Till huvudinnehåll
Hittade 28 träffar som innehåller orden med taggen Verksamhetsstyrning
Filtrera på typ
Behovsinventering 2021-11-04
En behovsinventering eller behovsutredning tas fram för att kunna planera kontrollen. Här beskrivs vad en behovsinventering består av.
Beslut om kontrollfrekvens 2023-07-05
På den här sidan finns en beslutsmall för beslut om fastställande av kontrollfrekvens enligt nya riskklassningsmodellen. Här hittar du också information om hur du kan anpassa och använda mallen.
Det juridiska ramverket 2021-11-04
Kontrollmyndigheterna har både laglig rätt och skyldighet att vidta olika åtgärder för att kunna utföra sitt kontrolluppdrag. Dessa befogenheter ger myndigheterna makt. Med makten följer också ansvar och skyldigheter mot enskilda.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Etik i din yrkesroll 2023-01-11
Etik i yrkesrollen är en del av god kontrollsed. Det i sin tur är en hjälp för myndigheterna och alla oss som arbetar här att genomföra uppdraget offentlig livsmedelskontroll på bästa sätt. Här får du veta mer om hur du kan använda dig av etik i din arbetsvardag.
EU-förordning 2017/625 2022-12-02

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

Följa upp livsmedelskontroll 2024-01-26
Livsmedelskontrollen i Sverige följs upp och utvärderas både av de enskilda kontrollmyndigheterna och av Livsmedelsverket. Det gör man för att säkerställa att kontrollen är effektiv och verkningsfull.
God kontrollsed 2022-10-26
Visionen för god kontrollsed är att livsmedelskontrollen ska vara likvärdig och utföras med hög kvalitet. God kontrollsed består av flera initiativ för att förbättra livsmedelskontrollen, göra den mer likvärdig och för att den ska utföras med hänsyn till företagen.
Kompetens 2021-11-04
Kompetens är förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom att använda kunskap och färdigheter. Myndigheten och personalen måste ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och ansvar.
Kontrollen inom EU 2023-01-04
Livsmedelslagstiftningen är, med några få undantag, gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemsstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen.
Kontrollmyndigheternas finansiering 2023-09-22
Här hittar du information om kontrollmyndigheternas finansiering. Du får veta vilka olika avgifter som finns för de olika kontrollmyndigheterna och var de regleras.
Kontrollprocessen 2023-04-05
Ta del av hur du kan lägga upp dina kontrollbesök utifrån förordning (EU) 2017/625. Här finner du en modell för kontrollprocessen för det enskilda kontrollbesöket och får veta vad som ingår i varje steg.
Kontrollrapport 2023-12-14
På den här sidan finns mallar för kontrollrapporter och information om hur du kan anpassa och använda mallarna.
Kontrollsystemet 2022-04-29
Hur hänger de olika delarna av kontrollsystemet ihop när det gäller offentlig kontroll av livsmedel och annan offentlig verksamhet på området i Sverige och inom EU? Det får du veta här.
LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2021:8 2024-02-07

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Myndighetens beredskapsplan 2024-04-23
Kontrollmyndigheterna i livsmedelskedjan ska ha beredskapsplaner för att kunna vidta åtgärder om foder och livsmedel kan utgöra en allvarlig risk mot djur eller människor. Här kan du läsa hur du kan utforma en sådan plan.
Nationella kontrollplanen 2023-03-21
Den nationella kontrollplanen är ett styrdokument för myndigheterna och ger information som kan hjälpa företagen. Här finns mål för livsmedelskedjan och kontrollen och en beskrivning av Sveriges kontrollsystem.
Officiella assistenters kontrolluppgifter under teamchefens ansvar 2021-10-05
Officiella assistenter ska utföra kontrolluppgifter under teamchefens ansvar. Den här instruktionen förklarar hur officiell veterinär är inkluderad. Instruktionen börjar gälla 1 januari 2022.
Samtala i kontrollprocessen 2024-05-29
För att beskriva kontrollbesöket har vi på Livsmedelsverket tagit fram en modell för kontrollprocessen. Här ger vi dig som inspektör tips på metoder och tekniker som kan underlätta kommunikationen i processens olika steg.
Samtalsmetodik och samtalstekniker 2023-01-11
Det finns olika slags samtal. Två typer som används i kontrollen är utredande samtal och vägledande samtal. I de professionella samtalen är olika tekniker användbara.
SFS 2006:804 2023-06-13

Livsmedelslagen

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen

SFS 2021:176 2024-01-08

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Sveriges kontrollsystem 2023-03-07
På den här sidan kan du läsa mer om hur de olika delarna i Sveriges kontrollsystem för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av livsmedel hänger ihop.
Tid - en viktig faktor i planeringen 2021-11-04
Med ansvaret för livsmedelskontroll följer arbetsuppgifter, som har det gemensamt att de tar tid. Att avsätta och fördela tid är en väsentlig del i planeringen, kanske till och med avgörande för om planeringen ska resultera i en bra verksamhet.
Verifiering av att kontrollen är verkningsfull 2024-01-26
Alla myndigheter som utför livsmedelskontroll ska verifiera att deras kontroll är verkningsfull och lämplig. Syftet är att se om kontrollen uppfyller de krav som finns och att kontrollen förbättras när det behövs.
Verksamhetsstyrning i kontrollen 2023-01-04
Verksamhetsstyrning är en process för planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och förbättringar. På den här sidan kan du läsa om hur det kan användas i livsmedelskontrollen.