Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Import av sammansatta livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

De sammansatta livsmedel, som finns på undantagslistan över produkter som inte ska gränskontrolleras, ska åtföljas av ett så kallat privat intyg. Intyget ska finnas med när livsmedlen släpps ut på marknaden. Kommunen eller Livsmedelsverket regionalt kontrollerar privatintyg stickprovsmässigt.

Vad är sammansatta livsmedel?

Ett sammansatt livsmedel innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung. Se definitionen i artikel 2.21 i förordning (EU) 2022/2292.

Om det finns råa animalier i slutprodukten bedöms det som ett animaliskt livsmedel. Observera att detta även gäller icke värmebehandlad honung.

Om vegetabilier med en teknisk funktion i produkten, som behövs för tillverkningen (till exempel för att ge smak och konsistens) har tillsatts en animalisk produkt räknas slutprodukten inte som ett sammansatt livsmedel. Den klassas då istället som ett animaliskt livsmedel.

Produkter som ska gränskontrolleras

Sammansatta livsmedel som inte listas i undantagslistan, det vill säga bilagan till förordning (EU) 2021/630, ska gränskontrolleras.

Produkter som inte behöver gränskontrolleras

Sammansatta livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur, som inte innehåller köttprodukter och som listas i undantagslistan behöver inte gränskontrolleras. Men de ska åtföljas av privat intyg när de släpps ut på marknaden. Undantagslistan finns i bilagan till förordning (EU) 2021/630.

Observera att ett sammansatt livsmedel som undantas krav på gränskontroll ska motsvara angivet KN-nummer och uppfylla beskrivningen i bilagan till förordning (EU) 2021/630. Om importören är osäker på vilket KN-nummer produkten har ska de vända sig till funktionen Tullsvar, som nås via Tullverkets växel, som ger råd om en varas KN-nummer.

EU-kommissionens förordning (EU) 2021/630 

Kontroll av privat intyg

Det privata intyget ska vara utformat enligt bilaga V i förordning (EU) 2020/2235. Det privata intyget ska åtfölja sändningen vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden, det vill säga till första mottagande anläggning. Se artikel 22.2 i förordning (EU) 2022/2292 och artikel 3.8 i förordning (EG) 178/2002. Importören ska signera det privata intyget. Det ska bland annat framgå att alla animaliska ingredienser kommer från länder och anläggningar utanför EU som är godkända för export av respektive animalisk ingrediens till EU och att det land som producerar det sammansatta livsmedlet har en godkänd restsubstansplan enligt bilaga -I i förordning 2021/405, för varje animalisk ingrediens som ingår i slutprodukten. Landet som tillverkar det sammansatta livsmedlet ska vara godkänt land för ägg-, mjölk-, fisk- eller köttprodukter, enligt förteckningar över godkända länder för respektive animaliskt livsmedel i förordning (EU) 2021/405 och förordning 2021/404. Se artikel 20.2 c i förordning (EU) 2022/2292.

Du som inspektör behöver då gå in i de olika rättsakterna för olika animaliska kategorier för att kontrollera att landet som de olika animaliska ingredienserna kommer ifrån finns med i förteckningen över godkända länder för den animaliska kategorin.

Typ av livsmedel

Förteckning över länder godkända för export till EU

Mjölkprodukter Bilaga XVII till förordning (EU) 2021/404.
Fiskeriprodukter Se artikel 14.1 bilaga III Kap 28, förordning (EU) 2021/405.
Äggprodukter Bilaga XIX till förordning (EU) 2021/404.
Gelatin och kollagen Se artikel 18 i förordning (EU) 2021/405 – olika bilagor beroende på vilken animalisk kategori.
Honung Se artikel 21 och bilaga -I till förordning 2021/405

Du som inspektör måste även kontrollera följande:

  • Att landet som producerar det sammansatta livsmedlet finns listat i bilaga -I i förordning 2021/405 för en godkänd restsubstansplan för den animaliska ingrediens som ingår.

  • Att anläggningsnumren som anges i det privata intyget för de olika animaliska ingredienserna finns med på anläggningslistorna för de olika animaliska kategorierna. Du når EU-kommissionens anläggningslistor via Livsmedelsverkets webbplats.

    Godkänt land, godkänd anläggning och hälsointyg

Enligt artikel 3 och 4 i förordning (EU) 2021/630 ska dessa undantagna sammansatta livsmedel uppfylla kraven i artikel 20.2 c i förordning (EU) 2022/2292 och åtföljas av ett privat intyg, enligt bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235, som signeras av den importerande livsmedelsföretagaren. De behöriga myndigheterna ska utföra regelbunden riskbaserad offentlig kontroll av det privata intyget för sändningar som undantas gränskontroll med lämplig frekvens på destinationsorten, platsen för övergång till fri omsättning i unionen eller i lager eller lokaler hos den aktör som ansvarar för sändningen. 

Kommunen kan vid kontroll hos mottagande anläggning eller hos importören komma att kontrollera en sändning med sammansatta livsmedel som är undantagna gränskontroll enligt förordning (EU) 2021/630. Om sändningen saknar ett av importören signerat privatintyg kan kontakt tas med importören för att få fram ett privatintyg. Detta kan innebära att kommuner behöver samverka om kontroll sker hos importören och sändningen befinner sig på ett lager i en annan kommun. Om inte kommunen får ett korrekt privatintyg i efterhand, dvs där det framgår att de animaliska ingredienserna kommer från ett land och en anläggning som är godkända för export till EU, behöver kommunen kontakta Livsmedelsverket för vidare handläggning.

Gränskontroll av sammansatta livsmedel

Information om vad som gäller för de sammansatta livsmedel som ska gränskontrolleras hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Du kan begära att få se godkänt CHEDP-beslut skriftligen eller i elektronisk form, om du inspekterar importören, som har tagit in en sändning med gränskontrollpliktigt livsmedel direkt från ett land utanför EU.

Import - sammansatta livsmedel

Kosttillskott

Sändningar med kosttillskott som är förpackade för slutkonsument och som innehåller andra animaliska ingredienser än köttprodukter och har KN-nummer ex 2106 behöver inte gränskontrolleras. Dessa produkter är undantagna från gränskontroll (se listan över undantagna produkter ovan). Om kosttillskottet inte klassas som ett sammansatt livsmedel utan som ett animaliskt livsmedel ska det däremot gränskontrolleras.

Det är viktigt att kontrollera att ett sammansatt livsmedel som importören påstår är ett kosttillskott verkligen uppfyller definitionen för ett kosttillskott enligt definitionen i 2§, LIVSFS 2003:9 om kosttillskott.

Observera att det finns en felöversättning i den svenska versionen av förordning (EU) 2021/630. Det står att livsmedelsberedningar med KN-nr 2106 är undantaget gränskontroll, men det är endast kosttillskott med KN-nr 2106 som kan undantas. Den engelska versionen av förordningen är korrekt och benämner "food supplements" som undantaget.

Kontroll av kosttillskott