Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Märkning av berikade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Utöver de generella reglerna om märkning finns särskilda krav för hur berikade livsmedel ska märkas. Här hittar du de regler som gäller märkning av berikade livsmedel.

Begränsningar vid märkning av berikade livsmedel

I märkning, presentation och reklam för berikade livsmedel får det inte påstås eller antydas att en väl sammansatt och varierad kost inte skulle vara tillräcklig för att täcka näringsbehovet. Det är inte heller tillåtet att påstå något om det ökade näringsvärdet av ett berikat livsmedel om det kan förvirra eller vilseleda konsumenten. Se artikel 7 i (EG) nr 1925/2006. För att få göra näringspåståenden om ett livsmedel måste kraven i bilagan till förordning (EG) 1924/2006 vara uppfyllda.

Näringspåståenden

De namn/beteckningar på vitaminer och mineralämnen som används i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011 ska användas i ingrediensförteckningen.

Beteckningar för ingredienser

Berikade ingredienser

Tillsättning av en berikad ingrediens i ett livsmedel är inte att anse som tillsättning av vitaminer eller mineraler i livsmedel. Se artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1925/2006. Förordningen ska tillämpas vid berikning av livsmedel men inte då ett livsmedel, som redan berikats i enlighet med kraven i förordningen, används som en ingrediens i ett sammansatt livsmedel.

Exempel på berikade ingredienser

Berikat margarin som används i ett bröd.

Joderat salt som används i pannkakor.

Därmed finns inget krav att slutprodukten (till exempel brödet eller pannkakorna i exemplen ovan) ska innehålla minst en betydande mängd av de aktuella vitaminerna eller mineralerna.

Aktuella vitaminer eller mineraler ska deklareras i ingrediensförteckningen men inte i näringsdeklarationen. Se artikel 2.2 f och artikel 18 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Om tillsättningen skulle leda till att slutprodukten innehåller en betydande mängd så får även aktuella vitaminer eller mineraler deklareras i näringsdeklarationen. Se artikel 30.2 f i förordning (EU) nr 1169/2011.

Sammansatta ingredienser

Högsta och lägsta mängder vitaminer och mineralämnen som får tillsättas

Näringsdeklaration

Näringsdeklarationen på berikade livsmedel ska dels innehålla uppgifter enligt den obligatoriska näringsdeklarationen och dels uppgifter om de totala mängderna (summan av eventuell naturlig mängd och tillsatt mängd) av de vitaminer eller mineralämnen som tillsatts livsmedlet. Se artikel 50 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Observera att det är de vitaminer och mineraler som tillsatts så att livsmedlet innehåller en betydande mängd som måste deklareras i näringsdeklarationen. Övriga vitaminer eller mineraler som ingår naturligt i betydande mängd får anges frivilligt i näringsdeklarationen.

De måttenheter som anges i del A punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011 ska användas och anges per 100 g eller 100 ml.

Vitaminer och mineralämnen ska dessutom anges i procent av det dagliga referensintaget per 100 gram eller 100 milliliter. Se artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Näringsdeklaration

Närings- och hälsopåståenden

Om närings- eller hälsopåståenden används om berikade livsmedel ska de uppfylla villkoren i förordning (EG) nr 1924/2006.

Närings- och hälsopåståenden