Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Gränskontroll

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du övergripande information om hur gränskontrollen går till.

Föranmälan av varor till gränskontroll

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska generellt göras senast 24 timmar innan sändningarna anländer till EU:s territorium, det vill säga till hamnens eller flygplatsens tullområde. Föranmälan ska göras av lastansvarig via den EU-gemensamma webbaserade databasen TRAde Control and Expert System, Traces.

Schema över hur gränskontrollen går till

CVED- och CED dokument

Animaliska livsmedel ska föranmälas i del I av dokumentet Gemensam veterinärhandling vid införsel, på engelska ”Common Veterinary Entry Document”, CVED. Förlagan till CVED finns i bilaga III, förordning (EG) nr 136/2004.

Vegetabiliska produkter samt köksredskap av melamin- och/eller polyamidplast från Kina eller regionen Hongkong ska föranmälas i del I av dokumentet Gemensam handling vid införsel, på engelska ”Common Entry Document”, CED. Förlagan till CED finns i bilaga II till förordning (EG) nr 669/2009.

Gränskontrollpersonalen fattar beslut om godkännande av sändningen för fri omsättning och för in beslutet i del II av CED- respektive CVED-dokumentet.

CVED och CED består av två sidor. Importören eller den som är lastansvarig för sändningen fyller i den första sidan med uppgifter om sändningen.

Förstasidan fungerar som föranmälan till gränskontrollstationen. När gränskontrollen är klar fyller Livsmedelsverket i sidan två med uppgifter om kontrollen och vad som får ske med sändningen. Om allt i sin ordning godkänns sändningen för fri omsättning inom hela EU. Livsmedelsverket lämnar sedan intyget till Tullverket.

Gemensam veterinärhandling vid införsel, CVED

Gemensam veterinärhandling vid införsel, CED

Se mer om föranmälan riktat till importörer på Livsmedelsverkets webbplats för animalier, vegetabilier respektive köksredskap.

Föranmälan animalier

Föranmälan vegetabilier

Föranmälan köksredskap

Avvisningar

När gränskontrollen i sin dokumentkontroll, identitetskontroll eller fysiska kontroll påvisar brister avvisas sändningen. I Traces och i CVED/ CED-beslutet framgår att sändningen inte godkänns. Kontrollpersonalen fattar ett beslut om att omhänderta sändningen. Den lastansvarige har då möjlighet att välja om sändningen ska:

  • destrueras,
  • återsändas till ursprungslandet eller till något annat land utanför EU,
  • användas för något annat ändamål eller om den ska genomgå någon särskild behandling.

Sändningar med restriktionsvaror som kommit in i landet utan gränskontroll ska i de flesta fall avvisas. I dessa fall måste flera myndigheter samarbeta. Se tabellerna under länken nedan.

Illegal import

RASFF-meddelanden

Problem som påvisas i kontrollen RASFF-notifieras löpande. EU-kommissionen bedömer riskerna med de notifierade produkterna och tar fram nya skyddsåtgärder eller återinför tidigare skyddsåtgärder vid behov. Se artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002. När EU-kommissionen bedömer att en produkt inte längre utgör en risk tas skyddsåtgärden bort. Alternativt regleras gränskontrollen som strängare offentlig kontroll i förordning (EU) nr 669/2009.

Förstärkta kontroller i gränskontrollen på grund av RASFF

Sidans taggar
Lagstiftning