Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Undersökningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.

Undersökningar av dricksvatten

Undersökningar av dricksvatten är mer regelstyrda än för övriga livsmedel. I begreppet undersökningar ingår både provtagning och analys men även bedömning eller värdering av resultatet.

Verksamhetsutövarens undersökningar enligt SLVFS 2001:30 kan delas in i:

För mycket små dricksvattenanläggningar, exempelvis caféer och liknande, kan det vara praktiskt omöjligt att ta prov på råvattnet. Om anläggningen har grundvatten som råvatten och varken har någon beredning eller distributionsanläggning kan de undersökningar som görs i punkten hos användare även avspegla kvaliteten på råvattnet. Observera dock att man måste ta hänsyn till eventuell påverkan från hydrofor eller hydropress vid utredning av eventuella problem.

        Beredning

 • Undersökningar som verifierar att larmfunktionen utlöses vid rätt nivå. Om till exempel den undre larmgränsen för pH är satt vid 7,7 behöver man undersöka att pH-värdet verkligen är 7,7 när larmet utlöses. 

  Larm

 • Undersökningar för att kontrollera förekomst av eventuella föroreningar från processkemikalier och material. 

  Processkemikalier och materialval

 • Undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen, till exempel undersökningar efter arbete på ledningsnätet. 

  Distribution

 • Undersökningar av andra ämnen eller mikroorganismer än de som anges i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 som utförs på förekommen anledning eller för att utreda orsaken till problem. Se 13 § andra stycket och 15 § SLVFS 2001:30. 

  Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk

  Utredning, åtgärder och information