Till huvudinnehåll

EU-förordning 2021/1756

Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel och förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller direkta leveranser av kött från fjäderfä och hardjur

Grundförfattningen

Senare ändringar

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2021/1756

Artikel 1.4.c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 ändras för att i samband med import möjliggöra kontroll av efterlevnaden av förbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 mot användning av antimikrobiella läkemedel till djur i tillväxtbefrämjande syfte och mot användning av antimikrobiella medel reserverade för behandling av vissa infektioner hos människor.

Vidare utvidgas möjligheten i artikel 18.7.g till undantag från krav på klassificering av produktions- och återutläggningsområden till att omfatta alla tagghudingar som inte är filtrerare.

Dessutom görs en ändring i artikel 1.3.d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 853/2004 avseende producenters direkta leveranser av små mängder kött av fjäderfä och hardjur genom att det undantag som gällt sedan 2006 permanentas.