Skriv ut
Jämför versioner

Följa upp livsmedelskontroll

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Livsmedelskontrollen i Sverige följs upp och utvärderas både av de enskilda kontrollmyndigheterna och av Livsmedelsverket. Det gör man för att säkerställa att kontrollen är effektiv och verkningsfull.

Om lagstiftningen

På alla sidor som rör uppföljning och utvärdering av kontrollen finns relevant lagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar området är:

  • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
  • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS) 2005:21 om offentlig kontroll av livsmedel

Du behöver också ta hänsyn till andra regler, bland annat:

  • Förvaltningslagen (2017:900)
  • Livsmedelslagen (2006:804)

Vad innebär uppföljning och utvärdering av kontrollen?

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av flera myndigheter på lokal, regional och central nivå. Alla enskilda myndigheter är skyldiga att följa upp att deras kontroll fungerar som den ska, det vill säga att den utförs regelbundet och så ofta som är lämpligt. Kontrollen ska också vara verkningsfull, riskbaserad och effektiv. Se artikel 5 och 9 i förordning (EU) 2017/625 och 3f § LIVSFS 2005: 21.

På nationell nivå ansvarar Livsmedelsverket för att följa upp och utvärdera hur kontrollen fungerar. Det gör vi bland annat genom att granska och analysera kontrollresultaten som rapporteras till Livsmedelsverket från olika myndigheter.

Andra underlag vid uppföljningen är resultaten från de revisioner som utförs enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 på kontrollmyndigheter, liksom resultat från andra granskningar av den svenska livsmedelskontrollen, till exempel EU-kommissionens revisioner, som utförs av Sante F.

Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll

Resultaten från den nationella uppföljningen sammanställs i en årlig rapport till EU-kommissionen. Resultaten är också ett viktigt underlag till Livsmedelsverkets arbete med att utveckla kontrollen genom exempelvis stödjande material, utbildningar och provtagningsprojekt.

Om det konstateras brister när det gäller en enskild lokal myndighet får Livsmedelsverket förelägga den lokala kontrollmyndigheten att vidta åtgärder för att förbättra sin livsmedelskontroll. Se livsmedelslagen (2006:804).

 

Sidans taggar
Lagstiftning