Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Undersökningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.

Undersökningar av dricksvatten

Undersökningar av dricksvatten är mer regelstyrda än för övriga livsmedel. I begreppet undersökningar ingår både provtagning och analys men även bedömning eller värdering av resultatet.

Verksamhetsutövarens undersökningar enligt LIVSFS 2022:12 kan delas in i:

 • Regelbundna undersökningar i form undersökning enligt provgrupp A och B
   
 • Regelbundna undersökningar av råvatten

 • Driftkontroll

Kontrollmyndigheten ska fastställa program för de regelbundna undersökningarna (undersökningsprogram).

Upprätta och fastställa faroanalys och undersökningsprogram

Hur ska regelbundna undersökningar utföras?

Utöver de föreskrivna undersökningarna behöver verksamhetsutövaren även utföra vissa andra undersökningar:

 • Undersökningar som behövs för att övervaka att de kritiska styrpunkterna är under kontroll. 

  Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar

 • Undersökningar som behövs för att verksamhetsutövaren ska lära känna sitt råvatten för att kunna anpassa beredningen efter råvattnets kvalitet. Detta till skillnad mot de regelbundna undersökningarna av råvattnets kvalitet.

 • Undersökningar som behövs för att kontrollera beredningens funktion, inklusive desinfektionens effektivitet, och kontroll av de desinfektionsbiprodukter som inte ingår i de regelbundna undersökningarna.
 • Undersökningar som verifierar att larmfunktionen utlöses vid rätt nivå. Om till exempel den undre larmgränsen för pH är satt vid 7,7 behöver man undersöka att pH-värdet verkligen är 7,7 när larmet utlöses liksom att larmet utlöses vid 7,7.

  Larm

 • Undersökningar för att kontrollera förekomst av eventuella föroreningar från beredningskemikalier och material. 

  Beredningskemikalier och materialval
 • Undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen, till exempel undersökningar efter arbete på ledningsnätet. 

 • Undersökningar av andra ämnen eller mikroorganismer än de som anges i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12 som utförs på förekommen anledning eller för att utreda orsaken till problem. Se 22 § andra stycket och 29 § LIVSFS 2022:12. 

  Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk

  Utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem