Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Undersökningar

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.

Undersökningar av dricksvatten

Undersökningar av dricksvatten är mer regelstyrda än för övriga livsmedel. I begreppet undersökningar ingår både provtagning och analys men även bedömning eller värdering av resultatet.

Verksamhetsutövarens undersökningar enligt SLVFS 2001:30 kan delas in i:

 • Regelbundna undersökningar i form av normal och utvidgad undersökning. Kontrollmyndigheten ska fastställa program för de regelbundna undersökningarna (undersökningsprogram).
   
  Upprätta och fastställa undersökningsprogram och faroanalys

  Hur ska regelbundna undersökningar utföras?

 • Undersökningar som behövs för att övervaka att de kritiska styrpunkterna är under kontroll. 

  Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar

 • Undersökningar som behövs för att bestämma råvattnets kvalitet, kontrollera beredningens funktion, inklusive desinfektionens effektivitet, och kontroll av de desinfektionsbiprodukter som inte ingår i de regelbundna undersökningarna. Undersökningar av råvattenkvaliteten kan till exempel innebära övervakning av eventuellt stigande halter av organiskt material eller klorid. 

  Beredning

 • Undersökningar som verifierar att larmfunktionen utlöses vid rätt nivå. Om till exempel den undre larmgränsen för pH är satt vid 7,7 behöver man undersöka att pH-värdet verkligen är 7,7 när larmet utlöses. 

  Larm

 • Undersökningar för att kontrollera förekomst av eventuella föroreningar från processkemikalier och material. 

  Processkemikalier och materialval

 • Undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen, till exempel undersökningar efter arbete på ledningsnätet. 

  Distribution

 • Undersökningar av andra ämnen eller mikroorganismer än de som anges i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 som utförs på förekommen anledning eller för att utreda orsaken till problem. Se 13 § andra stycket och 15 § SLVFS 2001:30. 

  Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk

  Utredning, åtgärder och information
Sidans taggar
Lagstiftning