Till huvudinnehåll

EG-förordning 1925/2006

Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Kort information om EU-förordning 2019/650

Kommissionens förordning (EU) 2019/650 av den 24 april 2019 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille)

Bakgrund

I bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en lista över ämnen, vilkas användning i livsmedel är förbjuden (del A), begränsad (del B) eller föremål för gemenskapens granskning (del C). Inom fyra år från det att ett ämne har tagits upp i del C i den bilagan ska ett beslut fattas om att antingen allmänt tillåta ämnet eller att ta upp det i del A eller B, med beaktande av yttrande från Efsa gällande all dokumentation som livsmedelsföretagare eller andra berörda parter lämnat in för bedömning.
Efsa har inte, inom den angivna tidsfristen, fått in några vetenskapliga uppgifter som visar att johimbebark och beredningar som härrör från johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille), som listats i del C, är säkert. Därmed förs dessa nu upp på listan över förbjudna ämnen.

Vad gäller förordningen?

Förordning 2019/650 innebär att johimbebark och beredningar som härrör från johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille), förs in i del A i bilaga III till förordning 1925/2006. Därmed blir dessa förbjudna att använda i livsmedel.

Vem berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter.

Ikraftträdande

Förordningen träder ikraft den 15 maj 2019. 

Kort information om EU-förordning 2019/649

Kommissionens förordning (EU) 2019/649 av den 24 april 2019 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett

Bakgrund

I bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en lista över ämnen, vilkas användning i livsmedel är förbjuden (del A), begränsad (del B) eller föremål för gemenskapens granskning (del C).
Mot bakgrund av bland annat Efsas utlåtande, drog kommissionen, i sin rapport om transfetter i livsmedel och i EU-befolkningens samlade kostintag från 2015, slutsatsen att ett gränsvärde för industriella transfettsyror i livsmedel skulle vara den effektivaste åtgärden när det gäller folkhälsan, konsumentskyddet och förenligheten med den inre marknaden. Därmed har det beslutats att användning av transfett, annat än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, ska begränsas och alltså föras upp i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

Vad gäller förordningen?

Förordning (EU) 2019/649 innebär att annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett begränsas till högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln.
Livsmedelsföretagare som levererar livsmedel, som inte är avsedda för slutkonsumenter eller som inte är avsedda för leverans till detaljhandeln, till andra livsmedelsföretagare ska informera de livsmedelsföretagare de levererar till om mängden transfett, annat än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.

Vem berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter.

Ikraftträdande

Förordningen träder ikraft den 15 maj 2019.

Övergångsperiod

Livsmedel som inte uppfyller kraven i förordningen får fortsätta att släppas ut på marknaden till den 1 april 2021. 

Kort information om EU-förordning 2017/1203

Kommissionens förordning (EU) 2017/1203 av den 5 juli 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller organiskt kisel (monometylsilantriol) och kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) som tillsätts i livsmedel och för användning vid tillverkning av kosttillskott

Bakgrund

I bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen samt former av dessa som får tillsättas i livsmedel. Enligt artikel 3.3 i den förordningen ska ändringar av förteckningen i bilaga II till den förordningen antas med beaktande av Efsas yttrande. Efter en begäran om att kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) skulle läggas till som en kalciumkälla i förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 antog Efsa vetenskapligt yttrande om säkerheten hos kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) som kalciumkälla med slutsatsen att det är en säker källa, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Vad gäller förordningen?

Förordning 2017/1203 innebär att kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) läggs till förteckningen i bilaga II till förordning 1925/2006 och därmed blir tillåten som kalciumkälla för tillsättning i livsmedel .

Vem berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter.

Ikraftträdande

Förordningen träder ikraft den 26 juli 2017.