verksamheter som inte omfattas av lagstiftningen.

 • 2021-06-22 - Kontaktmaterial
  Nu finns ny information om kontaktmaterial - material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Läs om de lagändringar som möjliggör kontroll av verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Det finns även en undersida med frågor och svar om den kommande kontaktmaterialkontrollen och vad de utpekade kontrollmyndigheterna kan behöva tänka på.

 • 2021-06-14 - Livsmedelsburna virus - provtagning
  Sidan har reviderats i och med att Livsmedelsverkets råd till företag om att koka utländska frysta hallon tas bort. Det är dock fortsatt viktigt att verksamheter har förebyggande åtgärder mot norovirus och hepatit A-virus från utländska frysta bär.

 • 2021-05-03 - Hampaprodukter
  Nu finns ny information hampaprodukter, som CBD-olja, frön och växtdelar. Läs om vilka regler som gäller, vilka produkter som räknas som livsmedel, hur du gör vid import med mera.

 • 2021-04-29 - Insekter
  Nu finns information om livsmedel med insekter på plats. Ta del av vad som gäller för produktion, försäljning och kontroll under övergångsperioden i lagstiftningen om nya livsmedel.

Prenumerera på nyheter

Tidigare publicerat

 • 2021-03-23 - Nyckelhålet
  Nu är texterna om Nyckelhålet uppdaterade så att de följer de ändringar av reglerna om Nyckelhålet som trädde i kraft den 1 mars 2021.

 • 2021-02-05 - Vattenförsörjning
  När kan annat vatten än dricksvatten användas i ett livsmedelsföretag? Det får du veta på denna sida, som är uppdaterad med ny vägledning.

 • 2021-02-03 - Kontroll i samband med slakt av ren
  Instruktion som riktar sig till Livsmedelsverkets egna personal, den har funnits sedan tidigare. Den tar upp de delar av kontrollerna som är specifika för renslakt som skiljer sig från tama hov- och klövdjur.

 • 2021-02-02 - Beslut om kött från tama hov- och klövdjur
  Instruktion som riktar sig till Livsmedelsverkets egna personal, den har funnits sedan tidigare men nu uppdaterats och publicerats i Kontrollwiki.

 • 2021-01-26 - Rena djur till slakt
  Ny instruktion riktad till Livsmedelsverkets egna personal som omfattar kontroll av rena djur till slakt.

 • 2020-12-09 - Förslag till ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll
  Sidan är uppdaterad med ny information. Här får du också veta mer om samråden i januari 2021 för alla som vill veta mer om modellen. På sidan finns länkar till samråden som hålls via Zoom.
   
 • 2020-11-20 - Åtgärder vid bristande efterlevnad
  Informationen på de här sidorna är nu uppdaterad enligt förordning (EU) 2017/625.

 • 2020-11-20 - Operativt mål 4 - Rätt fisk
  Nu finns stöd till operativt mål 4 uppe. Här hittar du information om aktuella lagstiftningspunkter, fiskart och fångszon, ett stort antal frågor som kan vara bra att ställa vid kontrollen, länkar till annan bra fakta och mycket annat.

 • 2020-11-09 - Planera kontroll av livsmedelsföretag
  Nu kan du ta del av samlad information om att planera kontroll av livsmedelsföretag. Hitta vägledning om att ta fram en en kontrollplan, en uppdaterad version av kontrollplansmallen och vägledning om behovsutredning. Här finns även sidan om myndighetens beredskapsplan, som tidigare låg på Livsmedelsverkets webbplats.

 • 2020-10-14 - Kontrollrapport
  Mallarna för kontrollrapporterna är nu uppdaterade. Det har skett efter ett samarbete mellan Livsmedelsverket och kommunerna Stockholm, Malmö, Säter, Uppsala och Göteborg.

 • 2020-09-30 - Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022
  Nu finns stöd till de flesta av de operativa målen 2020-2022 på plats. På huvudsidan finns bland annat information om vilka mål som är aktuella för vilka verksamhetstyper samt länkar till både specifikt stöd till de olika målen och mer fakta på NKP-webben.

 • 2020-09-30 - Groddar och Godkännande av groddproduktionsanläggningar
  Nu finns ny information som ger bättre stöd för kontrollen av groddar och fröer för groddning. Här hittar du checklistor för kontroll, spårbarhet och import samt provtagning och mikrobiologiska kriterier. Ta också del av fakta om godkännande för groddproduktionsanläggningar, odling av groddar på restaurang, odling av krasse och så kallade microgreens. 

 • 2020-09-25 - Kontrollsystemet
  Nu har sidan som tidigare hette "Verksamhetsstyrning i kontrollen" bytt namn till "Kontrollsystemet". Innehållet på undersidorna är uppdaterat i enlighet med förordning (EU) 2017/625.

 • 2020-05-19 - Handboken för utredning av utbrott nu som PDF
  Handboken för utredning av utbrott har sedan år 2017 funnits i Kontrollwiki. På mångas begäran finns den nu även tillgänglig som ett PDF-dokument som kan laddas ner i sin helhet.

 • 2020-03-24 - Gravad fisk, Sillinläggningar, Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter
  Nu finns nya sidor om fisk på plats. Lär dig mer om produkterna och få utförliga exempel på hur företag kan redovisa faror i faroanalysens olika steg och vad som är viktigt att titta på i kontrollen. Här finns även möjliga redlighetsrisker.

 • 2020-03-13 - Revision av av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll
  Nu är denna handbok uppdaterad med bland annat hänvisningar till förordning (EU) 2017/625, nya mallar och nyheten revisionsområde "Provtagning och analys".

 • 2020-02-17 - Riskbaserad foder- och livsmedelskontroll - primärproduktion
  Nu finns ny och omarbetad information om riskbaserad kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, om klassning av livsmedels- och foderanläggningar och om nationell kontrollplanering gällande primärproduktion publicerad. Sidorna, som består av en huvudsida och fler underliggande sidor, ersätter den med Jordbruksverket gemensamma vägledningen om klassning, prioritering och urval av kontrollobjekt från år 2017.
 • 2020-02-11 - God kontrollsed
  Nu finns vägledning om god kontrollsed publicerad. Läs om vad god kontrollsed innebär och om etik i din yrkesroll, samtala i kontrollprocessen samt samtalsmetodik och samtalstekniker.

 • 2019-10-14 - Livsmedelsverkets instruktion - beslut om kött från fjäderfä
  Instruktion riktad till Livsmedelsverkets personal om hur beslut om kött och fyndregistrering ska gå till på fjäderfäslakterier.

 • 2019-10-11 - Granskning av intyg utfärdade av viltundersökare
  Instruktion riktad till Livsmedelsverkets personal om hur granskning ska gå till av de intyg som följer med slaktkroppar av vilt till vilthanteringsanläggningar.

 • 2019-10-09 - Naturligt mineralvatten och källvatten
  Nya sidor om kontroll av naturligt mineralvatten och källvatten.

 • 2019-10-09 - Godkännande av naturligt mineralvatten
  Stöd i processen för godkännande av råvattentäckt som används för utvinning av naturligt mineralvatten. 

 • 2019-09-23 - Råd för att minska matsvinnet
  Tips om hur inspektörer kan uppmuntra livsmedelsföretagare att minska matsvinnet.

 • 2019-06-20 - Anvisning myndighetsrapportering 2020
  Nu är anvisning till rapportering av livsmedelskontrollen 2020 publicerad i Kontrollwiki. Alltså rapportering av den kontroll som utförs 2020 och rapporteras senast den 31 januari 2021. Observera att den redan utskickade PDF-versionen också fortfarande är giltig.

 • 2019-06-18 - Processkunskap fiskprodukter
  Nu finns nya sidor om fisk publicerade: processkunskap om fiskprodukter och varm- och kallrökta fiskprodukter. Sidorna är de första av flera om olika fiskprodukter som ska läggas ut, som konserver, gravade produkter, fisksallader, färdigrätter samt information och märkning. Livsmedelsverket tar även fram e-utbildningar inom samma ämnen.

 • 2019-05-24 - Samlingssida mobila verksamheter
  En ny samlingssida om mobila verksamheter har publicerats. Informationen rör kontroll av olika typer av mobila verksamheter, alltifrån foodtrucks och marknadsstånd till matlagning utomhus och passagerarfartyg. Texten har sin omarbetats från Kontrollhandbok Storhushåll.

 • 2019-05-24 - Vattenförsörjning
  Texterna om de allmänna hygienkraven i ledet efter primärproduktion har kompletterats med information vattenförsörjning. Texten har huvudsakligen omarbetats från Kontrollhandbok Storhushåll.

 • 2019-05-10 - Sanktionsavgifter
  De nya reglerna om sanktionsavgifter gäller från den 1 januari i år. Den vägledning som tidigare funnits på Livsmedelsverkets webbplats om detta är nu omarbetad och inlagd i Kontrollwiki. Texterna kompletteras med ett inspelat webinarium där Livsmedelsverket besvarar frågor som inkommit från kontrollmyndigheter. 

 • 2019-05-09 - Material i kontakt med livsmedel - FCM
  Ny information om material i kontakt med livsmedel, även kallat FCM eller kontaktmaterial, finns nu publicerad. Informationen beskriver livsmedelsföretagares användning av dessa och ger inspektörer vägledning till att förstå vad de kan kontrollera och vilket lagstöd de kan grunda sina bedömningar på.

 • 2019-04-24 - Samlingssida huvudkontor
  Nu finns en ny samlingssida om huvudkontor publicerad i Kontrollwiki. Informationen på sidan är tänkt att vara en hjälp vid kontrollmyndigheternas planering och utförande av kontrollen vid huvudkontor. På sidan finns samlade länkar till andra vägledande sidor i Kontrollwiki med användbar information vid kontrollen.
   
 • 2019-04-24 - När ett huvudkontor berörs av ett RASFF-meddelande
  Denna sida ger stöd till kontrollmyndigheter hur de ska agera och vad som kan vara bra att tänka på vid uppföljning när ett huvudkontor berörs av ett RASFF-meddelande.

 • 2019-04-12 - Transport av delvis nedkylda slaktkroppar
  Det finns undantagsregler som gör transport av delvis nedkylda slaktkroppar möjlig. För att få utföra denna transport behöver slakteriet uppfylla en del villkor och bli godkänt för denna typ av verksamhet. Företagaren på den mottagande anläggningen behöver även informera sin kontrollmyndighet första gång de tar emot sådana slaktkroppar. På sidan finns information om om vilka villkor som måste vara uppfyllda.

 • 2019-04-04 - Skyddade beteckningar
  Reglerna kring de skyddade beteckningarna gör det möjligt för företagare att informera om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter. Denna sida ger myndigheter stöd i hur kontroll av skyddade beteckningar kan gå till.
   
 • 2019-03-15 - HACCP och flexibilitet
  Uppdaterad text om HACCP. Texten innehåller bland annat information om vad grundförutsättningar och hanteringssystem för livsmedelssäkerhet är samt hur du kan tillämpa flexibilitet vid kontrollen av HACCP. Denna information ersätter tidigare information i Kontrollwiki om ”De sju HACCP principerna”.

 • 2019-02-12 - Närings- och hälsopåståenden
  Vägledningen om närings- och hälsopåståenden är nu omarbetad och inlagd här i Kontrollwiki. Informationen är ett stöd vid kontrollen av påståenden om livsmedel. Den är också ett bra stöd till företagare som behöver information om vilka påståenden som är godkända att använda.

 • 2018-11-28 - Revision av kontrollmyndigheter
  Handboken "Revision av kontrollmyndigheter" finns nu upplagd här i Kontrollwiki. Det är ett stöd för revisorer vid Livsmedelsverket och länsstyrelser som granskar och utvärderar kontrollmyndigheternas planer och det praktiska genomförandet.

 • 2018-11-14 - Allmänna hygienkrav
  Texter om de allmänna hygienkraven i leden efter primärproduktionen. Stora delar kommer från kontrollhandböckerna för Storhushåll och Butik. Dessa kontrollhandböcker tas inte bort än, då all text ännu inte är omhändertagen. Vägledning – Hygien och kontrollhandbok - Utföra Offentlig kontroll fördjupning – Kontrollområden upphör helt i och med denna publicering

 • 2018-10-31 - Klassning av företag inom primärproduktionen och kontrollplanering 
  Befintlig vägledning - Klassning av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen, prioritering och urval av kontrollobjekt görs tillgänglig i Kontrollwiki. Det är fortfarande ett pdf-dokument men du hittar den i Kontrollwiki som nu blir mer fullständigt.

 • 2018-10-30 - Förslag till ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll
  En ny sida som ger information om förslaget till en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen som Livsmedelsverket arbetar med. 

 • 2018-10-17 - Honung
  Vägledningen om Honung har förts över till Kontrollwiki. Informationen har inte förändrats något i sak utan endast strukturerats om. Det finns en del att ha koll på när det gäller registrering och ansvar för kontrollen. Dessa texter ska tydliggöra när registrering är nödvändig och till vilken myndighet.

 • 2018-08-29 - Aromer
  Ta del av den vägledande information som tidigare fanns på Livsmedelverkets webbplats som nu finns i ny tappning på Kontrollwiki.

 • 2018-07-17 - Ursprungsmärkning nötkött och Styckat nötkött som inte är färdigförpackat
  Få tydligare fakta när den tidigare "Vägledning - Ursprungsmärkning av nötkött" nu har delats upp under förpackat och oförpackade livsmedel.

 • 2018-06-21 - Berikning
  Hitta kompletteringarna om de nya berikningsföreskrifterna, LIVSFS 2018:5 i den vägledande informationen om berikning som nu förts över till Kontrollwiki från Livsmedelsverkets webbplats.

 • 2018-06-08 - Rapportering av fynd av salmonella i livsmedel
  Nu hittar du informationen på Kontrollwiki istället för Livstecknet. Det handlar om att alla fynd av salmonella är anmälningspliktiga, och hur rapportering och typning av salmonellafynd går till.

 • 2018-05-02 - Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier
  Tidigare "Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier" som tidigare endast varit tillgänglig på Livsmedelsverkets intranät.

 • 2018-03-26 - Dricksvatten
  Tidigare "Vägledning - Dricksvatten", "Dricksvatten - åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse" och "Vägledningen om radioaktiva ämnen i dricksvatten". Informationen riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. Informationen har strukturerats om och uppdaterats utifrån de nya dricksvattenföreskrifterna som trädde i kraft den 27 oktober 2017. Vissa andra mindre ändringar har också gjorts.

 • 2018-02-27 - Nyckelhålet
  Tidigare "Vägledning - Nyckelhålet". Information om hur symbolen får användas och tolkning av de regler som styr området.

 • 2017-12-06 - Åtgärder vid bristande efterlevnad
  Tidigare "Vägledning - Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen". Texterna ger stöd och vägledning i hur kontrollmyndigheter kan agera då bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras hos företag. De kommer även att kunna användas av företag eller andra som har frågor kring vilka åtgärder myndigheten kan vidta. Texterna är indelade i två delar – Administrativa åtgärder och Åtalsanmälan och är riktade till alla kontrollmyndigheter.

 • 2017-12-06 - Alkoholhaltiga drycker
  Ny vägledande information om vem som får tillverka alkoholhaltiga drycker och vem som ansvarar för kontrollen av dessa verksamheter.

 • 2017-11-13 - RASFF och AAC
  Ny information om Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) och Administrative Assistance and Cooperation (AAC) riktad till alla kontrollmyndigheter. Systemen används för kommunikation mellan myndigheter.

 • 2017-11-07 - Export av livsmedel
  Information riktad till alla kontrollmyndigheter om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Tidigare har denna information funnits som ett dokument på Livsmedelverkets webbplats.

 • 2017-10-23 - Revision av rutiner för trikinprovtagning
  Instruktion riktad till Livsmedelsverkets kontrollpersonal. Den beskriver hur Livsmedelsverket ska utföra revision av livsmedelsföretagarnas rutiner för trikinprovtagning på slakterier och vilthanteringsanläggningar.

 • 2017-10-13 - Minneslistor som stöd vid godkännandeprövningar
  Separata minneslistor som ger stöd vid godkännandeprövningar av olika typer av livsmedelsanläggingar.

 • 2017-09-12 - Anvisning myndighetsrapportering 2017
  Anvisning för årlig rapportering av kontroll som utförs under 2017.

 • 2017-09-12 - Anvisning myndighetsrapportering 2018
  Anvisning för årlig rapportering av kontroll som utförs under 2018.
   
 • 2017-09-05 - Lagstiftningsområden
  Nya texter om lagstiftningsområden som synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna och ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen.

 • 2017-09-04 - Kontroll av ekologiska livsmedel
  Ny text som klargör när ett livsmedelsföretag måste vara anmält till ett kontrollorgan och vem som har ansvaret för kontrollen av ekologiska livsmedel.

 • 2017-08-23 - Mikrobiologiska faror och indikatororganismer
  Tidigare "Kontrollhandbok - Provtagning, del 3 Mikrobiologiska faror och indikatororganismer".

 • 2017-03-30 - Import av livsmedel och köksredskap till EU
  Nya texter med beskrivning av gränskontroll, ansvarsfördelning mellan kontrollmyndigheter och information om vilka kontroller som kan utföras i ledet efter gränskontrollen, både för varor som har gränskontrollerats och för importerade livsmedel som inte behöver gränskontrolleras

 • 2017-03-10 - Genetiskt modifierade organismer - GMO
  Tidigare "Vägledning om genetiskt modiferade livsmedel (GMO)" samt sida på Livstecknet.

 • 2017-03-08 - Riskklassning av livsmedelsanläggningar
  Tidigare "Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid". 

 • 2017-03-07 - Kontroll av tillsatser
  Nya texter för stöd vid kontroll av företag som hanterar tillsatser.

 • 2017-02-17 - Handbok för utredning av utbrott
  Nya myndighetsgemensamma texter för stöd vid utredningen av utbrott.

 • 2016-12-20 - Livsmedel för särskilda grupper
  Tidigare texter på webbplatsen om livsmedel för särskilda grupper.

 • 2016-12-19 - Tillsatser
  Tidigare "Vägledning om tillsatser".

 • 2016-10-11 - Mikrobiologiska kriterier
  Tidigare "Kontrollhandbok - Listeria monocytogenes” och ”Kontrollhandbok - Provtagning, del 2 förordning (EG) nr 2073 om mikrobiologiska kriterier”.

 • 2016-09-16 - Registrering och godkännande
  Tidigare "Vägledning om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar".

 • 2016-09-16 - Verksamhetstyrning i kontrollen
  Tidigare "Kontrollhandbok - Planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll".

 • 2016-09-16 - Utföra offentlig kontroll - grunder
  Tidigare "Kontrollhandbok - Utföra offentlig livsmedelskontroll".

 • 2016-08-30 - Kostillskott
  Tidigare "Vägledningen om kosttillskott" och "Kontrollhandbok - Kosttillskott".

 • 2016-08-30 - Information och märkning
  Tidigare "Vägledningen om Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 och LIVSFS 2014:4".