Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar och ordförklaringar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du en närmare förklaring till vanliga begrepp och förkortningar inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap.

 

ABP

Animaliska Biprodukter. Definitionen finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009 och, är något förenklat, hela kroppar eller delar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel.

Ansvarig aktör

 

Den person som skriver under föranmälan till gränskontrollen, det vill säga del I av CHEDD/CHEDP är ansvarig aktör. Ansvarig aktör är importören eller dess ombud (även kallad deklarant respektive speditör). Se även definitionen i bilaga II, del 1, punkt 1.35 anvisningar för ifyllandet av CHED-intyget, i förordning 2019/1715.

BCP

Border Control Post / Gränskontrollstation

CHED-D

Gemensamt hälsodokument för införsel av foder och livsmedel av icke animaliskt ursprung , på engelska ”Common Health Entry Document”. "D" är taget från artikel 47.1 d i förordning 2017/625, men CHED-D används för vegetabiliska livsmedel och köksredskap. Del I av detta dokument används som föranmälan till gränskontrollen. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas. I del III fylls åtgärder i av kontrollmyndigheten vid avvisningar.

Förlagan till CHED-D finns i bilaga II, del 2, avsnitt D, i förordning (EU) 2019/1715.

CHED-P

Gemensamt hälsodokument för införsel av produkter, på engelska ”Common Health Entry Document”. "P" gäller de produkter som regleras i artikel 47.1 b i förordning 2017/625, bland annat livsmedel av animaliskt ursprung. Del I av detta dokument används som föranmälan till gränskontrollen. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas.

Förlagan till CHED-P finns i bilaga II, del 2, avsnitt B i förordning 2019/1715.

DG SANTE F

”Directorate on Health and Food Audits and Analysis” EU:s organ för revision av medlemsstaternas livsmedelskontroll (tidigare kallat FVO, ”Food and Veterinary Office”,sv. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor).

Fastställda importvillkor för animaliskt livsmedel från visst land utanför EU 

I vissa fall har Sverige möjlighet att fastställa importvillkor för animaliska livsmedel som saknar harmoniserade imporvillkor. För närvarande finns inga fastställda importvillkor för produkter från visst land utanför EU i Sverige. Det finns inget krav i lagstiftningen att medlemsstaterna publicerar fastställda importvillkor för viss produkt från visst land på EU-nivå, men Livsmedelsverket kommer publicera framtida fastställda importvillkor på Livsmedelsverkets webbplats.

HACCP

Faroanalys och kritiska styrpunkter, på engelska “Hazard Analysis and Critical Control Points”.

IUU-fiske

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, på engelska “Illegal, Unreported and Unregulated fishing”.

KN-nummer

Den kombinerade nomenklaturen, EU:s tulltaxa med åttasiffriga nummer.

Marknadskontroll

Offentlig kontroll i ledet efter gränskontroll

RASFF

Förkortning av ”Rapid Alert System for Feed and Food”. Snabbt varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet på svenska.

Restriktionsvaror

Livsmedel och köksredskap som omfattas av krav på gränskontroll.

Skyddsåtgärder

EU-rättsakter (oftast beslut) om restriktioner eller särkilda villkor vid import av vissa livsmedel från särskilda länder, med anledning av riskagens, till exempel mikrobiologiska eller kemiska agens.

TRACES.NT

“TRAde Control and Expert System.New Technology”. Webbaserad EU-gemensam databas för handläggning av gränskontroll.

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

Sidans taggar
Lagstiftning