Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/2283

Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Genomförandeförordningar

Mer detaljerade bestämmelser finns i följande fyra genomförandeförordningar.

Information om EU-förordning 2015/2283

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

Vilka berörs av förordningen?

Industri, detaljhandel och andra verksamhetsutövare som tillverkar eller tillhandahåller produkter som definieras som nya livsmedel. Myndigheter som utför kontroll av berörda verksamheter eller produkter.