Skriv ut
Jämför versioner

Allmänt om exportintyg

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du veta vad du som inspektör behöver tänka på för att utfärda exportintyg

Vad är ett exportintyg?

Exportintyg eller hälsointyg är ett dokument som ska följas med sändningen om myndigheten i importlandet kräver detta. Det är främst animaliska livsmedel som kan ha detta krav. På Livsmedelsverkets hemsida finns exempel på framtagna exportintyg som förhandlats fram tillsammans med importlandets myndighet. Intyget ska fyllas i av exportföretaget och en inspektör ska utfärda det.

Vem får utöva kontroll vid export?

För att få utfärda exportintyget krävs en anställning vid eller annan behörighet från den kontrollmyndighet som har kontrollansvar för den aktuella anläggningen. Kommuner och Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av livsmedel. Jordbruksverket, som är ansvarig för djurhälsa, ansvarar för kontroll av levande djur och produkter som inte är avsedda som livsmedel, till exempel djurfoder.

Ibland har man som kontrollpersonal uppdrag från fler än en myndighet. I dessa fall är det viktigt att vid varje exporttillfälle tänka efter vilken myndighet man företräder och vilka befogenheter man i det fallet har att utfärda exportintyg. Det är också viktigt att kontrollera att rätt intygsformulär och rätt stämpel används. 

Godkänd anläggning

Det är viktigt att man kontrollerar att anläggningen är godkänd för export av den specifika produkten till det aktuella landet innan man utfärdar ett intyg. Animaliska livsmedel ska exporteras från anläggningar som uppfyller reglerna om godkännande och registrering i förordning (EU) nr 853/2004. För en del länder måste anläggningen också uppfylla specifika krav innan de godkänds för export. Anläggningen kanske behöver vara listad dvs finnas med på en särskild förteckning över godkända anläggningar hos myndigheten i importlandet. Detta hittar man på vår hemsida. Sök efter landet i sökfunktionen.

Tjänstestämpel

Exportintygen ska stämplas med den behöriga myndighetens officiella tjänstestämpel. Stämpeln förvaras under kontrollpersonalens ansvar. Namnförtydligandet kan göras med en personlig namnstämpel eller skrivas tydligt för hand på intyget. Slakterier som uppfyller EU:s krav använder en oval stämpel för att kontrollmärka slaktkropparna med slakteriets EU-godkännandenummer. Denna ovala stämpel ska inte användas för att stämpla exportintyg. 

Plombering

Containrar ska förses med plomber av god kvalitet och med unika nummer. En blyplomb är inte en unik plomb och är därför inte tillräcklig. Den enklaste plastplomben med ett unikt nummer är däremot godtagbar. Företaget ska ha rutiner som säkerställer sambandet mellan plombnummer och sändning. Företaget ansvarar också för beställning och betalning av plomber. Sambandet mellan plombnummer på exportintyget och den sändning som intyget gäller ska alltid säkerställas. Exportkontrollpersonalen har alltid rätt att vara närvarande vid plombering. Kontrollpersonalen bör föra journal över använda plomber. 

Återkallande av intyg

Ibland kan ett intyg behöva återkallas, till exempel på grund av felaktigt datum eller felaktiga adressuppgifter. Ibland stoppas sändningen upp i importlandet för att hälsointyget innehåller fel uppgifter. Då kan ett nytt intyg, dvs ett ersättningsintyg, utfärdas för sändningen. Samtidigt begärs det ursprungliga originalintyget in och makuleras.

Det nya intyget ska:

  1. ges ett nytt referensnummer som tydligt visar att det är ett ersättningsintyg.
  2. märkas högst upp på första sidan med följande text: ” This certificate replaces the certificate with reference number XXXX due to…”. Fortsätt meningen med anledningen till varför ett nytt intyg utfärdas, ex. saknade uppgifter, felaktig mottagaradress mm. Alternativt kan en förklarande text skrivas i ett följebrev.

För mer information gå Livsmedelsverkets e-utbildning för kontrollpersonal. 

Pre-exportintyg

Intyg kan utfärdas på basis av uppgifter från en annan behörig myndighet eller behörig kontrollpersonal. Om produkten har producerats på annan anläggning med annan myndighet ex. i Danmark så kan myndigheten i det landet utfärda ett pre-exportintyg där produkten kommer ifrån. Detta intyg ligger sedan till grund för att kunna utfärda exportintyget i Sverige.

Information om sjukdomar

Du kan hitta information på OIE:s webbplats om olika länders djursjukdomsstatus och det senast inträffade fallet av OIE:s listade djursjukdomar. Olika länders status för Bovine spongiform encephalopathy (BSE) hittas också här.

OIE om djursjukdomar

Länders BSE status - OIEs hemsida

OIE om global djurhälsa

Du kan också hitta anmälningspliktiga sjukdomar i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Djursjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan. Statistik över anmälningspliktiga djursjukdomar publiceras av Jordbruksverket årligen.

Statistik över anmälningspliktiga djursjukdomar - Jordbruksverket

SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar

Om vissa djursjukdomar förekommer kan Jordbruksverket upprätta skydds- och övervakningszoner runt det smittade området och exportintyg får inte utfärdas från de avgränsade områdena, till exempel kommuner eller län. Vid export från områden som inte omfattas av sjukdomsutbrottet ska alla eventuella ytterligare villkor i exportintygen följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg. Information om restriktioner i exporten publiceras under länken nedan. För information om djursjukdomar i landet, inklusive eventuella utbrott, ska man vända sig till Jordbruksverket som är den ansvariga centrala myndigheten för dessa frågor.
Information om restriktioner i exporten

Sidans taggar
Lagstiftning