Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Samordnade kontrollprojekt

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa områden som prioriteras i NKPn. Projekten syftar till att verifiera att lagstiftningen följs och att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller provtagning.

Samordnade kontrollprojekt

Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för den ordinarie planerade kontrollen. Kontrollmyndigheterna betalar också själva för analyser inom projekten. Myndigheterna hanterar också självständigt eventuella avvikelser som kommer fram i projekten.  Resultaten rapporteras till Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar.

Kontrollprojekt 2021

Följande Samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2021:

  • Kontroll av spårbarhet kött
  • Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Kontroll av spårbarhet kött

Projektet har bäring på operativt mål 5 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna.

Projektet kommer att genomföras under perioden september-november 2021. Ett arbetsrum kommer öppna under våren där myndigheterna kan anmäla sig till projektet och hitta mer information.

Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Projektet har bäring på operativt mål 16 och innebär att offentlig kontroll utförs genom provtagning för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Kontrollprojektet genomförs under två perioder, i maj och i augusti 2021. Anmälan till projektet har nu öppnat. Information och stödmaterial till projektet finns i arbetsrummet ”Samordnat kontrollprojekt 2021-provtagning för analys av Cd och OTA i mjöl

Anmäl er kontrollmyndighet till projektet genom att fylla i anmälningsblanketten i arbetsrummet och maila in den till kp@slv.se.

Kontaktperson: Petra Bergkvist, statsinspektör

E-postadress. Petra.bergkvist@slv.se. Tel 018-17 56 43

Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten) 

Projektet har bäring på operativt mål 3 och syftar till att offentlig kontroll utförs vid alla kommunala distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen ska verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Projektet kommer att genomföras under perioden maj till oktober 2021. Ett arbetsrum kommer öppna under våren och där kan myndigheterna anmäla sig och hitta mer information. 

Kontrollprojekt 2022

Följande Samordnade kontrollprojekt planeras för 2022:

  • Kontroll av allergener – bäring operativt mål 8
  • Kontroll av akrylamid – bäring operativa mål 13 och 15

Kontroll av allergener

Projektet har bäring på operativt mål 8 och syftet med projektet är att kontrollera huruvida verksamheter har ett system för att säkerställa att kunderna kan få information om allergena ingredienser samt att de uppgifter som verksamheten ger stämmer med innehållet. Anläggningar som ska kontrolleras är storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer, snabbmatsrestauranger med mera).   

Kontroll av akrylamid

Projektet är kopplat till två operativa mål och områden; 13 (kaffe) och 15 (barnmat). Fokus för projektet är att säkra efterlevnaden av reglerna avseende akrylamid, förordning (EU) nr 2017/2158. Provtagning av kaffe och barnmat för analys av akrylamid kommer att ske parallellt med kontroll av rutiner hos aktuella företag.

Mer information om projekten kommer att publiceras i samband med att de startas upp.