Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Samordnade kontrollprojekt

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa områden som prioriteras i NKPn. Projekten syftar till att verifiera att lagstiftningen följs och att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller provtagning.

Samordnade kontrollprojekt

Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för den ordinarie planerade kontrollen. Kontrollmyndigheterna betalar också själva för analyser inom projekten. Myndigheterna hanterar också självständigt eventuella avvikelser som kommer fram i projekten.  Resultaten rapporteras till Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar.

Kontrollprojekt 2021

Följande Samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2021:

  • Kontroll av spårbarhet kött
  • Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Kontroll av spårbarhet kött

Projektet har bäring på operativt mål 5 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna.

Projektet kommer att genomföras under perioden september-november 2021. Ett arbetsrum kommer öppna under våren där myndigheterna kan anmäla sig till projektet och hitta mer information.

Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Projektet har bäring på operativt mål 16 och innebär att offentlig kontroll utförs för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Projektet inkluderar provtagning som ska utföras under två perioder, i maj och i augusti 2021. Anmälan till projektet kommer öppna i början av året (2021). Under våren öppnas ett arbetsrum för kontrollprojektet. Där kommer att finnas instruktioner för anmälan och stödmaterial.

Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten) 

Projektet har bäring på operativt mål 3 och syftar till att offentlig kontroll utförs vid alla kommunala distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen ska verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Projektet kommer att genomföras under perioden maj till oktober 2021. Ett arbetsrum kommer öppna under våren och där kan myndigheterna anmäla sig och hitta mer information. 

Preliminär plan för samordnade kontrollprojekt 2022

Under 2022 planeras två samordnade kontrollprojekt med inriktning mot akrylamid respektive allergener.

Projekten för 2022 är inte beslutade om ännu och ändringar kan således komma att ske. Mer information om dessa projekt kommer att publiceras längre fram.