Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Allmänna regler för lokaler - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om allmänna regler för lokaler enligt 2 b § punkt 1 SLVFS 2001:30.

Regler för att skydda dricksvattnet

Bilaga II kapitel I till förordning (EG) nr 852/2004 gäller i sin helhet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. Mycket kortfattat handlar kapitel I, och även kapitel II, om att lokalerna ska vara utformade så att de är lätta att rengöra och så att dricksvattnet inte ska kunna kontamineras. Lokalerna ska hållas rena och i gott skick.

Begreppet livsmedelslokaler omfattar inte bara lokaler där livsmedel hanteras eller bearbetas utan även i tillämpliga fall den omedelbara omgivningen inom företagsområdets gräns. Se kommentaren till kapitel I, punkt 1 i kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 852/2004.

I dricksvattensammanhang bör därför begreppet lokaler även innefatta till exempel byggnad för ytvattenintag, brunnskonstruktioner, pumpstationer och reservoarer. Det innebär för dricksvattenförsörjningen till exempel att även vattenverksområdet bör hållas fritt från ovidkommande föremål. Det kan handla om att hålla området rent från växtlighet och att undvika upplag av till exempel träpallar som kan gynna skadedjur.

För dricksvatten, tänk på att:

  • Lokalerna får inte bli uppställningslokaler för gräsklippare, snöskotrar, bänkar och andra ovidkommande föremål. För sådan utrustning bör särskilda förråd iordningställas.

  • Filterbassänger med öppna vattenytor bör förses med upphöjda kanter eller annat skydd så att rengöringsvatten inte kan rinna ner i bassängen.

  • Adekvat antal toaletter kan betyda att det inte finns någon toalett alls om det till exempel handlar om ett vattenverk som besöks en eller ett par gånger i veckan.

  • Handtvättsmöjligheter kan anordnas via våtservetter, flaska med sprittvättmedel och liknande.

  • Det bör finnas skydd mot förorening via ventilation eller ventilationsdon.

  • Golvbrunnar, bräddavlopp, manluckor, ventilationshål till reservoarer samt kabeldragningar till brunnar och liknande bör vara utformade så att avloppsvatten, dagvatten eller annat förorenat vatten, liksom insekter eller skadedjur inte kan tränga in.

  • Högtryckstvätt bör undvikas för rengöring av lokaler med öppna vattenytor.

Bilaga II kapitel I punkt 2d till förordning (EG) nr 852/2004 bedöms för närvarande inte vara relevant för dricksvattenförsörjningen.