Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar och ordförklaringar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du en närmare förklaring till vanliga begrepp och förkortningar inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap.

 

ABP

Animaliska Biprodukter. Definitionen finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009 och, är något förenklat, hela kroppar eller delar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel.

CED

Gemensam handling vid import, på engelska ”Common Entry Document”. Del I av detta dokument används vid föranmälan av vegetabiliska livsmedel till gränskontroll. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas. I del III fylls åtgärder i av kontrollmyndigheten vid avvisningar.

CED blankettens utformning

CVED

Gemensam veterinärhandling vid import, på engelska ”Common Veterinary Entry Document”. Del I av detta dokument används vid föranmälan av animaliska livsmedel till gränskontroll. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas.

CVED blankettens utformning

DG SANTE F

”Directorate on Health and Food Audits and Analysis” EU:s organ för revision av medlemsstaternas livsmedelskontroll (tidigare kallat FVO, ”Food and Veterinary Office”,sv. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor).

Fastställda importvillkor för animaliskt livsmedel från visst land utanför EU 

I vissa fall har Sverige möjlighet att fastställa importvillkor för animaliska livsmedel som saknar harmoniserade imporvillkor. För närvarande finns inga fastställda importvillkor för produkter från visst land utanför EU i Sverige. Det finns inget krav i lagstiftningen att medlemsstaterna publicerar fastställda importvillkor för viss produkt från visst land på EU-nivå, men Livsmedelsverket kommer publicera framtida fastställda importvillkor på Livsmedelsverkets webbplats.

HACCP

Faroanalys och kritiska styrpunkter, på engelska “Hazard Analysis and Critical Control Points”.

IUU-fiske

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, på engelska “Illegal, Unreported and Unregulated fishing”.

KN-nummer

Den kombinerade nomenklaturen, EU:s tulltaxa med åttasiffriga nummer.

Lastansvarig

Den person som skriver under föranmälan till gränskontrollen, det vill säga del I av CED/CVED är lastansvarig. Lastansvarig är importören eller dess ombud (även kallad deklarant respektive speditör). Se även definitionen i bilaga III, anvisningar för ifyllandet av CVED-intyget, del I, fält 4, förordning (EG) nr 136/2004. Se även definitionen i bilaga II, anvisningar för ifyllandet av CED-intyget, fält I.4, förordning (EG) nr 669/2009.

Marknadskontroll

Offentlig kontroll i ledet efter gränskontroll

RASFF

Förkortning av ”Rapid Alert System for Feed and Food”. Snabbt varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet på svenska.

Restriktionsvaror

Livsmedel och köksredskap som omfattas av krav på gränskontroll.

Skyddsåtgärder

EU-rättsakter (oftast beslut) om restriktioner eller särkilda villkor vid import av vissa livsmedel från särskilda länder, med anledning av riskagens, till exempel mikrobiologiska eller kemiska agens.

Traces

“Trade Control and Expert System”. Webbaserad EU-gemensam databas för handläggning av gränskontroll.

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

Utsett införselställe

En gränskontrollstation för kontroll av icke-animaliska livsmedel. Se artikel 17.1 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll.

Sidans taggar
Lagstiftning