Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Undantag vid renslakt

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

De särskilda regler som gäller för slakt av ren och strövren kan du läsa om på den här sidan.

Undantag i förordning (EU) 2019/624

I förordning (EU) 2019/624 artikel 12 finns det tre undantag som gäller för renslakt och strövren.

Dessa undantag är:

 • att det inte ska krävas offentlig kontroll av kött från tamren (Rangifer tarandus tarandus) om producenten levererar små mängder kött direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter,

 • att det inte är obligatoriskt att utföra besiktning före slakt av strövrenar som i enstaka fall slaktas mellan den 1 maj och den 30 september och

 • att slakteripersonal som har lämplig utbildning för denna uppgift får kontrollera bukhålans inälvor, utom lever och njurar, könsorgan och juver.

I dagsläget är inte bestämmelserna implementerade i svensk kontrollagstiftning men det pågår arbete med det.

Strövrensslakt

Strövrenar är renar som blivit kvar på vinterbetesmarkerna efter att renhjorden flyttats till sommarbetesmarkerna. Vanligtvis är det hanrenar (sarvar) som stannar kvar i skogslandet. Enligt rennäringslagen är det inte tillåtet att hålla renar under perioden den 1 maj till 30 september på vinterbetesmarkerna och samebyn kan åläggas vite om de inte flyttar strövrenarna.

Sverige har reglerat strövsrensslakt i nationell hygienlagstiftning.

I SLVFS 2005:20 25 § står det att:

25 § Föreskrifter om var renskötsel får bedrivas finns i rennäringslagen (1971:437).

Renar som befinner sig på vinterbetesmark under perioden 1 maj till och med 30 september och som av praktiska skäl inte kan samlas ihop, får avlivas på platsen utan att dessförinnan ha besiktigats. I sådana fall gäller bilaga III, avsnitt III, punkt 3 c, d, g, h och i i förordning (EG) nr 853/2004. 

Renarna avlivas på plats i skog och mark utan föregående levandedjursbesiktning. Hur själva avlivningen ska gå till regleras i SJVFS 2019:8, L22.

För att dessa djur ska kunna tas emot på ett slakteri krävs att samebyn eller enskild djurägare i förväg ansökt om tillstånd och fått ett beslut beviljat att få avliva strövren på plats utan föregående besiktning. Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda:

 • En begäran ska göras av djurägaren eller dess legitima företrädare.

 • Livsmedelsverket ska i förväg underrättas om vilken dag och vid vilken tidpunkt renarna kommer att slaktas.

 • Djurskyddskraven ska vara uppfyllda.

 • De avlivade och avblodade djuren ska utan onödigt dröjsmål transporteras till slakteriet på ett hygieniskt sätt. Om transporttiden överskrider två timmar ska djuren vid behov kylas ned. Urtagning får genomföras på plats under överinseende av en officiell veterinär.

 • Ett intyg som utfärdats av djurägaren med fastställande av djurens identitet och uppgifter om veterinärmedicinska preparat eller annan behandling som djuren fått, behandlingsdatum samt karenstid ska åtfölja de avlivade djuren till slakteriet.

Uppgifter om vilket slakteri som ska ta emot kropparna för uppslaktning ska anges när ansökan om tillstånd görs så att Livsmedelsverket har möjlighet att bemanna slakteriet för besiktning efter slakt.

Om en förfrågan kommer in ska den hanteras skyndsamt. Beslutet ska fattas av en officiell veterinär. Det är viktigt att det sker i samråd med den som är ansvarig för bemanning så att det finns personal för att utföra kontroller vid slakt. Det finns en speciell beslutsmall i Word, Tillstånd att avliva strövren på plats utan föregående besiktning,  som ska användas vid dessa tillfällen. Ärendet ska diarieföras i 360 som ett allmänt ärende där djurägaren eller samebyn är motpartskontakt.

Vid strövrensslakt ska det utöver besiktning efter slakt även kontrolleras att:

 • antalet djur inte överstiger antalet som angivits i beslutet,

 • föreskrivet intyg från djurägaren och all annan relevant information (FCI) finns och

 • det finns märkning som utgör ett samband mellan slaktkropp och de urtagna organen i de fall renarna levererats urtagna till slakteriet.