Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om åtgärder vid bristande efterlevnad 2024

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

Detta stycke handlar om åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av bristande efterlevnad, alltså när myndigheten har fattat någon form av beslut på grund av att en eller flera avvikelser från livsmedelslagstiftningen har konstaterats.. Varje myndighetsbeslut ska rapporteras för sig.

Flera myndighetsåtgärder kan kopplas till samma avvikelse, och flera avvikelser kan kopplas till samma myndighetsåtgärd.

Datum för beslut om åtgärd

Datumet när beslutet fattades.

Myndighetsåtgärd

Här anges vilket typ av myndighetsåtgärd som beslutet avser.

Svarsalternativ

Föreläggande avseende visst livsmedel

Föreläggande avseende verksamheten/anläggningen

Förbud avseende visst livsmedel

Förbud avseende del av verksamheten/anläggningen

Stängning förbud mot hela verksamheten

Sanktionsavgift

Anmälan för åtal

 

Exempel 1

Vid en inspektion konstateras dels att en tidigare påtalad avvikelse, avvikelse A, inte åtgärdats av företagaren. Dessutom konstateras två nya avvikelser, B och C, som bedöms som allvarliga. Kontrollmyndigheten beslutar att förbjuda utsläppande på marknaden av ett visst livsmedel med anledning av avvikelse B. Myndigheten beslutar också att förelägga företagaren att åtgärda vissa delar i lokalen, med anledning av avvikelse A och C. Dessutom görs en anmälan för åtal, med anledning av en sammantagen bedömning av avvikelserna A, B och C. I rapporteringen anges tre myndighetsåtgärder kopplade till verksamheten: Förbud avseende visst livsmedel, Föreläggande avseende verksamheten/anläggningen och Anmälan för åtal. Varje myndighetsåtgärd är kopplad till den avvikelse eller de avvikelser som föranledde åtgärden.

Exempel 2

En kontrollmyndighet upptäcker att en livsmedelsbutik startat utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. En kontroll görs för att verifiera att verksamhet som omfattas av krav på registrering bedrivs, och vem som bedriver verksamheten.

Myndigheten lägger upp en verksamhet med uppgiften Omfattas av krav på registrering/godkännande. Den huvudsakliga inriktningen sätt till Sista led och huvudaktiviteten Försäljning av livsmedel anges så att verksamhetstypen Detaljhandel skapas på Verksamheten.

Myndigheten registrerar en händelsestyrd kontroll med kontrollresultatet Avvikelse på rapporteringspunkt A01. Ett avvikelse-id XYC genereras av systemet.

Myndigheten beslutar så småningom om livsmedelssanktionsavgift för företaget. En myndighetsåtgärd skapas och kopplas till verksamheten, med uppgift om beslutsdatum, att det gäller en Sanktionsavgift och att det är avvikelse XYC som föranlett myndighetsåtgärden.

Engångsvite/löpande vite

I de fall då ett beslut förenats med ett vite ska det framgå i rapporteringen om det är ett löpande vite eller ett engångsvite.

Svarsalternativ

Beskrivning

Engångsvite

Åtgärden förenad med vite

Löpande vite

Åtgärden förenad med löpande vite

Vite - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Orsak avvikelse-id

Till åtgärden kopplas den eller de avvikelser som låg till grund för åtgärden. Orsak avvikelse-id måste vara identiskt med det Avvikelse-id som genererades när avvikelsen uppstod.