Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här och följande sidor hittar du information om revision av kontrollmyndigheter. Här nedan får du veta vilka regler som gäller på området. Du får också en förklaring till viktiga begrepp vi använder.

Om lagstiftningen

På alla sidor om revision av kontrollmyndigheter finns relevant lagstiftning samlad i spalten till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika föreskrifterna och förordningarna. Den lagstiftning som styr området är: 

 • Förordning (EU) 2017/625 Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
 • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

Referensdokument som tagits fram av nätverk vid EU-kommissionen

Inledning

Den här vägledningen vänder sig till myndigheter som utför revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625. Den ger råd och stöd med syfte att bidra till ett enhetligt arbetssätt och likvärdiga bedömningar.

Vägledningen behandlar främst revision av hur kontrollmyndigheter efterlever förordning (EU) 2017/625. Den ger varken stöd i direkt regeltolkning eller en heltäckande bild av alla krav på den offentliga kontrollen. Den som utför revision måste vara väl insatt i annan relevant lagstiftning, som till exempel livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, förordningen om avgifter (2006:1166), kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900).

Vägledningen är indelad i tre delar:

 • Revisionsprocessen beskriver bland annat syftet med revision, revisionssystemet, ansvarsfördelning, genomförande, rapportering, uppföljning.

  Revisionsprocessen 

 • Revisionsområden ger stöd vid bedömning av olika revisionsområden.

  Revisionsområden 

 • Revisionsrapportmallar innehåller förslag på rapportmallar. 

  Revisionsrapportsmallar 

De myndigheter som utför revision bör komplettera vägledningen med mer detaljerade instruktioner om till exempel handläggning.

Vägledningen ger uttryck för Revisionsteamets vid Livsmedelsverkets tolkning om inget annat anges.

Viktiga begrepp 

Avvikelse: bristande efterlevnad av krav i lagstiftningen.

Iakttagelse: observationer som gjorts under en revision och som ligger till grund för bedömning av om lagstiftningens krav är uppfyllda eller inte.

Kontrollplan: en upprättad beskrivning gjord av den behöriga myndigheten med allmän information om hur dess offentliga kontrollsystem är uppbyggt och organiserat. Varje kontrollmyndighet ska varje år fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska vara minst treårig och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för. Planen ska exempelvis beskriva kontrollbehovet, prioriteringar, hur olika kontrollmetoder ska användas, personella och ekonomiska resurser som behövs, hur man tagit hänsyn till inriktning, mål och prioriteringar i NKP (Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan) och utvärderingar av genomförd kontroll. Planen ska uppdateras vid behov. Se 3 e § i LIVSFS 2005:21, senast ändrad genom LIVSFS 2016:12.

Process/Anläggningstyp/Produktionsinriktning: det område en revision kan fokusera på, som kosttillskott eller import. En revision kan även fokusera på en viss anläggningstyp, som storhushåll, butik eller produktionsinriktning, som honungsproduktion (biodling).  

Revision: en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett verkningsfullt sätt och är lämpliga för att nå målen. Se artikel 3.30 i förordning (EU) 2017/625.

Revisionsområde: Livsmedelsverket har strukturerat lagstiftningens krav på den offentliga kontrollen i revisionsområden, exempelvis befogenheter, finansiering och uppföljning.

Revisionsområden

Revisionsgrupp: En revisionsgrupp kan bestå av en revisionsledare, eventuellt ytterligare revisorer, sakkunniga och jurist.

Revisionsplan: beskrivning av aktiviteter och arrangemang för en specifik revision eller för flera liknande revisioner, det vill säga hur revisionen ska gå till.

Revisionsprogram: den reviderande myndighetens övergripande planering av vilka revisioner som ska genomföras under en viss tidsperiod och för ett visst ändamål, det vill säga vad och vilka myndigheter som ska revideras inom en viss tid.

Sakområde: det område en revision kan fokusera på, som kosttillskott eller import. En revision kan även fokusera på en viss anläggningstyp, som storkök, butik eller honungsproduktion (biodling).  

Sakkunnig: person med särskild kompetens inom en process, anläggningstyp, produktionsinriktning, ett revisionsområde eller en lagstiftning..

Skuggkontroll: ett moment i revisionen där kontrollpersonalen vid den reviderade myndigheten utför en kontroll vid en livsmedelsanläggning. Revisionsgruppen, särskilt sakkunnig, iakttar och bedömer den kontroll som utförs.