Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Fördelning av kontrollerna mellan länen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Den offentliga kontrollen av livsmedels- och foderlagstiftningen i primärproduktionen styrs centralt genom en nationell kontrollplanering. Här får du veta hur länsstyrelserna fördelar kontrollerna mellan sig.

Fördelning av kontrollerna mellan länen

För att uppnå en riskbaserad livsmedels- och foderkontroll i primärproduktionen i hela landet gör länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Jordbruksverket en gemensam nationell planering. Den består av en fyraårig övergripande och en mer detaljerad ettårig planering. Både den fyraåriga och ettåriga planeringen ingår i Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan.

NKP-webben

Länsvis fördelning av kontrollerna

Den ettåriga planeringen anger vilka branscher som ska kontrolleras det kommande året och hur många kontrollobjekt som ska kontrolleras inom varje bransch.

Utifrån den ettåriga planeringen fördelas kontrollerna mellan länen. Fördelningen sker med hjälp av beräkningar och principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för aktörerna i en bransch oavsett var i landet de är lokaliserade.

Schematisk bild över nationell kontrollplanering primärproduktion

När kontrollerna inom en bransch fördelas mellan länen tas hänsyn till:

  • Fördelning sker mellan de län som har aktörer registrerade i Primör i den aktuella branschen.
  • Fördelningen utgår från andelen aktörer inom den aktuella branschen som finns i länet.
  • När det totala antalet planerade kontrollobjekt som ska kontrolleras inom en bransch är fem eller färre görs samtliga kontroller av en länsstyrelse eller av två länsstyrelser. Syftet med detta är att samla resurser och kompetens, vilket även bidrar till att kontrollerna blir mer likvärdiga.
  • Antalet kontrollobjekt som ska kontrolleras per bransch och län bör om möjligt vara minst två stycken.
  • Det totala antalet kontrollobjekt som ett län ska kontrolleras ska så långt möjligt vara konstant mellan åren i den fyraåriga kontrollplaneringen.
  • Undantag från ovanstående kan förekomma.

Fördelningen mellan länen omfattar alla planerade riskbaserade kontroller, inklusive de övriga riskbaserade kontrollerna. Fördelningen ska ligga till grund för länsstyrelsernas verksamhetsplanering det kommande året.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket tar i samarbete med länsstyrelsernas referensgrupp för livsmedel och foder (281/285) fram ett förslag på fördelning som fastställs efter samråd med länsstyrelsernas chefsnätverk för djurskydd och veterinära frågor (28-nätverket).

Länsstyrelserna kan hjälpas åt

Foder- och livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad på nationell nivå. Samtidigt ska det vara lika stor sannolikhet att få kontroll för aktörer i en bransch oavsett var i landet de finns. Fördelningen mellan länen säkerställer det. En länsstyrelse kan dock i och med det inte ersätta kontroller inom en bransch med kontroller inom en annan bransch. Däremot kan länsstyrelsen lägga till kontroller i någon bransch om behov finns.

Länsstyrelserna kan hjälpas åt att genomföra kontrollerna, till exempel av resurs-, kompetens- eller effektivitetsskäl:

  • En länsstyrelse (länsstyrelse 1) kan överlåta kontrollen av ett visst kontrollobjekt som är registrerat i län 1 till en annan länsstyrelse (länsstyrelse 2). Detta kan vara aktuellt om länsstyrelse 1 saknar resurser eller kompetens.

  • Länsstyrelse 1 och länsstyrelse 2 kan byta kontroller vid sina kontrollobjekt med varandra. Det vill säga länsstyrelse 1 gör kontroller vid kontrollobjekt som är registrerade i län 2 och vice versa. Det kan vara aktuellt om länsstyrelserna bedömer att det är effektivare att göra flera kontroller inom samma bransch än att göra ett fåtal kontroller inom flera olika branscher. Det är dock viktigt att kontrollen sker vid de utvalda kontrollobjekten i respektive län.