Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utformningen av en anmälan

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det finns flera uppgifter som är viktiga att ta med i en åtalsanmälan. Det gäller till exempel att göra det tydligt att det är ett brott och varför brottet är allvarligt.

Beskrivning av det misstänkta brottet

Anmälan ska innehålla en beskrivning av det som kontrollmyndigheten misstänker utgör ett brott. Här ska du i anmälan redogöra för de moment i den (brottsliga) gärning som myndigheten anser ha begåtts.

Aktuella regler

Du ska också redogöra för vilka regler som är aktuella och ha med en kort analys som visar att det som har inträffat innebär ett brott mot de regler du anger. Det innebär alltså att man placerar in gärningarna i de regler som finns i lagstiftningen och kontrollerar att det finns överensstämmelse mellan regeln och den aktuella gärningen.

Riskbeskrivning

Ett viktigt moment i anmälan är att tydliggöra för mottagaren, det vill säga åklagare eller polis, vilka intressen som står på spel, alltså vad det är som gör brottet allvarligt och straffvärt. Det är viktigt, eftersom det finns regler om att åklagare och polis i vissa fall bör låta bli att utreda brott eller åtala för brott.

Därför är det oftast en riskbeskrivning som behövs, det vill säga att anmälan beskriver vilka risker som är förknippade med den anmälda hanteringen. Särskilt viktigt är att beskriva hälsomässiga risker, alltså risker för liv och hälsa.

I vissa fall kan det vara svårt att göra en konkret riskbeskrivning, till exempel när det är fråga om att den misstänkte har låtit bli att ansöka om ett tillstånd eller liknande. Då är det viktigt att i stället redogöra för de riskbedömningar som ligger bakom att det överhuvudtaget finns ett lagkrav på att registrera/godkänna sin verksamhet.

En del brott innebär inte några hälsomässiga risker, till exempel de flesta brott mot märkningsbestämmelserna. Då gäller det i stället att förklara varför dessa regler ändå är viktiga för att skydda konsumenterna. Det finns förstås också märkningsregler vars syfte är att skydda liv och hälsa, till exempel regler som gäller allergimärkning.