Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Samordnade kontrollprojekt

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa områden som prioriteras i NKPn. Projekten syftar till att verifiera att lagstiftningen följs och att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller provtagning.

Samordnade kontrollprojekt

Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för den ordinarie planerade kontrollen. Kontrollmyndigheterna betalar också själva för analyser inom projekten. Myndigheterna hanterar också självständigt eventuella avvikelser som kommer fram i projekten.  Resultaten rapporteras till Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar.

Kontrollprojekt 2023-2024

Följande samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2023-2024:

Kontroll av glykoalkaloider i potatis

Projektet har bäring på operativt mål 16 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för glykoalkaloider i potatis.

Här ingår att kontrollera och verifiera att alla led i kedjan, från potatisodlare till detaljhandel, har identifierat faran för bildandet av glykoalkaloider i potatis och upprättat effektiva system för att hantera denna fara.  Inom projektet ska även provtagning av potatis göras vid kontrollen. Syftet med provtagningen är att kontrollera att gränsvärdet inte överskrids. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel finns det ett gränsvärde på 200 mg/kg glykoalkaloider i rå och oskalad potatis.

Projektet kommer att genomföras under 2023-2024, och provtagningen kommer att ske under 2024 för både kommuner och länsstyrelser.

Projektet innebär kontroll på följande kategorier av anläggningar:
• Potatisodlare
• Potatispackerier
• Potatislager
• Grossister
• Importörer/inköpare av potatis, exempelvis huvudkontor
• Detaljhandeln

Ett arbetsrum kommer att öppna under hösten 2023 där myndigheterna kan hitta mer information och anmäla sig.

Kontroll av honung

Projektet har bäring på operativt mål 12 om spårbarhet på honung och inriktas mot kontroll av livsmedelsinformation.

Syftet med kontrollprojektet är att verifiera att de uppgifter som ges om honungen är korrekta så att konsumenten inte vilseleds och att inte företag som bryter mot reglerna skaffar sig fördelar på andras bekostnad. I projektet ingår att kontrollera främst biodlare och företag som blandar eller förpackar honung men också huvudkontor och andra företag med egna varumärken som har ansvar för livsmedelsinformationen.

I projektet ingår att följa upp påståenden om honungen, såsom exempelvis geografiskt ursprung. Projektet innebär kontroll av märkning och verifiering av denna, exempelvis genom att kontrollera spårbarhet. Även provtagning kan bli aktuellt.

Projektet kommer att genomföras under 2024 och ett arbetsrum i Livstecknet kommer att öppna under hösten 2023 där kontrollmyndigheterna kan hitta mer information och anmäla sig.

Kontrollprojekt 2025

Följande samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2025:

Kontroll av förklaring om överensstämmelse (Declaration of compliance, DoC) och tillhörande styrkande handlingar för kontaktmaterial av plast.

Projektet har bäring på operativt mål 17 och syftar till att offentlig kontroll utförs hos kontaktmaterialverksamheter med fokus på kontroll av förklaring om överensstämmelse och tillhörande styrkande handlingar för kontaktmaterial av plast.

Här ingår att kontrollera de kontaktmaterialverksamheter som myndigheten har registrerade och att de som tillverkar, förädlar eller från tredje land importerar kontaktmaterial av plast utfärdar en förklaring om överensstämmelse för dessa produkter i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.  I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) anges vilka som ska anmäla sin verksamhet så att den kan registreras.

Projektet kommer att genomföras under 2025.

Ett arbetsrum kommer att öppna i anslutning till projektet där myndigheterna kan hitta stödmaterial.