Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Särskild kontroll vid särskilda bestämmelser från importland

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du mer information om särskild kontroll vid en anläggning som exporterar eller som vill godkännas för export av livsmedel till ett land utanför EU som ställt krav på särskild kontroll från svenska myndigheter med anledning av deras importbestämmelser.

Bakgrund

Vissa länder utanför EU kan ställa krav till svenska myndigheter att en livsmedelsanläggning som vill exportera livsmedel till landet ska kontrolleras mot en särskild del av deras importbestämmelser. Efter ansökan från livsmedelsanläggningen kan den behöriga myndigheten ställa företagaren under särskild kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet (1 § i Förordning SFS 2011:1060).

Ny ansökan med särskild kontroll

Anläggning ansöker för särskild kontroll till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS 433 för registrering i Kina och LIVS 331 för registrering till andra länder. Anläggningen förväntas se till att anläggningen och exportprodukter uppfyller importlandets regler. För registrering till Kina ska anläggningen också skapa en ansökan i Kinas system CIFER.

Exportansökan om särskild kontroll till vissa länder - Livsmedelsverket

Om registrering i Kina

 1. Exportgruppen kontaktar och informerar berörd chef/kontrollpersonal för anläggningen om att särskild kontroll ska utföras på anläggningen. Den kinesiska checklistan finns i anläggningens ansökan i Kinas system CIFER. Exportgruppen ger denna till kontrollpersonal och anläggning.
 2. Kontrollpersonalen planerar och utför särskild kontroll med hjälp av checklista för särskild kontroll. Kontrollen dokumenteras i checklistan för respektive produkt och land och resultatet av kontrollen sammanfattas i en kontrollrapport. Både checklistan och kontrollrapporten diarieförs i ärendet. Om importlandet önskar få tillgång till kontrollrapporten så kan den översättas till engelska eller annat språk vilket bekostas av företaget.
 3. Kontrollpersonalen informerar exportgruppen om anläggningen bedömts uppfylla de särskilda reglerna.
 4. Exportgruppen skickar en ansökan om exportgodkännande av anläggningen till det aktuella importlandets myndighet. För Kina skickas ansökan via Kinas system CIFER.
 5. Importlandet skickar bekräftelse om att anläggningen är godkänt och i förekommande fall också listad för export. Kina meddelar godkännande via CIFER som anläggning har tillgång till.
 6. Exportgruppen informerar berörd anläggning och kontrollpersonal.
 7. Kontrollpersonal utfärdar ”Beslut om kontroll med anledning av export av livsmedel till länder som ställer särskilda krav” och "Beslut att officiella intyg får utfärdas vid export av livsmedel". Detta beslut ska också fattas för produkter som omfattas av pre-exportcertifikat EaEU.

Observera att det slutliga avgörandet ligger hos importlandet. Exporten kan påbörjas först när importlandet har bekräftat att anläggningen är godkänd och listad vid deras myndighet. Bekräftelse kan ske genom att anläggningen publiceras på importlandets webbplats, Kinas system CIFER och/ eller genom officiellt svar från importlandets myndighet.

Särskild kontroll av redan godkända anläggningar

Anläggning ansöker för särskild kontroll till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS 433 för registrering i Kina och LIVS 331 för registrering till andra länder. Anläggningen förväntas se till att anläggningen och exportprodukter uppfyller importlandets regler. För förlängning av registrering till Kina ska anläggningen också skapa en ansökan i Kinas system CIFER.

Exportansökan om särskild kontroll till vissa länder - Livsmedelsverket

Kontrollpersonalen planerar och utför kontrollen i samråd med berört företag. 

Kontrollen dokumenteras i checklistan för respektive produkt och land, och en kontrollrapport skapas. Både checklistan och kontrollrapporten diarieförs. Om importlandet begär att få tillgång till kontrollrapporten ansvarar företaget för översättningen och tillhörande kostnader. Den kinesiska checklistan ska signeras av kontrollpersonal och anläggningen för att skickas in till Kina via CIFER av exportgruppen.

Avvikelser efter kontrollen

Om kontrollen sker utan avvikelser diarieförs checklistan och kontrollrapporten och ärendet avslutas. Om avvikelser påträffas så bedömer kontrollpersonalen om avvikelserna påverkar exporten. Om avvikelserna inte påverkar exporten så sker uppföljning på samma sätt som vanlig kontroll mot EU-lagstiftning. Avvikelser som kan bedömas INTE påverka exporten är brister av tillfälligt karaktär som inte påverkar varken livsmedelshygien eller livsmedelssäkerhet.

Vissa avvikelser bedöms påverka exporten, exempelvis:

 • Provtagning, analys och gränsvärde
 • Krav som finns i exportintyg
 • Återkommande eller kvarstående avvikelser
 • Om företaget vägrar uppfylla övriga grundläggande krav för exporten

Vid avvikelser som bedöms påverka exporten utfärdar kontrollpersonalen beslutet "Återkallande av beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel" för anläggningen. Exporten upphört tillfälligt.

Efter uppföljande kontroll utan avvikelser utfärdar kontrollpersonalen åter "Beslut att officiella intyg får utfärdas vid export av livsmedel". Exporten kan återupptas.

Längre avbrott i exporten till EaEU länder

De anläggningar som inte kan exportera sina produkter till EaEU länder på grund av exempelvis importrestriktioner kan söka till Livsmedelsverket för ett längre uppehåll av den regelbundna kontrollen av EaEU importregler inklusive provtagningsregler. Anläggningen söker för detta till Livsmedelsverket via LIVS 423. Observera att export av berörd produkt inte kan ske till något EaEU medlemsland om den regelbundna kontrollen och provtagningsregler pausas. Det beror på att reglerna för alla EaEU-medlemsländer är gemensam. 

LIVS_423_Begäran om undantag från särskild kontroll och provtagningsregler för EaEU

Signerad ansökan skickas av anläggning till kontrollpersonalen. Efter ansökan utfärdar kontrollpersonal vid Livsmedelsverket beslutet ”Återkallande av beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel” för anläggningen för att markera att exporten av berörda varor till EaEU inte får ske.

Om anläggningen vill återuppta exporten till EaEU ska anläggningen utföra provtagningen samt meddela kontrollpersonalen på Livsmedelsverket, som efter godkänd särskild kontroll fattar beslutet "Beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel". Därefter kan exporten påbörjas.