Skriv ut
Jämför versioner

Transport

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Transport är ett viktigt led i hanteringen av livsmedel. Allt från råvaror till färdiglagad mat transporteras från leverantörer till olika verksamheter eller hushåll. I många fall rör det sig om produkter som är beroende av kontrollerad temperatur för att maten ska förbli säker.

Allmänt om livsmedel under transport

Livsmedel ska skyddas mot kontaminering under transport och när det är nöd­vändigt ska det finnas anordningar för att hålla dem vid rätt temperatur. Se kapitel IV, punkt 6 och 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Varorna ska alltid vara packade på ett sådant sätt att de skyddas mot kontamination. Matvagnar med mat till personer med överkänslighet eller allergi måste vara packade på ett sätt som förhindrar att maten kontamineras vid eventuella tvära inbromsningar och liknande.

Företagaren bör ha kontroll över att variationerna i utomhustemperaturen inte leder till att livsmedel transporteras vid för hög respektive låg temperatur. Transportutrustningen ska därför vid behov vara konstruerad så att den kan hålla livsmedlen vid rätt temperatur. För mindre och kortare transporter kan det på sommaren ibland räcka med en isolerad låda med kylklamp för att de kylda livsmedlen ska hållas tillräckligt kalla. Varma livsmedel kan på vintern behöva hålla en högre temperatur när de skickas iväg och transporteras i isolerade lådor eller värmeboxar med eluppvärmning om transporten tar lång tid.

Köra själv eller anlita transportföretag

I en del små verksamheter köper personalen livsmedel i butik och transporterar till verksamheten. När temperaturen utomhus är hög kanske det behövs kylväska för att inte livsmedlen ska bli allt för varma under en butiksrunda och hemforsling. I många fall anlitar livsmedelsföretagaren ett transportföretag för att leverera livsmedel till sina kunder. Ett företag som fraktar livsmedel och där verksamheten sker med viss kontinuitet och med viss grad av organisation är att betrakta som livsmedelsföretagare och omfattas av lag­stiftningen.

Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar

Ibland kan det röra sig om långa transporter med flera stopp och i många fall packas bilarna på kvällen för leverans dagen efter. Det förekommer också att varorna lastas om i en depå för samdistribution med andra varor ut till olika verksamheter. Oavsett hur distributionen organiserats är det angeläget att rekommenderade för­varingstemperaturer hålls och att kylkedjan inte bryts, liksom att livsmedlen inte blir kon­ta­minerade under transporten.

Transport inom den offentliga sektorn

Inom vissa kommunala verksamheter har man valt att inrätta eller upphandla distributionscentraler för inkommande livsmedel för att minska biltransporterna. Alla varor, inte bara livs­medel, levereras till centralen, för att sedan köras ut tillsammans till enheterna enligt ett bestämt tidsschema.

Hur transporterna är organiserade inom den offentliga sektorn varierar. Vissa tran­sporter är upphandlade och sköts av ett transportföretag, medan andra sköts inom organisationen. Oavsett vem som sköter transporten ska krav ställas på att det sker på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt.

   

TIPS PÅ KONTROLL

  • Har företaget kontroll över hur lång tid transporten tar och hur livsmedlen påverkas av omgivande temperatur?

  • Är livsmedlen skyddade från kontaminering under transporten?
Samlingssidor
Lagstiftning