Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Mikrobiologiska faror och indikatororganismer

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan hittar du fakta om mikrobiologiska faror och indikatororganismer som kan vara aktuella att analysera i livsmedel, både i offentlig kontroll och i livsmedelsföretagens egen kontroll. Syftet är att ge förståelse för förekomsten av mikroorganismer och dess tillväxtmöjligheter i olika livsmedel.

Stöd till mikrobiologisk provtagning

Informationen under detta avsnitt kan användas som stöd till provtagning inom offentlig kontroll vid planering, genomförande och vid bedömning av analysresultat. Informationen är också ett lämpligt underlag för bedömning av företagens egen kontroll.

Sammanställningen bygger på de mest karaktäristiska dragen hos de olika farorna. För sjukdomsframkallande mikroorganismer, även inom en och samma art, är spännvidden stor när det gäller sjukdomsframkallande förmåga och förökning i livsmedel. Det är därför inte möjligt att täcka in alla tänkbara situationer då mikroorganismer kan växa till, orsaka sjukdom eller leda till förskämning.

För några mikroorganismer finns lagstadgade gränsvärden, så kallade mikrobiologiska kriterier. Se förordning (EG) nr 2073/2005. Men generellt ges inga riktvärden för mikroorganismer i olika livsmedelskategorier, eftersom det inte är tillämpbart för alla situationer. I stället måste hälsorisken bedömas från fall till fall.

För de sjukdomsframkallande mikroorganismer som saknar lagstadgade gränsvärden, anges ibland ungefärliga halter för vad som kan bedömas vara anmärkningsvärt eller hälsoskadligt. Observera att dessa endast är vägledande och att andra brister i en verksamhet än analysresultat med höga halter av en viss mikroorganism också kan leda till åtgärder.

Ytterligare information

Provtagning i samband med utbrott

Kontroll av mikrobiologiska hälsorisker