Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Chronic Wasting Disease vid renslakt - samband och avfallshantering

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Livsmedelsverket ska CWD-provta alla renar över 12 månader som avvisas från slakt eller som otjänligförklaras i samband med post mortem-besiktning. Här kan du läsa om kraven för samband mellan slaktkropp och avlägsnade delar samt hur hudar och animaliska biprodukter ska hanteras.

Samband mellan slaktkroppen och delar som avlägsnats från kroppen

Så här säger lagstiftningen om sambandet mellan slaktkropp och avlägsnade delar: ”Delar som avlägsnats från en slaktkropp som är underkastad besiktning a) skall förbli identifierbara som härrörande från en viss slaktkropp, och b) får inte komma i kontakt med någon annan slaktkropp, slaktbiprodukter eller inälvor, inbegripet sådana som redan genomgått besiktning efter slakt, tills besiktningen efter slakt har avslutats.” Se avsnitt I, kapitel IV, punkt 13 i bilaga III till förordning (EG) 853/2004,

Det krävs alltså att företaget kan visa ett samband mellan en kropp och avlägsnade delar till dess att post mortem-besiktningen är avslutad.

Den här regeln gäller oavsett om de avlägsnade delarna ska besiktas eller inte, för renar gäller det till exempel för skallar som inte ska bli livsmedel. Minimikravet för att lagstiftningen ska vara uppfylld är att företaget ska kunna ta fram rätt skalle på begäran av officiell veterinär eller officiell assistent om det blir aktuellt med provtagning.

Hantering av animaliska biprodukter och hudar i samband med provtagning

I samband med Jordbruksverkets beslut den 11 juli 2019 om utökad övervakning för Chronic Wasting Disease/avmagringssjuka har det i anvisningarna för provtagning till slakteriföretagen meddelats att animaliska biprodukter och hudar från provtagna djur kan fortsätta att hanteras som vanligt. Det innebär att de animaliska biprodukterna kan läggas i avfallsgropen enligt företagets normala rutiner.

Animaliska biprodukter och hudar från djur som provtas av Livsmedelsverket kan hanteras på samma sätt som vid företagens egen provtagning. Det vill säga enligt de normala rutinerna för hantering av avvisade djur/otjänligförklarade slaktkroppar.

Om ett provsvar skulle bli positivt så kommer Jordbruksverket att hantera arbetet med destruktion av avfallsgropen.