Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av specificerat riskmaterial - SRM

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här kan du läsa om omfattningen av och syftet med de offentliga kontroller av SRM som ska utföras på slakterier och styckningsanläggningar. Du får också veta mer om några definitioner som är aktuella på området och vad som kan vara viktigt att tänka på vid dokumentation av kontrollen.

Kontrollens omfattning och syfte

Den officiella veterinären ska kontrollera avlägsnande, separering och när det är aktuellt märkning av specificerat riskmaterial (SRM) och andra animaliska biprodukter på slakterier och styckningsanläggningar. Den officiella veterinären ska också se till att livsmedelsföretagaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att undvika att köttet förorenas av SRM under slakten (inklusive bedövningen) och vid avlägsnandet av sådant material. Se avsnitt I, kapitel II, punkt E i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Medlemsstaterna i EU ska genomföra täta officiella kontroller av SRM-hanteringen på slakterier och styckningsanläggningar. Se punkt 11.1 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001.

Informationen på den här och följande sidor är tänkt att vara ett stöd vid de kontroller av SRM som ska göras enligt avsnitt I, kapitel II, punkt E i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 på slakterier och styckningsanläggningar där specificerat riskmaterial hanteras.
Anläggningsspecifik information om kontroll av SRM finner du på följande sidor:

SRM - kontroll vid slakt av nötkreatur
SRM - kontroll vid slakt av får och get
SRM - kontroll vid styckning av nötkreatur

För att kunna utföra kontrollen krävs kunskap om de delar av lagstiftningen som gäller. Speciellt viktigt är att du som gör kontrollen känner till kraven i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001.

SRM - lagstiftning på området

Observera att för djur med ursprung i länder med försumbar risk för BSE, dit Sverige räknas, omfattar definitionen för SRM för nötkreatur sedan augusti 2015 endast skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt ryggmärg från djur som är äldre än 12 månader. För länder med högre risk för BSE räknas ytterligare vävnader som SRM.

Länders och regioners BSE status finns listade på World organisation for animal health, OIE:s webbplats.

Förteckning över BSE status för olika länder - World organisation for Animail Health - OIE

För kontroll av andra animaliska biprodukter än SRM, se informationen om kontroll av animaliska biprodukter.

Kontroll av animaliska biprodukter på detaljhandelsanläggningar
Kontroll av animaliska biprodukter på godkända anläggningar

Informationen på den här och följande sidor omfattar inte de revisionsuppgifter den officiella veterinären ska utföra enligt avsnitt I, kapitel I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Definitioner

Animaliska  biprodukter

Hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma. Se artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Specificerat riskmaterial

När det gäller nötkreatur:

  • Skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader.
  • Kotpelare utom svanskotor, hals-, bröst-, och ländkotornas tagg- och tvärutskott och den mediala korsbenskammen och korsbenets ”vingar” men inklusive dorsalrotsganglier från djur som är äldre än 30 månader.
  • Tonsiller, de sista fyra meterna av tunntarmen, blindtarm och tarmkäx från djur i alla åldrar.

Observera att för djur från medlemsstater med försumbar BSE-risk, dit Sverige räknas, ska endast det material som förtecknas under första punkten här ovanför betecknas som SRM när det gäller nötkreatur.

När det gäller får och getter:

  • Skalle, inklusive hjärna och ögon, och ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som trängt genom tandköttet eller som är äldre än tolv månader enligt en uppskattning genom en metod* som godkänts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där slakten sker.

*Jordbruksverket har i dagsläget inte godkänt någon sådan metod.

För att alltid vara säker på att du har senast gällande definitioner, se punkt 1 i bilaga V till den senast konsoliderade upplagan av förordning (EG) nr 999/2001.

Dokumentation av kontrollen

Det är viktigt att du tydligt dokumenterar i kontrollrapporten vad som har kontrollerats vid kontrolltillfället.

Ange gärna i punktform vad som faktiskt har kontrollerats, exempelvis:

  • kontroll av infärgning av SRM
  • kontroll av att ryggmärg avlägsnats fullständigt på 10 slaktkroppar i helfallskylen

För närvarande finns ingen särskilt avsedd plats i systemet för att ange kontrollens omfattning.

Om du inte konstaterat någon avvikelse kan det vara lämpligt att kortfattat ange omfattningen i kolumnen Livsmedelsverkets kommentar i rapporten. Har du konstaterat avvikelser kan du i stället ange omfattningen som en kommentar i iakttagelserutan på rapporten, efter själva iakttagelseformuleringen.