Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Myndighetens rätt till upplysningar och tillträde

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du veta vad som gäller för kontrollmyndighetens rätt till upplysningar och tillträde till handlingar, områden, lokaler, andra utrymmen med mera.

Myndigheten har omfattande rättigheter

Kontrollmyndigheten har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar. Se 20 § första stycket 1 livs­medelslagen (2006:804). 

Ett föreläggande enligt denna bestämmelse kan förenas med vite. Observera att sådant förfarande inte får användas för att begära in uppgifter i syfte att överlämna dem till åklagaren eller polisen om uppgifterna inte har relevans för myndighetens kontroll. 

Var och en är, enligt en grundläggande princip inom mänskliga rättigheter, skyddad mot ”självangivelse” och har därmed rätt att vägra medverka till brottsutredning mot sig själv. 

Kontrollmyndigheten har också rätt att, i den utsträckning som det behövs för kontrollen, få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover, se 20 § livsmedels­lagen (2006:804). Den rätten har även kontrollorgan liksom EU:s institutioner och inspektörer samt experter som har utsetts av institutionerna, till exempel personal från SANTE F. 

Det är viktigt att tänka på att myndighetens rätt till tillträde är begränsat till sådana lokaler som har anknytning till verksamheten. Å andra sidan kan tillträdes­rätten även gälla bostadsutrymmen om dessa används i verksamheten. 

Rätten gäller även mobila anläggningar och fordon som hör till verksamheten. Det kan bli aktuellt att begära biträde av polismyndigheten om tillträde vägras. 

Lagstiftning