Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Granskning av intyg utfärdade av viltundersökare

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Det intyg som den utbildade personen utfärdar och skickar med kroppar av frilevande vilt ska granskas av kontrollpersonalen i samband med köttbesiktningen. Här hittar du information om vilka obligatoriska uppgifter som måste finnas med och hur du ska agera om någon uppgift saknas.

Genomförande av granskning

Intyget som den utbildade personen, även kallad viltundersökare, utfärdar innehåller många olika fält. De fält som framgår av tabellen nedan är de som är obligatoriska. Se avsnitt IV, kapitel I och II i bilaga III till förordning (EG) 853/2004.

Det är alltid viltundersökaren som ansvarar för att hen intygar på rätt sätt. Om intyget inte uppfyller minimikraven kan slaktkropparna inte godkännas som livsmedel. Den officiella veterinären vid vilthanteringsanläggningen ska granska och beakta intyget. Se artikel 10, punkt 4 i förordning (EU) 2019/627.

För att kunna undvika att otjänligförklara slaktkroppar på grund av mindre brister i intygen bör livsmedelsföretagaren på vilthanteringsanläggningen ges möjlighet att få intygen kompletterade. Även om intygen inte formellt är Information från livsmedelskedjan (FCI) bör man kunna acceptera en liknande tidsrymd som den som ges för att komplettera vissa brister i Informationen från livsmedelskedjan, det vill säga 24 timmar. Observera att slaktkropparna inte får godkännas och kontrollmärkas förrän intyget är komplett.

Intyg och underrättelse (Viltundersökarintyget)

I de fall det krävs ett extra besök på anläggningen för kontrollmärkning av slaktkroppar och det besöket inte går att samordna med annan ordinarie besiktning ska extrabesöket faktureras separat. Extradebitering genomförs i samråd med teamchef. 

Uppgift i intyget

Minimikrav

Kommentar

A.1 Datum då viltet avlivades

 

Datum för avlivning

 

 

A.2 Plats för avlivning

 

Minst ett av alternativen nedan

- Kommun och närmaste bebyggelse 

- Koordinater eller fastighetsbeteckning 

- Hägnets produktionsplats-nummer. 

Vid jakt i hägn måste alltid hägnets produktionsplats-nummer anges.

 

A.3 Mottagande vilthanterings-anläggning 

Vilthanterings-anläggningens namn eller godkännandenummer.

 

B.1 Djurens identitet 

Arten som anges ska vara jaktbart vilt inom Sverige. 

Art samt nummer som säkerställer samband mellan intyg, kroppar och organ samt tidpunkt för avlivning.

Intyget får omfatta flera än en djurkropp och flera arter. Intyget behöver inte vara fäst vid djurkroppen. Förutsättningen för det är att varje djurkropp är korrekt identifierad och att intyget innehåller uppgift om identifieringsnummer. Alla djurkroppar som omfattas av ett enskilt intyg måste sändas till samma vilthanteringsanläggning.

B.2 Konservator

Registreringsnummer angivet om skallen gått iväg till konservator. 

 

Om man vill göra en kontroll finns en sammanställning av registrerade konservatorer hos Jordbruksverket. 

Registrerade konservatorer - Jordbruksverket

OBS! Slaktkroppen kan godkännas trots att skalle/mellangärde saknas, även om det innebär att man skriver en avvikelse mot företaget. 

C.1 Djurens identitet

Art samt nummer som säkerställer samband mellan intyg, kroppar och organ samt tidpunkt för avlivning.

Tidpunkt får anges som förmiddag eller eftermiddag och behöver inte vara ett exakt klockslag.

C.2 Orsak till att intyg inte kan utfärdas

Beskrivning av onormala fynd, onormalt beteende eller annan orsak till varför intyg inte kan utfärdas.

 

D.1 Försäkran

 

Markering i någon av rutorna som kvalificerar personen att få utfärda intyget samt ort, datum, namnunderskrift och läsbart namnförtydligande.

 

En ägare av uppsamlingscentral för vilt eller vilthanterings-anläggning kan inte utfärda intyg vid viltets ankomst till centralen eller vilthanterings-anläggningen. I undantagsfall kan intyget undertecknas då ägaren även deltar vid jakten.

Direktkommunikation mellan jägaren och den utbildade personen måste ske för att intygandet ska kunna genomföras.

Namnförtydligandet måste vara läsbart för att vara juridiskt bindande.