Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

På den här sidan hittar du styrande instruktion och stödjande information om hur Livsmedelsverkets personal ska kontrollera äggpackerier.

Observera att förordning (EG) nr 589/2008 har upphört att gälla och ersatts av förordning (EU) nr 2023/2465 och förordning (EU) nr 2023/2466.

Arbetet pågår med att uppdatera denna instruktion.

För jämförelsetabell mellan förordning (EG) nr 589/2008, förordning (EU) nr 2023/2465 och förordning (EU) nr 2023/2466, se bilaga IV till förordning (EU) nr 2023/2465.

Om lagstiftningen

På alla sidor om äggpackerier finns relevant lagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar äggpackerier är främst: 

 • Förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Förordning (EU) nr 2023/2465 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormerna för ägg och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008
 • Förordning (EU) nr 2023/2466 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormerna för ägg

Du behöver också ta hänsyn till andra regler, bland annat: 

 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 
 • Förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 
 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna
 •  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 

Regler under andra myndigheters områden är bland annat: 

 • Förordning (EU) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 om animaliska biprodukter
 • Jordbruksverkets föreskrifter om salmonellaprovtagning 

Branschriktlinjer

 • För äggpackerier har branschen tagit fram riktlinjer för hur de anser att en äggpackeriverksamhet ska skötas (www.svenskaagg.se). Riktlinjerna visar endast exempel på hur kraven i lagstiftningen kan uppnås och givetvis kan det finnas andra sätt att uppnå dessa. 

  Branschriktlinjer - äggpackerier 

Utsläppande av ägg på marknaden

Livsmedelsverket godkänner och bedriver kontroll på äggpackerier.  Packerier tilldelas vid godkännandet ett godkännandenummer, som ska anges i märkningen av äggförpackningar. Alla ägg som ska släppas ut på marknaden ska levereras från primärproducenten till ett godkänt äggpackeri. Undantaget är ägg som primärproducenter säljer i små mängder direkt till konsument.

Vad gör ett äggpackeri?

Ägg som saluhålls måste uppfylla strikta standarder (handelsnormer) som ska försäkra att endast de som håller hög kvalitet når konsumenterna i enlighet med förordning (EU) nr 2023/2465 och förordning (EU) nr 2023/2466. Äggpackerierna ansvarar för att klassificera äggen i kvalitetsklasserna A och B. De genomlyser äggen för att upptäcka sprickor i skalet eller avvikande innehåll. De kontrollerar även att smuts inte finns kvar på skalet.

Märkning av ägg

Alla ägg märks med en producentkod som anger produktionsmetod, samt vilket land och gård äggen kommer ifrån. Äggen sorteras slutligen efter vikt i klasserna S, M, L och XL, innan de förpackas i kartong.

Märkning av ägg

Tvätt av ägg

Det är i grunden förbjudet att tvätta ägg, för man kan skada hinnan på ägget (kutikulan). Den skyddar ägginnehållet från bakterieintrång som kan försämra hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Livsmedelsverket kan dock ge tillstånd till äggtvätt, om denna görs efter noga angivna kriterier gällande tvätt- och sköljtemperaturer och tvättmedel. Äggen tvättas för att kunna ta tillvara på så många ägg som möjligt och få bättre livsmedelshygienisk standard på ägg.

Faror i samband med industriell tvättning av ägg - 2015-04-17

Nationella riktlinjer för äggtvätt - 2009-12-23

Utförande av kontroll

Instruktionens syfte är att ge bindande anvisningar och vägledning för utförandet av den offentliga kontrollen av äggpackerier. Instruktionen ska underlätta kontrollen av äggpackerier då lagstiftningen på området är detaljstyrd av handelsnormer. 

Instruktionen är till största delen utformad som en checklista för att ge stöd till inspektören så att avvikelser uppmärksammas och värderas på ett likvärdigt sätt. Checklistan innehåller styrande och stödjande text, där den stödjande texten är i kursiv stil. 

Utöver denna instruktion ska kontroll utföras i enlighet med instruktion Kontroll av livsmedelsföretagare och i överensstämmelse med andra aktuella instruktioner, beslut och stödjande dokument.

 

Styrande och stödjande information särskilt relevanta för äggpackerier:

Blankett Lathund för kontroll av ägg-, kvalitet, vikt och märkning LIVS 316 - Endast tillgänglig för Livsmedelsverkets personal

Kontroll av animaliska biprodukter på godkända livsmedelsanläggningar 

Edit - Handbok - Endast tillgänglig för Livsmedelsverkets personal

Kontroll av livsmedelsföretagare

Åtgärder vid bristande efterlevnad