Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Export av livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan hittar du information om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Du får också veta vilka uppgifter och ansvar kommunerna och Livsmedelsverket har när det gäller den offentliga kontrollen vid export.

Om lagstiftningen

På alla sidor om export finns relevant lagstiftning samlad i spalten till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen, och komma direkt till de olika föreskrifterna och förordningarna. Den lagstiftning som innehåller regler om export är: 

  • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
  • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
  • Förordning (EG) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
  • Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2010:10) om avgift för exportgodkännande.

Vad är export?

Merparten av den svenska handeln med livsmedel sker inom EU. Det kallas för in- och utförsel av livsmedel. Vid handel inom EU behövs inga exportintyg. Export av livsmedel är när varor skickas till länder utanför EU, som är synonymt med tredjeland. 

Vid export av främst animaliska livsmedel, men ibland även av vegetabiliska livsmedel, behövs oftast ett exportintyg. Dessa intyg tas fram av Livsmedelsverket i samråd med myndigheter i det aktuella importlandet. Livsmedelsverket har en informationssida på sin webbplats, för varje land som har specifika intyg och/eller särskilda importkrav.

Exportintyg

Livsmedelsverkets uppgifter

Livsmedelsverket har ett uppdrag från regeringen att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror. Den viktigaste uppgiften i detta är att öppna nya exportmarknader och att se till att de som öppnats fungerar problemfritt. I praktiken innebär det att förhandla och kommunicera med importlandets myndighet om godkännande för export till nya marknader och att vårda och underhålla befintlig export. De konkreta arbetsuppgifterna är till exempel att ta fram och sammanställa information som importländers myndigheter begär in i samband med ärenden om exportgodkännande, att organisera inspektioner från importländerna, att ta fram nya exportintyg och uppdatera befintliga, att vid behov godkänna och lista exportanläggningar, att kontinuerligt informera och stödja exportföretag och kontrollpersonalen i frågor som rör export.

Livsmedelsverket samordnar allt arbete kring export, där importlandet ställer särskilda krav. Kontakterna med importländers myndigheter sköts också av Livsmedelsverket.

Kommunerna och regionala avdelningars ansvar

Den främsta uppgiften för kommunerna och Livsmedelsverkets regionala avdelningar är att utföra exportkontroll och utfärda exportintyg på de anläggningar som de har tillsyn över. En annan viktig uppgift är att medverka när importländernas myndigheter genomför inspektionsbesök i Sverige.

E-utbildning

Livsmedelsverket har tagit fram en webbaserad e-utbildning om export som finns tillgänglig också för företag. Den ger information om Livsmedelsverkets arbete med att öppna exportmarknader, information om exportintyg, om att utfärda exportintyg, och om hur man hittar information om export. I utbildningen ingår även ett antal fiktiva scenarioövningar. Utbildningen är kostnadsfri.

TRACES 

TRACES är en förkortning av TRAde Control and Expert System. Det är EU:s gemensamma digitala system som är avsett för certifiering av livsmedel med animaliskt ursprung vid handel inom och utanför EU. Endast EU-harmoniserade intyg finns publicerade här.

Mer information om TRACES hittar du på Livsmedelsverket webbsida.

TRACES i exporten - Livsmedelsverket

Om du som kommunal kontrollmyndighet behöver stöd så kontakta Livsmedelsverket.