Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar och ordförklaringar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Vad betyder orden och förkortningarna inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap? Det får du veta nedan.

 

Förkortning

Förklaring

ABP

Animaliska Biprodukter. Definitionen finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009 och, är något förenklat, hela kroppar eller delar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel.

Ansvarig aktör

 

Den person som skriver under föranmälan till gränskontrollen, det vill säga del I av CHEDD/CHEDP är ansvarig aktör. Ansvarig aktör är importören eller dess ombud (även kallad deklarant respektive speditör). Se även definitionen i bilaga II, del 1, punkt 1.35 anvisningar för ifyllandet av CHED-intyget, i förordning 2019/1715.

BCP

Border Control Post / Gränskontrollstation

CHED-D

Gemensamt hälsodokument för införsel av foder och livsmedel av icke animaliskt ursprung , på engelska ”Common Health Entry Document”. "D" är taget från artikel 47.1 d i förordning 2017/625, men CHED-D används för vegetabiliska livsmedel och köksredskap. Del I av detta dokument används som föranmälan till gränskontrollen. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas. I del III fylls åtgärder i av kontrollmyndigheten vid avvisningar.

Förlagan till CHED-D finns i bilaga II, del 2, avsnitt D, i förordning (EU) 2019/1715.

CHED-P

Gemensamt hälsodokument för införsel av produkter, på engelska ”Common Health Entry Document”. "P" gäller de produkter som regleras i artikel 47.1 b i förordning 2017/625, bland annat livsmedel av animaliskt ursprung. Del I av detta dokument används som föranmälan till gränskontrollen. Del II fylls i av gränskontrollpersonalen och är beslut om att varorna får omsättas fritt inom EU eller avvisas.

Förlagan till CHED-P finns i bilaga II, del 2, avsnitt B i förordning 2019/1715.

DG SANTE F

”Directorate on Health and Food Audits and Analysis” EU:s organ för revision av medlemsstaternas livsmedelskontroll (tidigare kallat FVO, ”Food and Veterinary Office”,sv. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor).

Fastställda importvillkor för animaliskt livsmedel från visst land utanför EU 

I vissa fall har Sverige möjlighet att fastställa importvillkor för animaliska livsmedel som saknar harmoniserade imporvillkor. För närvarande finns inga fastställda importvillkor för produkter från visst land utanför EU i Sverige. Det finns inget krav i lagstiftningen att medlemsstaterna publicerar fastställda importvillkor för viss produkt från visst land på EU-nivå, men Livsmedelsverket kommer publicera framtida fastställda importvillkor på Livsmedelsverkets webbplats.

HACCP

Faroanalys och kritiska styrpunkter, på engelska “Hazard Analysis and Critical Control Points”.

IUU-fiske

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, på engelska “Illegal, Unreported and Unregulated fishing”.

KN-nummer

Den kombinerade nomenklaturen, EU:s tulltaxa med åttasiffriga nummer.

Marknadskontroll

Offentlig kontroll i ledet efter gränskontroll

RASFF

Förkortning av ”Rapid Alert System for Feed and Food”. Snabbt varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet på svenska.

Restriktionsvaror

Livsmedel och köksredskap som omfattas av krav på gränskontroll.

Skyddsåtgärder

EU-rättsakter (oftast beslut) om restriktioner eller särkilda villkor vid import av vissa livsmedel från särskilda länder, med anledning av riskagens, till exempel mikrobiologiska eller kemiska agens.

Sändning

Definitionen finns i artikel 3.37 i förordning (EU) 2017/625:

”…en mängd varor, som:

  • omfattas av samma officiella intyg, officiella attestering eller dokument av varje annat slag,
  • transporteras med samma transportmedel,
  • kommer från samma territorium eller tredjeland och
  • … är av samma typ, kategori eller varuslag.”

TRACES.NT

“TRAde Control and Expert System.New Technology”. Webbaserad EU-gemensam databas för handläggning av gränskontroll.

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies