Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Reduktion av kontrollfrekvens genom god efterlevnad

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

En verksamhet som har konstaterad god efterlevnad av lagstiftningen kan få en sänkning av kontrollfrekvensen, så kallad reduktion. Läs om när det gäller och hur det går till.

Riskklassningsmodellens möjlighet till reduktion vid god efterlevnad

Om en verksamhet visar på god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen ska kontrollmyndigheten besluta om att sänka kontrollfrekvensen för verksamheten. När myndigheten gör den här bedömningen ska hänsyn tas till verksamhetens tidigare resultat av offentlig livsmedelskontroll.

Kontrollmyndigheten kan avgöra om en verksamhet har god efterlevnad när minst två planerade kontroller har genomförts i verksamheten och verksamheten har varit aktiv under en period av minst tolv månader. Vid bedömningen av efterlevnaden ska kontrollresultaten för de senaste tolv månaderna ingå i bedömningen. Om kontrollmyndigheten inte har genomfört två planerade kontroller under de senaste tolv månaderna utökas perioden till dess att den omfattar två planerade kontroller. Den period som ligger till grund för en reduktion kan däremot inte utökas och bli längre än tolv månader om två eller fler kontroller har genomförts under de senaste tolv månaderna.

När det finns en period som är minst tolv månader lång och inom vilken det har genomförts minst två planerade kontroller så behöver kontrollmyndigheten gå igenom resultatet från alla kontroller, både de planerade kontrollerna och eventuella uppföljande och händelsestyrda kontroller, som genomförts under perioden. All bristande efterlevnad  bör tas med i bedömningen. Ringa avvikelser ligger inte till grund för myndighetsåtgärder och därför kan myndigheten bortse från dessa vid bedömningen av om en verksamhet har god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen eller inte.

Har det inte förekommit bristande efterlevnad så har verksamheten rätt till en reduktion och kontrollmyndigheten ska sänka kontrollfrekvensen. Har det förekommit bristande efterlevnad under perioden så kan reduktionen inte ges.

Hur stor är reduktionen?

När det är fastställt att en verksamhet har rätt att få sin kontrollfrekvens reducerad genom att god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen är uppfylld så ska verksamhetens kontrollfrekvens sänkas till den som motsvarar närmast lägre riskklass för inriktningen.

Reduktion genom god efterlevnad är däremot inte möjlig för företag som ursprungligen placerats i lägsta riskklass.

Exempel:

Verksamheten på en restaurang har kontrollerats två gånger under den senaste tolvmånaders­perioden. Kontrollmyndigheten har inte noterat några avvikelser vilket innebär att verksamheten har rätt till reduktion. Verksamheten är placerad i riskklass SL5 vilket innebär att den har en kontrollfrekvens på tio kontroller per fem år. Kontrollmyndigheten fastställer därför reducerad kontrollfrekvens till den som motsvarar den lägre riskklassen SL4. Verksamheten får istället  kontrollfrekvensen fem kontroller per fem år.

Bilden nedan är en illustration av exemplet ovan.

Bilden visar beräkningstabellen med riskklasserna (SL1 till SL7) för inriktning Sista led, och de kontrollfrekvenser som respektive riskklass motsvarar. Pilen visar hur reduktion genom god efterlevnad görs så att en verksamhet i riskklass SL5 ges sänkt kontrollfrekvens från ursprungliga 10 kontroller per 5 år till 5 kontroller per 5 år, vilket motsvarar kontrollfrekvensen i närmast lägre riskklass SL4.

Reduktion om företaget överklagar beslut om föreläggande

Det kan uppstå situationer då myndigheten konstaterar bristande efterlevnad och till exempel genom ett föreläggande kräver att verksamheten genomför någon form av åtgärd eller meddelar ett förbud.

I de fall då verksamhetsutövaren överklagar ett sådant beslut så kommer inte beslutet att vinna laga kraft förrän det är slutligt avgjort, om inte det inte angetts att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas, se 33 § livsmedelslagen. Det innebär att det kan uppstå situationer där en bristande efterlevnad som görs gällande av kontrollmyndigheten inte kan räknas med i en bedömning som ligger till grund för att ta bort en reduktion för god efterlevnad.

Det innebär alltså att en verksamhet som tidigare fått reduktion genom god efterlevnad, i vissa fall,  inte kan klassas om till en högre kontrollfrekvens innan ett överklagandeärende är avgjort.

Reduktion vid ägarbyte

När en verksamhet registreras eller godkänns enligt livsmedelslagstiftningen kopplas verksamheten till en livsmedelsföretagare eller annan verksamhetsutövare. Det kan antingen vara en fysisk person med personnummer eller en juridisk person med organisationsnummer.

Livsmedelsverket gör följande bedömning angående reduktion vid olika typer av ägarbyten:

Ny livsmedelsföretagare eller annan verksamhetsutövare – nya ansvariga personer

I de fall en helt ny ägare tar över en verksamhet så tar denne också över ansvaret för verksamheten. Den nya ägaren kan inte göras ansvarig för den tidigare ägarens agerande samtidigt som den inte heller kan dra fördel av vad den tidigare ägaren har gjort. Det innebär att om den tidigare ägarens verksamhet har getts reduktion för god efterlevnad så följer inte den med när en verksamhet tas över. Den nya ägaren kan erhålla reduktion först efter att två planerade kontroller under en tolvmånaders period har genomförts och inga avvikelser har konstaterats.

Ny livsmedelsföretagare eller annan verksamhetsutövare – samma ägare i praktiken

Det kan uppstå situationer då en och samma person eller grupp av personer ombildar sin verksamhet och till exempel går från att driva den som en enskild firma till att driva den genom ett aktiebolag. Formellt har då en ny verksamhetsutövare tagit över verksamheten. Livsmedelsverket anser att i rena ombildningar där personal och ägare i övrigt är de samma, följer reduktion med till den nya verksamheten.

Samma livsmedelsföretagare eller annan verksamhetsutövare – nya ansvariga personer

I de fall en person eller grupp av personer köper eller på annat sätt tar över det bolag som driver verksamheten har inte den juridiska person som ansvarar för verksamheten bytts ut och reduktionen kvarstår. 

Läs mer om ägarbyten:

Registrering och godkännande - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)