LIVSFS 2003:10

Honung

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 24 juni 2015. Produkter som har släppts ut på marknaden eller märkts enligt äldre bestämmelser innan dess får saluföras till dess att lagren är slut.

Vilka berörs av föreskrifterna?

De som berörs av reglerna är främst honungsproducenter och honungsimportörer samt övriga aktörer som bedriver handel med honung, men även kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

Ändringarna innebär i huvudsak att;

- märkningskraven ändras för de fall där honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat eller ett tredjeland på så sätt att benämningen EG ändras till EU,

- det klargörs att pollen, som är en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, inte bör anses vara en ingrediens i honung.

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4) och LIVSFS 5-19 och LIVSFS 2014:21.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 13 december 2014.

LIVSFS 2014:4 upphäver nuvarande märkningsföreskrifter (SLVFS 1993:21, LIVSFS 2002:47 och 2004:27).

Vilka berörs av föreskrifterna?

Företagare, konsumenter och kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

LIVSFS 2014:4 innehåller huvudsakligen märknings- och presentationsbestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 ("informationsförordningen"). Informationsförordningen ska börja tillämpas den 13 december 2014. Bestämmelserna i LIVSFS 2014:4 handlar om

  • språk (5 §),
  • nettokvantitet (6-7 §§),
  • uppgifter som ska ges för livsmedel som inte är färdigförpackade (8-11 §§), samt
  • uppgifter som ska ges för kalvkött och potatis (12 resp.13 §§).

LIVSFS 2014:5–19 och LIVSFS 2014:21 är ändringar i hänvisningar föranledda av att informationsförordningen upphäver märkningsdirektivet (2000/13/EG) och att LIVSFS 2014:4 upphäver nuvarande märkningsföreskrifter.

Bakgrund

Informationsförordningen tar över majoriteten av de bestämmelser som finns i SLVFS 1993:21, LIVSFS 2002:47 och LIVSFS 2004:27. Bestämmelserna om språk, nettokvantitet, kalvkött och potatis omfattas inte av informationsförordningen och har därför flyttats, i allt väsentligt oförändrade, från LIVSFS 2002:47 och LIVSFS 2004:27till LIVSFS 2014:4. Informationsförordningen kräver att uppgifter om de 14 så kallade allergenerna alltid ska anges, men medlemsstaterna får ange hur de ska anges (10 § i LIVSFS 2014:4). Vidare får medlemsstaterna föreskriva att vissa uppgifter som är obligatoriska för färdigförpackade livsmedel även ska vara det för livsmedel som inte är färdigförpackade, det regleras i 8-9 §§ LIVSFS 2014:4, dessa uppgifter får anges genom de metoder som anges i 11 § LIVSFS 2014:4.

Lagstiftning