EU-förordning 2015/2283

Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2015/2283

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

När träder förordningen i kraft?

31 december 2015

Vilka berörs av förordningen?

Industri, detaljhandel och andra verksamhetsutövare som tillverkar eller tillhandahåller produkter som definieras som nya livsmedel. Myndigheter som utför kontroll av berörda verksamheter eller produkter.

Ändringar

Ett syfte med den nya förordningen är att effektivisera godkännandeprocessen samtidigt som en hög säkerhetsnivå behålls. Ändringar som införs är bland annat att Efsa nu kommer att genomföra riskvärderingar i stället för medlemsstaterna, samt att man infört vissa särskilda bestämmelser för, så kallade, "traditionella livsmedel från tredje land".

Förordningen kommer att ersätta den befintliga förordningen om nya livsmedel (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97).

Förordningen innehåller även en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenter. Ändringen avser definitionen av konstruerat nanomaterial.

Vidare upphävs förordningen om tillgänglighet av uppgifter respektive skydd av uppgifter som tillhandahålls enligt förordning 258/97 (kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001).

Tillämpningsdatum

Förordningen ska tillämpas från den 1 januari 2018.

Lagstiftning