Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Så bestäms avgiftens storlek

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du information om hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas beroende på vilken överträdelse som skett.

Enskild påbörjar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan

I de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla den till den behöriga myndigheten ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 5 000 kronor och högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning. 

Stat, kommun eller landsting påbörjar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan

Om staten, en kommun eller ett landsting inte anmäler sin livsmedelsverksamhet innan den påbörjas ska en sanktionsavgift med ett fast belopp på 40 000 kronor utgå. 

Enskild tar över en verksamhet utan ny anmälan

En anläggning är en del av ett visst livsmedelsföretag. Om en ansvarig fysisk eller juridisk person tar över en verksamhet ska detta anmälas till kontrollmyndigheten som ska registrera en ny anläggning. 

Om kontrollmyndigheten inte underrättas om att en ny fysisk eller juridisk person tagit över en verksamhet ska sanktionsavgiften bestämmas till en halv procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor, oavsett årsomsättning. 

Stat, kommun eller landsting tar över en verksamhet utan anmälan

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att staten, en kommun eller ett landsting har tagit över ansvaret för en verksamhet och man inte anmäler anläggningen ska sanktionsavgiften bestämmas till 40 000 kronor.

Enskild som brister i journalföring

Om livsmedelsföretagaren inte har fört korrekta journaler över hur företaget använder växtskyddsmedel och biocider ska sanktionsavgiften bestämmas till ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 000 kronor och som högst till 25 000 kronor, oavsett årsomsättningen. 

Stat, kommun eller landsting brister i journalföring

Om staten, en kommun eller ett landsting inte för korrekta journaler över sin användning av växtskyddsmedel och biocider, ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp på 10 000 kr. 

Enskild brister i dokumentationen för särskilda produkter

Om en primärproducent inte lever upp till kraven på dokumentation vid leverans av små mängder av honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk, ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 000 kronor och som högst till 25 000 kronor, oavsett årsomsättningen. 

Stat, kommun eller landsting brister i dokumentation för särskilda produkter

I fall där stat, kommun eller landsting kan betraktas som primärprocent och inte möter kraven på dokumentation vid leverans av små mängder av berörda produkter, ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp på 10 000 kronor. 

Ny sanktionsavgift när överträdelsen inte upphör

När en ny sanktionsavgift ska beslutas för att den ansvarige inte åtgärdat den bristande efterlevnaden, ska avgiften bestämmas till ett belopp som är dubbelt så stort som den första sanktionsavgiften för samma överträdelse. Varje ny sanktionsavgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

Ny sanktionsavgift vid upprepad överträdelse

När en ny sanktionsavgift ska beslutas på grund av att livsmedelsföretagaren inom ett år upprepar sådan överträdelse som tidigare lett till beslut om sanktionsavgift, ska den nya sanktionsavgiften bestämmas till ett belopp som är dubbelt så stort som den första sanktionsavgiften. Varje ny sanktionsavgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor. 

Årsomsättning

I de flesta fall där sanktionsavgift ska tas ut, ska avgiften beräknas med utgångspunkt i företagets årsomsättning. Årsomsättning definieras i detta fall som näringsidkarens totala omsättning närmast föregående år. Det är alltså hela årsomsättningen för företaget som avses, och inte en enskild verksamhetsgren. 

Om företagets verksamhet startades innevarande år, eller det annars saknas uppgift om årsomsättningen föregående år eller om uppgifterna kan antas vara felaktiga, får kontrollmyndigheten uppskatta dessa siffror. 

Eftersom årsomsättningen ligger till grund för beräkningen av sanktionsavgiften, ska man fråga livsmedelsföretagaren om årsomsättningen föregående år i samband med att företagaren får tillfälle att yttra sig.

Lagstiftning